عدم دریافت مقاله جدید از برخی نویسندگان

دفتر مجله از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی که سابقه ارسال مقاله به سامانه دارند معذور است مگر آنکه:

  حداقل یک شماره از هنگام انتشار مقاله پیشین گذشته باشد

یا

  نتیجه ارزیابی مقاله پیشین دال بر غیر قابل پذیرش بودن باشد .