مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تحولات دنیای مدرن در بازارهای سرمایه نیز ظهور یافته و الکترونیکی شدن اوراق بهادار را به دنبال داشته است. در پی این تحول، مالکیت این اوراق از مستقیم به غیرمستقیم تغییر شکل یافت. نامرسوم بودن استفاده از مالکیت غیرمستقیم در کشورهایی با سیستم حقوقی رومی- ژرمنی از یک‌سو و مشکلات کاربردی مالکیت مستقیم از سوی دیگر، مطالعه و تبیین ماهیت انواع مالکیت اوراق بهادار را می‌طلبد. در اینجا مالکیت مستقیم را رابطۀ بی‌واسطه بین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تعریف کرده‌ایم. مالکیت غیرمستقیم نیز رابطۀ بی‌واسطه میان شرکت‌ها و واسطه‌ها از یک‌سو و رابطۀ باواسطۀ شرکت‌ها با سرمایه‌گذاران از سوی دیگر است. سیستم فعلی حاکم بر مالکیت اوراق بهادار در ایران، سیستم مالکیت مستقیم است. باتوجه به سیطرۀ معاملات اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در سال‌های اخیر، تحلیل مالکیت این اوراق ضروری است. به‌نظر می‌رسد مالکیت غیرمستقیم اوراق بهادار بهتر از دیگر انواع مالکیت پاسخگوی نیازهای بازار سرمایه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Direct and Indirect Holding Systems of Securities

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bagheri 1
  • Nafise Shooshinasab 2
1 Associate Professor of Law, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PH.D Student of Private Law, University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

Following the evolution occurred in Capital Markets and dematerialization of securities, Indirect Holding System (IHS) of Securities was performed so that the risk of Paper Crunch, robbery or loss of physical securities decreases. In this research in addition to investigating the disadvantages of Direct Holding System, we concluded that the main characteristic of this system is the direct relationship between issuer and investor. Indirect Holding System is the direct relationship between issuer and intermediaries such as Central Depository Companies and brokers on one hand and the indirect relationship between issuer and investor on the other hand. Iran obeys Direct Holding System.

کلیدواژه‌ها [English]

  • central depository companies
  • direct holding system
  • indirect holding system
  • intermediaries
  • Securities
  • Sukuk