مطالعه تطبیقی قرارداد داوری: رضایی یا تشریفاتی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

2 استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین‌المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون قرار می‌گیرند، باید به صورت کتبی تنظیم گردند. در وضعیت فعلی حقوق ایران، می‌توان قرارداد داوری داخلی را از جمله عقود رضایی دانست، اما با توجه به مزیت شکل‌گرایی در حفظ و قوام قراردادها، به نظر می‌رسد که حکم قانون داوری تجاری بین‌المللی با اهداف داوری سازگارتر است و اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه ضروری می‌نماید، زیرا چنانچه لازم باشد دستگاه قضایی وقت خود را به بررسی وجود یا عدم وجود قرارداد شفاهی داوری اختصاص دهد، به نفع طرفین دعوا و نیز نظام قضایی است که از ابتدا قرارداد داوری نادیده گرفته شده و دعوای اصلی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد. آموزه‌های حقوق تطبیقی نیز بر پذیرش چنین راه حلی تأکید دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Arbitration contract: Consensual or special

نویسندگان [English]

  • mohammadreza Dashti 1
  • Abbas Karimi 2
1 M.A. Student in Private Law, University of Judicial Sciences & Administrative Services, Tehran, Iran
2 Professor of the Private Law Group of the Law and Political Sciences Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the civil procedures act 1379 the act reference of Arbitration is stipulated in agreement and arbitration clause due to no exact order of Arbitration contract class. However, the civil law relies on the basis of Consensual contracts. In contrast, the international commercial law relies on the Arbitration contract as written form. According to the international commercial law, the Arbitration contract is administered under this act and must be in writing form. In current legal conditions of Iran, the national Arbitration contract is known as consensual but the benefits of the formalism is the compatibility of the international commercial law with goals of judgment and the amendment of the civil procedures law seems necessary because, if necessary, the courts dedicates to investigate the existence or non-existence of the unwritten contract that is concordant to the parties and the law system that firstly neglected the Arbitration contract and the major

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration contract
  • special contract
  • consensual contract
  • Arbitration agreement
  • international commercial Arbitration law