دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-155 (پاییز و زمستان) 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل «تحلیل اقتصادی حقوق»

صفحه 1-17

10.22059/jcl.2014.36310

مسلم آقایی طوق