رویکردهای جبران خسارات ناشی از خطاهای مدنی مرگ آفرین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق مسئولیت مدنی ایران و ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه کانتربری نیوزیلند

چکیده

این سؤال که حقوق مسئولیت مدنی چگونه می بایست جان انسا نها را ارزشگذاری نماید، همواره ذهن اندیشمندان حقوقی را به خود مشغول ساخته است. در پاسخ به این پرسش نظام حقوقی آمریکا به دو شیوه سعی در جبران غرامات وارده به اشخاص دارد: 1. از طریق حقوق مسئولیت مدنی) Tort law ( که مطابق نظر دادگاه، با تأکید بر فردگرایی به صدم هدیده غرامت داده می شود؛ 2. از طریق مقررات مدونی که نهادهای تخصصی دارای قدرت قانونگذاری به یاری مطالعات و بررسیهایی وضع م یکنند که بر بازارهای عالم واقع انجام می دهند) Regulatory Policy (. در نظام حقوقی ما، در سوانح منجر به فوت به همة آسیب دیدگان «وارثان آنها » قیمتی مقطوع، معادل نرخ دیه، پرداخت می شود. هدف از انجام این پژوهش واکاوی این روش ها با اتخاذ رویکردی تطبیقی و بیان پیشنهاداتی مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات کشور ما با بهره گیری از تجارب حقوقی آمریکاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches to Redressing Fatal Torts; A comparative study of Iranian and American tort laws

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba 1
  • Alirez Salehifar 2
1 Associate Professor, Private & Islamic Law Department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in Law at the University of Canterbury, New zealand
چکیده [English]

This enigma that “How should tort law assign monetary values to human lives?” has preoccupied many legal scholars. In responding this question, two independent bodies of law try to redress the personal injuries in the united states;1-tort law, in which the courts use a case-specific numbers to assess damages, making individual differences crucial and 2-regulatory policy, that relies on a uniform and fixed values, extracted directly from The surveying the real-world markets and workplace risks.In terms of Iran, in fatal tort cases, all victims (that is their heirs) will be paid the same amount, which is based upon the Islamic doctrine of Diye –Mulct or Blood Money. The main goal of this paper is to consider these methods by adopting a comparative approach; I will argue that our law can learn from the Americans experience in this respect and finally, I will propose some suggestions for reforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • tort law
  • the Value of Statistical Life (VSL)
  • Diye (Mulct or Blood Money)
  • Regulatory Agencies of the United States
  • Willingness To Pay (WTP)