دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-173 
حقوق غیر دولتی

صفحه 117-135

10.22059/jcl.2013.35233

محمد حسین وکیلی مقدم؛ عبدالحسین شیروی