دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-173 

مقاله علمی - پژوهشی

1. حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان)

صفحه 1-22

فاطمه ابطحی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


6. حقوق غیر دولتی

صفحه 117-135

محمد حسین وکیلی مقدم؛ عبدالحسین شیروی


شماره‌های پیشین نشریه