اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابراهیم متقی

روابط بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

emottaghiut.ac.ir
02161112522

سردبیر

دکتر سعید حبیبا

حقوق مالکیت فکری استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir
02166497912

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسین صفایی

حقوق خصوصی - حقوق خانواده استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

hsafaiiut.ac.ir

دکترنجادعلی الماسی

حقوق بین الملل خصوصی استاد بازشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

nalmasiut.ac.ir

دکترگودرز افتخار جهرمی

حقوق خصوصی استاددانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharsbu.ac.ir

دکتر حسین مهرپور محمدآبادی

حقوق اسلامی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

h_mehrpoursbu.ac.ir

دکتر سیامک ره پیک

حقوق مدنی استاد دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

s.rahpeikgmail.com

دکتر لعیا جنیدی

حقوق تجارت- حل و فصل اختلافات دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی

joneidiut.ac.ir

دکتر ابراهیم شعاریان ستاری

حقوق قراردادها استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?e.shoarian
e_shoariantabrizu.ac.ir

دکتر محمد امامی

حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

emamishirazu.ac.ir

دکتر سعید حبیبا

حقوق مالکیت فکری استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر حسین اسماعیلی

حقوق بین الملل دانشیار دانشگاه فیندرز

hossein.esmaeiliflinders.edu.au

دکتر مایکل فور

حقوق بین الملل محیط زیست استاد دانشگاه ماستریخت

www.researchgate.net/profile/Michael-Faure
michael.fauremaastrichtuniversity.nr

دکترکارلو فونسکا تینوکو

حقوق مالکیت فکری - حقوق بین الملل خصوصی وکیل دادگستری و دانش آموخته دکتری رشته حقوق مالکیت فکری از دانشگاه استراسبورگ

www.lickslegal.com/our-team/karlo-tinoco
karlo.tinocolickslegal.com

دکتر سوریندر کور ورما

حقوق مالکیت فکری - حقوق تجارت بین الملل استاد دانشگاه دهلی

www.xiamenacademy.org/Pro_view.aspx?ProductsID=104&CateId=156
in_sk_vermayahoo.com

دکتر خزر معصومی

حقوق محیط زیست استاد دانشگاه آنیمبی مورومبی سائوپائولو برزیل

khazar.masoumianhembi.br

دکتر نیما نصرالهی شهری

حل و فصل اختلافات بین المللی- حقوق انرژی مدرس و محقق دانشگاه پاریس ۱ سوربن

www.pantheonsorbonne.fr/page-perso/nnasrollah
nima.nasrollahi-shahriuniv-paris1.fr

دکتر آدرین ساویر

حقوق عمومی - حقوق مالیات بین المللی استاد دانشگاه کانتربری

adrian.sawyercanterbury.ac.nz

h-index: 19  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر جمشید ممتاز

حقوق بین الملل استاد

jmomtazut.ac.ir

مدیر نشریه

دکتر زهرا شاکری

حقوق مالکیت فکری - حقوق فناوری های نوین دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

zshakeriut.ac.ir
02161112306

ویراستار ادبی

ماندانا نعمت نژاد

ادبیات ویراستار نشریه

withmandanayahoo.com

ویراستار انگلیسی

امیر محمد قربان نیا

حقوق دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

amirmohammad818gmail.com

صفحه آرا

آرزو دژهوست گنگ

دانشگاه تهران

arezoo.d.ggmail.com