راهنامه در کنوانسیون CMR

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کنوانسیون CMR ناظر به حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده است. از موضوعات مهم و پرکاربرد حمل و نقل، مسئلۀ «راهنامه» است که بررسی احکام و مسائل مربوط به آن شایسته می‌نماید. این جستار درصدد بررسی ماهیت، ویژگی‌ها، شرایط و آثار راهنامه است. با توجه به نتیجۀ این پژوهش، راهنامه که سندی است تجاری، دلیل بر مالکیت کالا نبوده، قابل توثیق و انتقال نیست و همچنین نقشی در تشکیل قرارداد حمل ندارد. البته از سویی راهنامه در مقام اثبات ارزش اماره داشته و از سوی دیگر در مواردی بر حق در اختیار گرفتن کالا و انتقال آن به مرسلٌ‌الیه مؤثر است. همچنین باید توجه داشت که تنظیم راهنامه دارای دو دسته شرایط الزامی و اختیاری است که بسته به مورد از ضمانت اجراهای ویژه برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The “Consignment Note” in the CMR Convention

نویسندگان [English]

  • Saeed Mohseni 1
  • Hosein Safavi Shamloo 2
1 Assistant Professor, Private Law Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 M.A. student of private law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The CMR Convention governs the international transport of goods by road. One of the important and common issues in transport is the consignment note whose study of provisions and related issues is appropriate. This paper seeks to examine the legal nature, features, terms and legal effects of consignment note. According to the results of this research, consignment note is a commercial document with no title, no capability of transfer and mortgage and also no role in the conclusion of the contract of carriage. Obviously, on one hand a consignment note can be considered as a presumption and on the other hand in some cases it is effective on the right to take the possession of goods and their transmission to the consignee. Also it should be noted that set-out of consignment note has both mandatory and optional conditions that have special sanctions depending on the cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CMR convention
  • consignment note
  • Features
  • legal effects
  • Terms