مطالعۀ تطبیقی داوری دراختلافات اعتبارات اسنادی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

اعتبارات اسنادی به ‏عنوان روشی رایج برای پرداخت در معاملات تجاری به ‏کار می ‏رود. ممکن است در خصوص تحصیل اعتبارات اسنادی و پرداخت آن اختلاف ایجاد شود و در این صورت، طرفین تمایل به حل اختلافات از طریق داوری داشته باشند. همچنین اعتبارات اسنادی از چند قرارداد مرتبط به‏هم تشکیل شده است و با اینکه هریک از قراردادها از استقلال حقوقی برخوردارند اما به لحاظ اقتصادی و کارکردی برای تحقق هدفی مشترک منعقد شده ‏اند. هدف از این مقاله ارائۀ تعریف و بررسی اجمالی کارکرد اعتبارات اسنادی در عرصۀ تجارت بین‏ الملل و مطالعۀ داوری‏پذیری اختلافات ناشی از اعتبارات اسنادی و گسترش قلمرو موضوعی و شخصی شرط داوری به سایر قراردادهای مرتبط با آن است. در مورد داوری‏ پذیری اختلافات ناشی از اعتبارات اسنادی، اصل بر داوری‏ پذیر بودن تمام اختلافات بین طرفین اعتبارات اسنادی است و در این راستا مرکز بین‏ المللی برای داوری اعتبارات اسنادی داوری تخصصی را در این حوزه پیشنهاد داده است. مقررات این مرکز نشان‏ دهندۀ این موضوع است که داوری در این حوزه از سوی کارشناسان مرتبط با عملیات بانکداری بین‏ المللی انجام می‏شود. در خصوص شرط داوری در قرارداد فی‏مابین اصیل و ذی‏نفع، قلمرو شخصی دیوان داوری به دلیل حاکم بودن اصل استقلال اعتبارات اسنادی و اصل نسبی بودن قراردادها به روابط اشخاص دیگرتسری پیدا نمی ‏کند، اما مسائل مرتبط با اعتبارات اسنادی می‏ تواند در محدودۀ صلاحیت دیوان داوری قرار گیرد، اگرچه دیوان نمی‏ تواند حکم الزام ‏آوری در مورد اشخاص ثالث صادر کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of Arbitration in Disputes Arising from Letters of Credits (L/C)

نویسندگان [English]

 • Seyed Younes Nooranimoghaddam 1
 • Mehrnaz Mokhtari 2
1 Assistant Professor of Law at Bu-Ali Sina University in Hamadan., Hamadan, Iran
2 Ph.D. Student in Private Law, Bu-Ali Sina University of Hamedan, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Letters of credits are considered as a common method in commercial transactions for payment, disputes may arise from obtaining letters of credits and payment, and parties have tendency to resolve disputes through arbitration. Also letters of credits has been made up of several related contracts that have been concluded for common aim in spite of having legal autonomy. The purpose of this article is to provide a definition and overview of the function of letters of credits in the field of international trade and study of arbitrability of disputes arising from documents and letters of credits and extend the material scope of arbitration clause to other related contracts. In relation to the arbitrability of disputes arising out of letters of credit, the principle is based on the arbitrability of all disputes. International Center for Letter of Credit Arbitration has proposed specialized arbitration in this area. The Center's regulations indicate that arbitration in this area is carried out by experts involved in international banking operations.Regarding with the arbitration clause in the contract between principal and beneficiary, personal scope of arbitral tribunal is not extended due to the principle of independence of letters of credits and Doctrine of  Privity of contract to the relations of other contracts, but issues related to letters of credits can be within the jurisdiction of the arbitral tribunal, although the tribunal cannot issue a binding award on third party.

کلیدواژه‌ها [English]

 • arbitration
 • arbitration clause
 • disputes
 • letters of credits
 1. الف) فارسی

  1. بهمئی، محمدعلی و شیخ عطار، حسنی (1397 الف). «قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت» مجلۀ حقوق بین‏المللی، ش 58.
  2. بهمئی، محمدعلی و شیخ عطار، حسنی (1397 ب). «قانون حاکم بر داوری‏پذیری دعاوی» مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ 9، پاییز و زمستان، ش 2.
  3. بهمئی، محمدعلی و مرادی ،فهیمه (1394). «طرف شرط داوری در گروه قراردادی» مجلۀ حقوقی بین‏المللی،دورۀ 32، ش 52.
  4. بهمئی، محمدعلی (1392). «اطراف پنهان قرارداد داوری در گروه دولت‏‏‏ها» مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 61.
  5. رفیعی، محمدتقی (1387). «تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران» فصلنامۀ اندیشه‏های حقوق خصوصی، ش12.
  6. شیروی، عبدالحسین (1393). «حقوق تجارت بین‏الملل» تهران، انتشارات سمت.
  7. صادقی نشاط، امیر و باقری‏نیا، حسین (1398). « اعتبارات اسنادی الکترونیک در تجارت بین‏الملل؛ چالشها و راهکارها‏» مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ 10، ش2، فصل پاییز و زمستان.
  8. ضرابی، میترا (1391). «بررسی وجوه اشتراک بین قانون داوری 1996 انگلستان و قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران» حقوق تطبیقی، ش 2.
  9. کشکولی، رسول؛ صادقی، محمود؛ مرادی، محمدعلی؛ شهبازی‏نیا، مرتضی؛ عزیزی، ابراهیم (1395). «گسترش قلمرو شرط داوری از طریق رضایت مفروض» مجلۀ تحقیقات حقوق تطبیقی ،ج20، ش 4.
  10. مافی، همایون (1387). «تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- امریکا» پژوهش حقوق و سیاست، ش 24 .

   

  ب) خارجی

  1. Aladwan, Z. (2020). “Letter of Credit Disputes from an Arbitration perspective” Hasanudin Law Review ,Vol. 6, Issue.1, pp. 46-55
  2. Alavi, H. (2016).“Arbitration and LC Fraud Disputes: a Comparative Approach”, Russian Journal of Comparative Law,vol. 8,Issue.2, pp. 63 -76.
  3. Brown, M.J. Houthoff, B. (2017). “Value-Adding Predictability: A Way Forward for Non-Legal Arbitrators & Letter of Credit Disputes”, Transnational Dispute Management:TDM2. pp. 14-28
  4. Draguiev, D.(2016). “Arbitrating Bank Guarantees and Letters of Credits”, Dispute Resolution Journal ,vol. 71.no. 3.pp.83-102.
  5. Hannotiau, B. (1999) . “Arbitration and Bank Guarantees” Journal of International Arbitration Vol. 16, Issue. 2 (1999). pp. 15 – 23.
  6. Hannotiau, B. (2011). “Consent to Arbitration: Do We Share a Common Vision?” Arbitration International, vol. 27, no.4 ©LCIA.pp.539-554.
  7. Hatami Alamdari, Bahar. (2016). The emerging popularity of international arbitration in the banking and financial sector – Is this a fashionable trend or a viable replacement? Doctoral thesis, University of London.
  8. Hlubucek, J. (2 015). Multiple Claims from Multiple Contracts in International Commercial Arbitration, Diploma Thesis, Faculty of Law Masaryk University Law and Jurisprudence.
  9. https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/06/icc-uniform-customs-practice-credits-v2-0.pdf. (Last visit:17 august 2021).
  10. Kondev, D. (2017). multi-party and Multi-Contract Arbitration In the Construction Industry. Wiley-Blackwell publication.
  11. Längerich, R.(2009). Documentary credits in practice, © Nordea, Second edition.Denmark.
  12. Leboulanger, P. (1996). “Multi-Contract Arbitration”, J. Int’l. Arb, Vol. 13, No. 4.
  13. Wehowsky, A. (2017). “Determining the Law applicable to the personal scope of arbitration agreements and its ‘Extension’” ASA Bulletin. Vol. 35, Issue. 4 .pp. 837 – 859.