فرایند پذیرش مقالات

سیاست مجله بنا بر داوری دو سویه کور است. پس از دریافت مقاله، مدیر مجله به بررسی شکلی و موضوعی مقاله پرداخته و در صورتی که مقاله در قلمرو موضوعات قابل قبول مجله بوده و از نظر شکلی نیز مورد تایید باشد، مقاله را به هیات تحریریه ارجاع می دهد تا داوران تعیین گردند. پس از تعیین داور، مقالات جهت داوری ارسال می شود و مجله منتظر دریافت نظریه داوری خواهد ماند ( فرایند داوری به صورت محرمانه بوده و  به طور متوسط 4 ماه طول میکشد و در صورتی که مقاله به داور سوم و یا چهارم ارجاع شود؛ حداقل زمان داوری تا 8 ماه طول خواهد کشید. لازم به ذکر است این مواعد به صورت میانگین است و بنا به حجم مقالات دریافتی مجله یا موضوع مقاله این مدت می تواند کاهش یا افزایش پیدا کند).

بعد از طی مرحله داوری، اگر مقاله غیر قابل قبول تشحیص داده شود طی نامه‌ای به نویسنده اعلام می شود.

اما در صورتی که مقاله قابل چاپ باشد طی نامه ای اصلاحات شکلی و ماهوی به نویسنده اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است صدور گواهی پذیرش مقاله منوط به رعایت ضوابط شکلی و ماهوی مجله و تایید نهایی مدیر مجله خواهد بود.

 

 

فلوچارت استاندارد داوری