معیار سن کیفری دختران در فقه و حقوق موضوعه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

چکیده

به دلیل لزوم حمایت از صغیر تا رسیدن به بلوغ و نگاه امتنانی شارع مقدس به اعمال ناصواب وی، توجه اصلی در فقه جزا وضعیت حقوقی وی به عنوان مدعی‌علیه یا متهم است. فقه پویای اسلام با پذیرش اصل عدم مسئولیت کیفری صغار، درعین‌حال که از تأدیب ایشان غافل نمانده، با موضوعیت قائل شدن برای امارۀ سنی بلوغ، حسب نظر مشهور که مورد متابعت قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گرفته، سبب شده است که این اصل مترقی حقوق کیفری اسلامی، در عمل نمود مناسبی نداشته باشد. لذا فقهای معاصر سعی در مطالعۀ مجدد مبانی نظر مشهور و تعدیل آن در قالب افزایش سن بلوغ دختران و سن مسئولیت کیفری ایشان و یا حذف موضوعیت از معیار سن برای اثبات بلوغ داشته‌اند. به‌این‌ترتیب امید است همان‌گونه که سن نکاح، سن بلوغ سیاسی و سن رشد بدون توجه به نظر مشهور در قوانین مقرر شده‌ است، سن مسئولیت کیفری هم با اصلاح قانون به‌گونه‌ای علمی و با توجه به رویکردهای نوین فقهی و دستاوردهای جدید علوم جنایی، تجدیدنظر شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criterion of Age of Criminal Responsibility of Girls at Jurisprudence and Law

نویسندگان [English]

  • Adel Sarikhani 1
  • Saeid Atazadeh 2
1 Associated Professor of Criminal Law and Criminology, University Of Qom, Qom, Iran
2 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, University Of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the necessity of support to minor females until maturity, and the compassionate view of the sacred legislator to her ungracious acts, the main attention in Islamic criminal jurisprudence is to her legal status either as the defendant or as the accused. While the dynamic Islamic jurisprudence considers the minors with no criminal responsibility, presently this progressive Islamic criminal principle has become inappropriate in practice, though confirmed by the Iranian legislator. As a result, some contemporary jurists have made an attempt to scrutinize the basis of the above rule with the aim of adjusting it through an increase in the age of maturity for criminal responsibility, which will change the law and the presumption on maturity of girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autoerotism
  • criteria of puberty of girls and boys