آموزه‌های حقوق‌دانان بین‌المللی برجسته

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه منزلت سنتی آموزه‌های (دکترین) مؤلفان رساله‌های حقوقی بین‌المللی آن‌چنان‌که در سده‌های نخستین پس از زایش حقوق بین‌الملل از آن برخوردار بودند، در اثر تغییر نگرش‌ها، از منبع اصلی به منبع فرعی احراز قواعد، تنزل یافت و به‌ظاهر رویۀ قضایی محاکم بین‌المللی در نیمۀ اول قرن بیستم اعتنای چندانی به آن‌ها نمی‌کرد، ولی با پیدایش محاکم بین‌المللی جدید در دهه‌های اخیر، رویکرد رویۀ قضاییِ بیشتر محاکم تغییر چشمگیری یافت؛ چنانکه بسیاری از آن‌ها از استناد آشکار به دیدگاه‌های نویسندگان برجستۀ حقوق بین‌الملل برای تشخیص قاعده از غیرقاعده ابایی ندارند. در ضمن بی‌میلی دسته‌ای از محاکم مانند دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به توسل به آثار حقوق‌دانان در ظاهر امر است و آرای آنها ریشه‌ای نامرئی در اندیشه‌های حقوق‌دانان دارد. دیگر کارکرد ویژۀ آموزه‌های علمای برجسته، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکرۀ حقوق بین‌الملل و در مواردی ایجاد قاعده‌هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Teachings of the Prominent International Lawyers

نویسندگان [English]

  • Amri Hosein Ranjbarian 1
  • Hassan Kamalinejad 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 LLM in International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran; Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the change in attitudes, the traditional position the teachings (doctrines) of international jurists occupied in the early centuries following the birth of modern international law descended from primary source to secondary one, and seemingly, in the first half of the 21st century, the jurisprudence of international courts paid little attention to them. But with the emergence of international courts over the recent decades, their case law saw a major change and nowadays many courts, while differentiating de lege lata from de lege ferenda, are no longer cautious about citing the scholarly works of the prominent jurists. Besides, the fact that there is rare, explicit reference to the legal works by some courts, especially the ICJ, does not mean they do not resort to the legal writings, and their judgments and awards are strongly based on them. The other function of the noted publicists' doctrines is to bring the spirit of development and in some cases, formative influence into the international legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collective teachings
  • international legal writings
  • International Court of Justice
  • international tribunals
  • means for the determination of rule of law
  • primary source of rule of law
  • secondary source of rule of law
  • teachings of the prominent international lawyers