نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم زاده، سعدی نقش نهاد ناظر در مواجهه با بزهکاری در بازار اوراق بهادار؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 423-441]
 • ابطحی، فاطمه حریم خصوصی در اماکن عمومی با تکیه بر حق تصویربرداری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]
 • اشراقی آرانی، مجتبی حق دسترسی به فرودگاه؛ قواعد حاکم بر تخصیص سهمیۀ فرود و پرواز هواپیما (اسلات) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 23-42]
 • اکرمی، روح الله رویکرد واکنشی سیاست جنایی کشورهای حوزۀ خلیج فارس در مقابله با تعارض منافع در نظام اداری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 301-320]
 • الشریف، محمدمهدی توصیف عقد در عقود مختلط در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 43-61]
 • ایمانپور، اکبر ضوابط مطالبۀ خسارت زیان‌دیدگان ثانویۀ روانی در حقوق انگلستان و کاربرد آن در حقوق ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-278]
 • انصاری، باقر حمایت از داده‌ها در چین؛ مطالعۀ تطبیقی با رویکرد حمایت از داده‌ها در امریکا و اتحادیۀ اروپا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-113]

ب

 • بیات، شیرین بررسی جایگاه زنان بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی تطبیقی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 141-164]
 • بادینی، حسن بررسی تطبیقیِ معیارهای اخراج قانونی؛ نقد معیارهای موجود و ارائۀ معیاری مطلوب: معیار اخراج منصفانه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 115-139]

ت

 • تک، گولن سینم بررسی تطبیقی خروج زوجه از کشور با تأکید بر حقوق کشورهای مسلمان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 63-89]

ج

 • جعفرزاده، میرقاسم محصول دیجیتال به مثابه کالا در حقوق بیع بین‌الملل [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 165-184]
 • جلیلی، آیت الله رویکرد واکنشی سیاست جنایی کشورهای حوزۀ خلیج فارس در مقابله با تعارض منافع در نظام اداری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 301-320]
 • جواهرکلام، محمدهادی مبانی نظریۀ تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 355-381]

ح

 • حبیب زاده، محمد جعفر تحلیل کیفرشناختی تبعیض در فرایند کیفردهی ناظر بر جرایم مواد مخدر اتباع بیگانه؛ مطالعۀ تطبیقی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 321-353]
 • حسنی، سحر بررسی تطبیقی ضرورت تجمیع نهادهای معاهده ‏محور جهانی حقوق بشر ذیل شورای حقوق بشر [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 279-300]
 • حسینی، مهدی مطالعۀ تطبیقی اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به کودکان و نوجوانان درحقوق ایران و مصر [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 209-236]

خ

 • خالقی، علی بررسی جایگاه زنان بزه‌دیده در قانون آیین دادرسی کیفری با رویکردی تطبیقی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 141-164]

د

 • دریایی، رضا ضوابط مطالبۀ خسارت زیان‌دیدگان ثانویۀ روانی در حقوق انگلستان و کاربرد آن در حقوق ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-278]

ز

 • زمانیان، معصومه بررسی تطبیقی تأثیر ازدواج در خروج دختر از ولایت قهری در فقه شیعه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 185-207]

س

 • سبحانی، حسین مطالعۀ تطبیقی اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به کودکان و نوجوانان درحقوق ایران و مصر [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 209-236]

ش

 • شاملو، باقر مطالعۀ تطبیقی اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به کودکان و نوجوانان درحقوق ایران و مصر [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 209-236]
 • شجاعی ارانی، سعید قلمرو قوانین بودجه‌ای در فرانسه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 237-256]
 • شیخ زاده، سمیه رسیدگی افتراقی جرایم فساد اداری در ایران و افغانستان (در مرحلۀ پیش‏ دادرسی و دادرسی) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 383-402]
 • شهابی، مهدی تأملی بر مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری حقوقی به سبک پارادایمی با تأکید بر آرای کوهن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 403-421]

ص

 • صفایی معافی، سید حسین ضوابط مطالبۀ خسارت زیان‌دیدگان ثانویۀ روانی در حقوق انگلستان و کاربرد آن در حقوق ایران [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 257-278]

ط

 • طباطبایی، سید محمد صادق توصیف عقد در عقود مختلط در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 43-61]
 • طبیبی، مرتضی تأملی بر مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری حقوقی به سبک پارادایمی با تأکید بر آرای کوهن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 403-421]

ع

 • عابدینی، عبدالله بررسی تطبیقی ضرورت تجمیع نهادهای معاهده ‏محور جهانی حقوق بشر ذیل شورای حقوق بشر [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 279-300]
 • عاکفی قاضیانی، وحید محصول دیجیتال به مثابه کالا در حقوق بیع بین‌الملل [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 165-184]
 • عرب اسدی، طاها بررسی تطبیقیِ معیارهای اخراج قانونی؛ نقد معیارهای موجود و ارائۀ معیاری مطلوب: معیار اخراج منصفانه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 115-139]
 • عطار، شیما حمایت از داده‌ها در چین؛ مطالعۀ تطبیقی با رویکرد حمایت از داده‌ها در امریکا و اتحادیۀ اروپا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-113]

غ

 • غفاری، امیر بررسی تطبیقیِ معیارهای اخراج قانونی؛ نقد معیارهای موجود و ارائۀ معیاری مطلوب: معیار اخراج منصفانه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 115-139]

ف

 • فرجیها، محمد تحلیل کیفرشناختی تبعیض در فرایند کیفردهی ناظر بر جرایم مواد مخدر اتباع بیگانه؛ مطالعۀ تطبیقی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 321-353]

ق

 • قاسمی، غلامعلی رویکرد واکنشی سیاست جنایی کشورهای حوزۀ خلیج فارس در مقابله با تعارض منافع در نظام اداری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 301-320]

ک

 • کاظم‌پور، ثنا تحلیل کیفرشناختی تبعیض در فرایند کیفردهی ناظر بر جرایم مواد مخدر اتباع بیگانه؛ مطالعۀ تطبیقی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 321-353]
 • کریمی، عباس مبانی نظریۀ تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 355-381]
 • کوشا، ابوطالب حریم خصوصی در اماکن عمومی با تکیه بر حق تصویربرداری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]

گ

 • گلدوست جویباری، رجب رسیدگی افتراقی جرایم فساد اداری در ایران و افغانستان (در مرحلۀ پیش‏ دادرسی و دادرسی) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 383-402]

م

 • محسنی، الهه بررسی تطبیقی خروج زوجه از کشور با تأکید بر حقوق کشورهای مسلمان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 63-89]
 • مختاری، مهرناز مطالعۀ تطبیقی داوری دراختلافات اعتبارات اسنادی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 443-458]
 • میرشکاری، عباس حریم خصوصی در اماکن عمومی با تکیه بر حق تصویربرداری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]
 • منتظرقائم، مهدی حریم خصوصی در اماکن عمومی با تکیه بر حق تصویربرداری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-22]
 • منصوری، محمد توصیف عقد در عقود مختلط در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 43-61]
 • مهرا، نسرین نقش نهاد ناظر در مواجهه با بزهکاری در بازار اوراق بهادار؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 423-441]
 • مومنی تذرجی، احسان تأملی بر مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری حقوقی به سبک پارادایمی با تأکید بر آرای کوهن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 403-421]

ن

 • نورانی مقدم، سیدیونس مطالعۀ تطبیقی داوری دراختلافات اعتبارات اسنادی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 443-458]
 • نوروزی باغکمه، قدرت الله تأملی بر مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری حقوقی به سبک پارادایمی با تأکید بر آرای کوهن [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 403-421]

و

 • وطنی، زهرا بررسی تطبیقی تأثیر ازدواج در خروج دختر از ولایت قهری در فقه شیعه، حقوق ایران و فرانسه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 185-207]

ه

 • هلال، غفران بررسی تطبیقی خروج زوجه از کشور با تأکید بر حقوق کشورهای مسلمان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 63-89]