حق تعقیب پدیدآورنده اثر هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد حقوق

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در برخی از نظام های حقوقی برای حمایت از پدیدآورندۀ برخی آثار هنری، از «حق تعقیب » یا «حق بر بازفروش اثر » سخن به میان آمده است. لیکن حق مزبور در حقوق ایران شناسایی نشده است. در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و اتحادیۀ اروپا، حق تعقیب حقی است که برای پدیدآورندۀ برخی از آثار هنری نسبت به منافع حاصل از فرو شهای بعدی اثر پذیرفته شده است. به موجب این حق، پدیدآورنده می تواند درصدی از ثمن بازفرو شهای اثر پس از انتقال اولیه را دریافت کند. این حق که مبتنی بر ملاحظات منصفانه است، ناظر به آثار هنری اصلی است که با اولین فروش از دایرۀ اختیارات پدیدآورنده خارج می شوند. حق تعقیب قابل اسقاط و توقیف نبوده، به صورت ارادی قابل انتقال نیست، لیکن در اثر فوت به ورثۀ پدیدآورنده منتقل می شود. تعهد پرداخت حق تعقیب بسته به مورد بر عهدۀ فروشنده، خریدار و یا واسطه های فروش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

artist's resale royalty(comparative studies in Europen Union Law,france and UK)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abtahi 1
  • sayyed Mohammad Mahdi Ghaboli Dorafeshan 2
  • Saeed Mohseni 2
1 M.A. Law Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of law Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

some legal systems have identified the special rights as "droit de suite" or "resale royalty right" for the protection of creators of works of graphic or plastic art. But this right is not recognized in the Iranian legal system. This research has tried to explain various aspects of the resale right by examing the legal systems of France, the UK and Europe Union. Resale right enables author of an original work of art to claim a portion of the price for which a work is resold. This right is based on equitable considerations and includes original artwork that has passed out of artists hands after the first sale. it is an inalienable and unwaivable right, in fact the right is not assignable but after death, passes with the author's estate. the royalty According with Conditions could paid by the seller or buyer or intermediaries art market professionals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creators
  • droit de suite
  • legal transfer
  • resale right
  • artwork
  • Voluntary transfer