مطالعۀ تطبیقی مفهوم التزام به شرط حداکثر تلاش متعارف در قراردادهای تجاری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران‏

10.22059/jcl.2023.351816.634466

چکیده

شرط حداکثر تلاش متعارف، ماحصل نوآوری در قراردادهای تجاری بین‌المللی است که به جهت تأثیر در تفسیر مفاد قراردادی و حصول نتیجۀ مطلوب، اهمیت ویژه‌ای دارد. این شرط در میان سایر شروط مشابه مانند شرط تلاش معقول، اقدامات مقتضی و مراقبت‌های لازم و کافی، بسیار اثرگذارتر جلوه می‌‌کند؛ چراکه متعهد می‌بایست تمامی توان و تخصص خود را در جهت انجام تعهد به‌کار گیرد. شرط حداکثر تلاش در نظام‌های کامن‌لا و سیویل‌لا دارای معانی متفاوت است. در حقوق نوشته، شرط حداکثر تلاش متعهد را ملزم می‌نماید تا هرچه که در توان دارد به‌منظور ایفای تعهداتش انجام دهد؛ حتی اگر صرف مقادیر نامحدود منابع موجب ضرر فاحش یا ورشکستگی وی گردد. اما درکشورهای تابع حقوق عرفی، این شرط دارای انعطاف بیشتری بوده، به معنای کوشش متعارف و متناسب با عرف است و لذا متعهد ملزم نیست برای اجرای تعهد، خود را از هستی ساقط کند. در حقوق ایران از چنین شرطی سخن به‌میان نیامده، ولی به تبعیت از حقوق نوشته و در قالب مفاهیم سنتیِ تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه، پذیرش چنین شرطی قابل توجیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study The Concept of the Commitment to the Best Efforts ‎Clause in International Commercial Contracts

نویسندگان [English]

 • Majid Banaeioskoei 1
 • Neda Kazemi 2
1 Department of Private Law, Allameh Tabatabai’ University, Tehran, Iran‎
2 Department of Private Law, Allameh Tabatabai’ University, Tehran, Iran‎
چکیده [English]

The best effort (conventional maximum effort) clause is the result of innovation in international commercial contracts, which is of particular importance in order to influence the interpretation of the contractual provisions and achieve the desired result. This clause is seen to be more effective among other similar clauses such as the reasonable care clause, and due diligence, because the obligor must use all his ability and expertise to fulfill the obligation. The best effort clause has different meanings in common law and civil law systems. The best effort clause in the civil law obliges the obligor to do everything in his power to fulfill his obligations, even if spending unlimited amounts of resources will cause him loss or bankruptcy, but in countries subject to common law, this clause has It is more flexible and means a conventional and appropriate effort, and therefore the obligor is not obliged to cut himself off from existence to fulfill the obligation. There is no mention of such a clause in Iranian law, but according to written laws and in the form of the traditional concept of commitment to means and results, accepting such a clause can be justified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Best Effort
 • Clause
 • Due ‎Diligence and ‎International Commercial ‎Contracts
 • Required and ‎Adequate Care.‎
 1. الف) فارسی و عربی

  1. اللهیاری پرگو، حمید (1398). مفهوم مراقبت لازم در کنوانسیون های بین‌المللی حمل و نقل دریایی کالا و تأثیرپذیری آن از استاندارد‌های صنعت کشتیرانی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
  2. الشریف، محمدمهدی (1391). منطق حقوق: پژوهشی در منطق حاکم بر تفسیر و استدلال حقوقی. چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  3. بنایی اسکویی، مجید (1392). تعدیل قرارداد در صورت تعذر مالی. مطالعات حقوق تطبیقی، 4(1)، 59 و 60 .
  4. تفرشی، محمد عیسی و مرتضوی، عبدالحمید (1393). مطالعه تطبیقی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در فقه، حقوق فرانسه و حقوق ایران. فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق، 5(15)،
  5. جاویدی آل سعدی، فرزاد؛ خورسندیان، ممدعلی؛ مبین، حجت؛ طالب احمدی، حبیب (1400). بررسی مفهوم و جایگاه شرط «بهترین تلاش» در حقوق ایران، آمریکا و اسناد بین‌المللی. مجلۀ‌ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 25(3)، 25.
  6. جلالی، محمود و شکوری، معصومه (1392). روند متحد‌الشکل‌سازی حقوق قراردادها در سطح بین‌المللی. (3)، 6-12.
  7. دهخدا، علی‌اکبر (1387). فرهنگ لغت دهخدا. جلد سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  8. سنهوری، عبدالرزاق احمد، (بی‌تا)، الوسیط فی شرح القانون المدنی مصر: نظریه التزام به وجه عام، مصادرالتزام، جلد اول، مصر: انتشارات حلبی الحقوقیه.
  9. سید فاطمی قاری، سید محمد (1380). تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر، حق، متعهد، آزادی، برابر و عدالت. مجلۀ دفاتر خدمات حقوق بین‌المللی، 4(33)، 224.
  10. شهیدی، مهدی (1370). آثار قراردادها و تعهدات. چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.
  11. دشتی، محمد (1379). نهج البلاغه حضرت علی (ع). گردآورنده: سید رضی، مترجم و شارح: محمد دشتی، جلد اول، قم: انتشارات مشهور.
  12. طوسی (ابوجعفر محمد‌بن حسن‌بن على‌بن حسن)، معروف به شیخ الطائفة (1387ق). المبسوط فی فقه الإمامیة. چاپ سوم، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریه.
  13. عاملی، شیخ حر (بی‌تا). وسائل الشیعه. جلد پانزدهم، لبنان: چاپ دار احیاء التراث العربی بیروت.
  14. عمید، حسن (1375). فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر.
  15. کاتوزیان، ناصر (1379). نظریۀ عمومی تعهدات. چاپ اول، تهران: انتشارات دادگستر بهار.

   

  ب) انگلیسی

  1. Adams, K.A. (2004). Recommendations. PRACTICAL LAWYER- Understanding" Best Efforts" And Its Variants 4, Philadelphia, 50(4),. (Including Drafting(
  2. Cordero-Moss Giuditta (2011). Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applicable Law.
  3. Corones, Stephan (2008). Consumer Protection and Product Liability Law: Commentary and Materials , Lawbook Company.
  4. Denis Philippe & Partners , Brussels , Belgium (1989). Best Efforts Clauses: Common Law and Civil Law .
  5. Goldberg, Victor P. (2006). Framing Contract Law: An Economic Perspective. Harvard University Press.
  6. Harvey , Brian (2000). The Law of Consumer Protection and Fair Trading. Butterworths.
  7. Howells, Geraint (2013). The Tobacco Challenge: Legal Policy and Consumer Protection. Ashgate Publishing, Ltd.
  8. https://en.oxforddictionaries.com/definition/best( last visit 12/11/ 2020)
  9. https://en.oxforddictionaries.com/definition/care( last visit 11/11/ 2020)
  10. https://en.oxforddictionaries.com/definition/diligence( last visit 14/11/ 2020)
  11. https://en.oxforddictionaries.com/definition/due( last visit 15/11/ 2020)
  12. https://en.oxforddictionaries.com/definition/effort(last visit 20/11/ 2020)
  13. https://en.oxforddictionaries.com/definition/reasonable( last visit 14/11/ 2020)
  14. https://www.mondaq.com/unitedstates/contracts-and-commercial-law/730270/contractual-standards-distinctions-without-a-difference( last visit 11/11/ 2020)
  15. https://www.rocketlawyer.com/gb/en/quick-guides/due-diligence(last visit13/10/2020)
  16. https://www.stimmel-law.com/en/articles/due-diligence-what-it-and-how-you-do-it
   ( last visit 11/10/2020)
  17. Meiselles, Michala (2013). International Commercial Agreements: An Edinburgh Law Guide: An Edinburgh Law Guide. ,Edinburgh University Press.
  18. Oceana Editorial Board Staff (2014). CTIA: Consolidated Treaties and International Agreements 2012. vol. 2, Oxford University Press.
  19. Reasonableness and law” , e-book series/6210, Springer Science.
  20. Scott, Michael (2007). Scott on Information Technology Law. Issue 1, Aspen Publishers Online, Wolters Kluwer.
  21. Seerden, Rene J. G. H.; Seerden, René  and Stroink, F. A. M. (2002). Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States: A Comparative Analysis , Intersentia nv.
  22. Snyder, Wally (2016). Ethics in Advertising: Making the Case for Doing the Right Thing. , Taylor & Francis.
  23. Strantz, N.J. (1992). Beyond R. v. Sault Ste. Marie: The Creation and Expansion of Strict Liability and the Due Diligence Defence. L. Rev.
  24. Tamara Lenard, Patti (2014). Health Inequalities and Global Justice. Edinburgh University Press.
  25. Walker Jr, A. W. (1940). Express Clauses in Oil and Gas Leases Affect ing the Usual Implied Obligations of the Lessee. Miss .LJ.
  26. Winn, Jane K. (2013). Consumer Protection in the Age of the 'Information Economy. Ashgate Publishing, Ltd.
  27. camsantiago.com Last visited on 2008/06