اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

emottaghiut.ac.ir
02161112522

سردبیر

دکتر سعید حبیبا

حقوق مالکیت فکری استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir
02166497912

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین صفایی

حقوق خصوصی - حقوق خانواده استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hsafaiiut.ac.ir

دکترنجادعلی الماسی

حقوق بین الملل خصوصی استاد بازشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

nalmasiut.ac.ir

دکترگودرز افتخار جهرمی

حقوق خصوصی استاددانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharsbu.ac.ir

دکتر حسین مهرپور محمدآبادی

حقوق اسلامی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

h_mehrpoursbu.ac.ir

دکتر سیامک ره پیک

حقوق مدنی استاد دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

s.rahpeikgmail.com

دکتر لعیا جنیدی

حقوق تجارت- حل و فصل اختلافات دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

joneidiut.ac.ir

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

حقوق قراردادها استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?e.shoarian
e_shoariantabrizu.ac.ir

دکتر محمد امامی

حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

dr_emami27yahoo.com

دکتر سعید حبیبا

حقوق مالکیت فکری استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

مدیر نشریه

دکتر زهرا شاکری

حقوق مالکیت فکری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

zshakeriut.ac.ir
02166950254

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر جمشید ممتاز

حقوق بین الملل استاد

jmomtazut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر حسین اسماعیلی

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه فیندرز

hossein.esmaeiliflinders.edu.au

دکتر رضا بناکار

مطالعات بین رشته ای حقوق و علوم اجتماعی استاد دانشگاه لوند

www.researchgate.net/profile/Reza-Banakar
reza.banakarsoclaw.lu.se

دکتر مایکل فور

حقوق بین الملل محیط زیست استاد دانشگاه ماستریخت

www.researchgate.net/profile/Michael-Faure
michael.fauremaastrichtuniversity.nr

دکترکارلو فونسکا تینوکو

حقوق مالکیت فکری و حقوق بین الملل خصوصی وکیل دادگستری و دانش آموخته دکتری رشته حقوق مالکیت فکری از دانشگاه استراسبورگ

www.lickslegal.com/our-team/karlo-tinoco
karlo.tinocolickslegal.com

دکتر خزر معصومی

حقوق محیط زیست استاد دانشگاه آنیمبی مورومبی سائوپائولو برزیل

khazar.masoumianhembi.br

ویراستار ادبی

ماندانا نعمت نژاد

ادبیات ویراستار نشریه

withmandanayahoo.com