نمایه در پایگاه معتبر بین المللی Doaj

بدین وسیله یه اطلاع می رساند مجله مطالعات حقوق تطبیقی در پایگاه معتبر   Doaj  نمایه شد و از این پس به زنجیره بین المللی محققان و نویسندگان پیوسته است .