مقدار

عنوان

14

تعداد دوره ها

25

تعداد شماره ها

364

تعداد مقالات پذیرش شده

1 روز

متوسط زمان تا اولین اقدام 

4 روز

متوسط زمان تا بررسی مقدماتی 

13 روز

متوسط زمان تا اولین ارسال به داوری

96 روز

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

30 روز

متوسط زمان داوری هر ارزیاب

78 روز

متوسط زمان عدم پذیرش

316 روز

متوسط زمان پذیرش

70 روز

متوسط زمان انتشار ( بعد از پذیرش)

23 روز

متوسط زمان عدم پذیرش به جهاتی مانند عدم رعایت مقررات

3 نفر

متوسط تعداد داوری

 مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی 

 

عنوان خلاصه استاندارد: Comp Law Rev

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

زبان انتشار: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری: 16 هفته

نرخ پذیرش: 20%

 ضریب تاثیر سال 1399: 0.296

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (سال1400) :  Q3- نشریه هسته

رتبه در ارزیابی وزارت علوم : (سال 1400) الف - ( سال 1401) الف 

وضعیت مجله: دسترسی آزاد به مقالات

نوع داوری: دوسو کور

نوع مقالات: علمی پژوهشی با رویکرد مطالعات تطبیقی

ناشر: این مجله از سوی دانشگاه تهران  با همکاری انجمن علمی حقوق اداری ایران، انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و انجمن آیین دادرسی مدنی ایران منتشر می شود.

 


توجه ویژه

مجله مطالعات حقوق تطبیقی با استفاده از نرم افزارهای مشابهت یاب و پایگاه های داده معتبراز جمله همیاب سیناوب و iThenticate به بررسی اصالت مقالات ارسالی می پردازد.لذا در صورت اثبات انواع سرقت علمی، مقاله فاقد اعتبار اعلام شده و این امر به اطلاع مراجع صالح قانونی خواهد رسید.

Committee on Publication Ethics

 این مجله با احترام به قوانین اخلاق درنشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE)  می باشد و از قانون و آیین نامه اجرایی پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی پیروی میکند.

شماره جاری: دوره 14، شماره 1، تیر 1402، صفحه 1-582 (بهار و تابستان 1402) 

ابر واژگان