مطالعۀ تطبیقی شیوۀ پرداخت و تعیین ثمن در حقوق ایران؛ اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله مقررات مربوط به روش پرداخت ثمن در حقوق ایران، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد مطالعۀ تطبیقی قرار گرفته و مشخص شده است که نوآوریها و اختراعات و اکتشافات در عرصه های گوناگون، یکنواخت سازی قواعد حقوقی را در کشورهای مختلف ایجاب می کند تا نادانی نسبت به قوانین کشورهای دیگر، مشکلی در روابط حقوقی سریع، مطمئن و توأم با اعتماد شهروندان کشورها با یکدیگر ایجاد نکند. رعایت این قاعده در روش پرداخت ثمن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روش پرداخت ثمن متأثر از اسناد تجاری رایج و ابزارهای پرداخت است که در همۀ کش ورها مورد شناسایی قرار گرفته است. این فرضیه که مقررات روش پرداخت ثمن در حقوق ایران در بیشتر موارد با مقررات بین المللی هماهنگ، و در موارد دارای اختلاف، هماهنگ سازی امکا نپذیر است، در این پژوهش به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Study of Price Payment Method and its Determination in Iranian Law, Principles of International Commercial Contracts and Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna, 1980

نویسنده [English]

  • Seyed Ebrahim Amini
Assistant Professor, Private Law Group, Law & Political Sciences Department, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

It has been tried to compare the “price payment method” in Iranian Law with “Principles of International Commercial Contracts” and “Convention on Contracts for International Sale of Goods Vienna, 1980” in this study. Different law regulations in various countries should be unified in order to extend rapid and insured trusted law relations among the nations and people all over the world because of innovations, discoveries, and inventions in various fields. Considering this fact is of high importance in “price payment method”. Price payment method is affected by current commercial contracts and payment tools. In this study, it has been proved that the price payment method in Iranian Law stands in the same line with international regulations, and if it does not, it is possible to harmonize the differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: 'Price Payment Method'
  • 'Transfer of Price'
  • 'Payment Money'
  • 'Rate of Exchange'
  • 'Bank Draft'