جایگاه حمایت از اشخاص ثالث در نظام های ثبت املاک

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

چکیده

امکان دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در خصوص املاک و اطلاع از «وضعیت حقوقی » آنها به هنگام معامله، از اهمیت فو قالعاده ای برخوردار است. به گونه ای که اشخاصی که در صدد تملک یک ملک هستند، وقت و هزینه زیادی را صرف کسب اطلاعات دربارۀ آن م یکنند. اما همیشه این تلاش ها به نتیجه نمی رسد و ممکن است منتقل الیه با شخصی مواجه شود که در واقع مالک ملک مورد انتقال نبوده و یا معاملات معارضی نسبت به ملک انجام داده باشد. رفع این مشکل، یکی از مبانی ایجاد نظام های ثبتی است؛ به این معنا که نظام ثبتی باید امکان اطلاع رسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت حقوقی املاک را به اشخاص ذ ینفع فراهم کند و به این وسیله زمینۀ بروز بسیاری از تعارضات را از بین ببرد و امکان حمایت از حقوق ثبت شدۀ منتق لالیه را در برابر معاملات ثبت نشدۀ معارض نسبت به ملک مورد معامله فراهم کند. این کارکرد نظام ثبتی در اطلاع رسانی و حمایت از اشخاص ثالث از راه رفع تعارض، با عنوان «حق دسترسی به اطلاعات » مطرح می گردد که محدودۀ آن را باید قانو نگذار تعیین کند. البته باید به گون های عمل کرد که سبب هتک
حریم خصوصی اشخاص نشود؛ به این معنا که هم امکان حمایت از اشخاص ثالث فراهم شود و هم تعرض به حریم خصوصی اشخاص صورت نگیرد. در این مقاله این کارکرد نظام ثبتی مورد بررسی قرار م یگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Situation of Third Parties in Land Registration Systems

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Kazemi 1
  • Nasrin Tabatabai Hesari 2
1 Assistant Professor, Private Law Department, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Phd in Private Law, The University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Access to exact and reliable information about the land and knowledge of legal situation of land during of transaction is very important. The person that wants acquire a land, he spends charges for achieving of information but sometimes these efforts don’t result to consequence and it is possible that transferee confronts whit person who isn’t owner or who does opponent transactions.
Omission of this difficulty is one of basis of creation of land registration systems. Registration system must prepare possibility of protection of transferee ̉s registered rights against unregistered transactions. This system must prepare possibility of rapid and exact achieving to legal situation of land for interested persons. This role of land registration system, including informing and protective features, is named “right of access to information” that its limitation is determined by act but this function must be operated via does not breach of right to privacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third parties and land registration system
  • right of access to information
  • legal situation of land
  • informing and protective features of land registration system