دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-458 (بهار و تابستان 1401) 

مقاله علمی - پژوهشی

حریم خصوصی در اماکن عمومی با تکیه بر حق تصویربرداری

صفحه 1-22

10.22059/jcl.2021.315309.634120

فاطمه ابطحی؛ ابوطالب کوشا؛ مهدی منتظرقائم؛ عباس میرشکاری