حریم خصوصی در اماکن عمومی با تکیه بر حق تصویربرداری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران. ایران.

3 استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران.

4 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

حق تصویربرداری در اماکن عمومی بر مبنای آزادی بیان و رضایت ضمنی صاحبان تصویر قابل پذیرش است. بر این اساس، اشخاص می‌توانند آزادانه و بدون کسب مجوز اقدام به تصویربرداری در این اماکن نمایند. با این حال، جواز تصویربرداری منوط به رعایت شرایطی ازجمله حفظ حریم خصوصی اشخاص است؛ چه اینکه اشخاص می‌توانند انتظار متعارف و مشروع مبنی بر «ناشناس ماندن» داشته باشند. در واقع، اشخاص حتی اگر بدانند که در معرض دید عموم هستند باز هم انتظار ندارند که در مرکز توجه باشند یا اقدامات آنها ثبت و ضبط شود، بلکه حتی می‌شود گفت متعارف این است که زمانی که اشخاص در مکان عمومی قرار می‌گیرند دوست دارند نادیده گرفته شوند. به‌علاوه تصویر می‌تواند به‌عنوان مصداقی از اطلاعات شخصی تلقی شود، علی‌القاعده نیز جمع‌آوری اطلاعات شخصی نیاز به رضایت دارد. برای همین حفظ حریم خصوصی در تصویربرداری لازم و ضروری است. اهمیت این امر تاآنجاست که حتی خبری بودن واقعه نیز نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن حق حریم خصوصی را فراهم آورد؛ با این تفسیر حریم خصوصی مختص مکان‌های اختصاصی نبوده، اشخاص در محیط‌های عمومی هم از حریم خصوصی برخوردارند. ملاک اصلی در برخورداری از حریم خصوصی، انتظار منطقی شخص خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Privacy in public places Based on the right to taking photos

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Abtahi 1
 • Abootaleb Koosha 2
 • Mahdi Montazerqaem 3
 • Abbas Mirshekari 4
1 Ph. D Student of Privat Law, university of judicial scinces and administrative services, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, university of judicial scinces and administrative services, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, university of judicial scinces and administrative services, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Science,University of Tehran, Tehran, iran.
چکیده [English]

The right to taking photos in public places is acceptable on the basis of freedom of expression and the tacit consent of the owners of the image. Accordingly, individuals can take photos freely in these places without obtaining permit. However, taking photos is allowed only if the privacy of individuals is protected. Because people can expect the normal and legitimate expectation of "remaining anonymous". People do not expect to be in the spotlight or have their actions recorded, even if they know they are in the public eye. People like to be ignored when they are in a public place. In addition, the image can be considered as an example of personal information. Basically, the collection of personal information requires consent. Therefore, privacy must be maintained in photography. The importance of this is that even if it is a news incident, it is still not possible to ignore privacy. With this interpretation, privacy is not limited to private places and people in the public environment also have privacy. The main criterion in having privacy will be a reasonable expectation of the person.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The right to taking photos
 • privacy
 • anonymity
 • public interest
 1. الف) فارسی

  - مقالات

  1. انصاری، باقر (1383). «حریم خصوصی در رسانه‌های همگانی»، فصلنامۀ پژوهش و سنجش، سال یازدهم، ش 39 و 40.
  2. بهره‌مند بگ‌نظر، حمید (1387). «نقش جریان آزادی اطلاعات در پیشگیری اجتماعی از فساد»، مجلۀ پژوهش، سال چهاردهم، ش 58.
  3. رهایی، سعید و ملکی، مسلم (1398). «آزادی اطلاعات و اخبار و محدودیت اخلاق عمومی در حقوق بین‌الملل و اسلام»، مجلۀ پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال ششم، ش 1.
  4. صفایی، سید حسین و جعفری، علی (1391). «رابطۀ آزادی اطلاعات با حریم خصوصی»، مجلۀ حقوق اسلامی، سال نهم، شمارۀ 33.
  5. قبولی درافشان، محمدهادی؛ بختیاروند، مصطفی؛ خوانساری، سمانه (1397). «حق شهرت مطالعه در حقوق آمریکا، کوشش برای شناسایی در فقه امامیه و ساماندهی آن در حقوق ایران»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 47، ش 1.
  6. محسنی، وجیهه؛ هاشمی، سیدمحمد؛ جاوید، محمدجواد؛ عباسی، بیژن (1398). «تحلیل حقوق نسبت‌سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران»، فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال بیست و یکم، ش 62.
  7. محسنیان، سید علی (1383). «ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی»، فصلنامۀ پژوهش و سنجش، سال یازدهم، ش 39 و 40.
  8. مقامی، امیر و عطاران، نادیا (1398). «موازنۀ افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویۀ نهادهای قضایی»، مجلۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 49، ش 2.
  9. میرشکاری، عباس (1397). «حق تصویر»، مجلۀ حقوق خصوصی، دورۀ 15، ش 1.
  10. میرشکاری، عباس (1398). «حق جلوت»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 49، ش 3.
  11. میرشکاری، عباس (1399). «تزاحم حق اشخاص مشهور با آزادی بیان در نظام‌های حقوقی امریکا، فرانسه، آلمان و ایران»، مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 84، ش 110.

   

  - پایان‌نامه‌

  1. اسدی، پریسا (1390). حمایت از آثار عکاسی در حقوق مالکیت فکری، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

   

  ب) عربی

  1. قرآن کریم.
  2. احسایى، ابن ابى جمهور، محمد‌بن على (1405 ق). عوالی اللئالی العزیزیة، 4 جلدی، قم: دار سید الشهداء للنشر.
  3. انصاری، مرتضى (1415 ق). کتاب المکاسب، 6 جلدی، قم: کنگرۀ جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
  4. بجنوردى، سید حسن (1419 ق). القواعد الفقهیة. ج 7، چ 1. قم: نشر الهادی.
  5. خمینى، سید روح‌اللّه (1415 ق). المکاسب المحرمة، ج 1، قم: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.
  6. خمینى، سید روح‌اللّه (1421 ق). کتاب البیع، 5 جلدی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.
  7. خویى، سید ابو‌القاسم (بی‌تا). مصباح الفقاهة (المکاسب)، 7 جلدی، بی‌نا.
  8. مراغى. سید میر عبد الفتاح (1417 ق). العناوین الفقهیة، ج2، چ 1، قم: دفتر انتشارات اسلامى.
  9. نائینى، میرزا محمد حسین غروى (1413 ق). المکاسب و البیع، 2 جلدی، قم: دفتر انتشارات اسلامى.

   

  ج) انگلیسی

  - laws And Regulations

  1. European Court of Human Rights (2020). Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights.

   

  - Books

  1. Cavoukian, Ann (2013). SURVEILLANCE, THEN AND NOW: Securing Privacy in Public Spaces, Information and Privacy Commissioner: Ontario, Canada.
  2. Krages, Bert P (2012). Legal Handbook for Photographers: The Rights and Liabilities of Making Images, Amherst Media, The United States of America.

   

  - Articles

  1. Balcarczyk, Justyna (2010). “ SPORTS IMAGE RIGHTS – A COMPARATIVE OVERVIEW”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 47, pp. 327 -334.
  2. Barbas, samantha (2012).The Laws of Image, New England Law Review”, vol 47, pp. 23- 92.
  3. Barnett, Stephen R (1999), “The Right to One’s Own Image”: Publicity and Privacy Rights in the United States and Spain”, The American Journal of Comparative Law, vol 47, No. 4, pp. 555-582.
  4. de Gradpre, Vincent M. (2001). “ Understanding the Market for Celebrity: An Economic Analysis of the Right of Publicity; Fordham Intellectual Property”, Media and Entertainment Law Journal, Volume 12, Issue 1, pp. 73- 132.
  5. Galič, Maša (2019). “Surveillance, Privacy and Public Space in the Stratumseind Living Lab: The Smart City Debate, beyond Data, beyond data”; TILBURG LAW SCHOOL LEGAL STUDIES RESEARCH PAPER SERIES, pp. 2-14.
  6. Kremer, Jens (2017). “The End of Freedom in Public Places? Privacy problems arising from surveillance of the European public space”; University of Helsinki, Finland: Unigrafia.
  7. Lauterbach, Thorsten (2005). “US-style ‘personality’ right in the UK – en route from Strasbourg?”; 20th BILETA Conference: Over-Commoditised; Over-Centralised; Over-Observed: the New Digital Legal World.
  8. Logeais, Elisabeth and Schroeder, Jean-Baptiste (1999). “THE FRENCH RIGHT OF IMAGE: AN AMBIGUOUS CONCEPT PROTECTING THE HUMAN PERSONA”, Loyola of Los Angeles entertainment law review JOURNAL, Vol. 18, pp. 511-542.
  9. LUKACS, Adrienn (2016). “What is Privacy? The History and Definition of Privacy, Agrártudomány”, állam- és jogtudomány, föld- és fizikatudomány, had- és rendészettudomány, I. kötet, pp. 256-265.
  10. LUKACS, Adrienn (B 2017). “TO POST, OR NOT TO POST – THAT IS THE QUESTION: EMPLOYEE MONITORING AND EMPLOYEES’ RIGHT TO DATA PROTECTION”, Masaryk University Journal of Law and Technolog, 11(2), 185- 214.
  11. Markesinis, Basil; O’Cinneide, Colm; Fedtke, Jörg and Hunter-Henin, Myriam (2005). “Concerns and Ideas about the Developing English Law of Privacy (and how knowledge of foreign law might be of help)”, The American Journal of Comparative Law, Vol. 52, No. 1, pp. 133- 208.
  12. Marshall, Daniel & Thomas, Terry (2017). “A Brief History of Privacy, Privacy and Criminal Justice Journal”, Available at https://doi.org/10.1007/978-3-319-64912-2_2.
  13. Nissim, Kobbi & Wood, Alexandra (2018). “Is privacy privacy?”, Philosophical transactions of the Royal Society A, Vol. 376, pp. 1-17.
  14. PEPTAN, Rodica (2014). “THE RIGHT TO OWN IMAGE IN THE NEW ROMANIAN CIVIL CODE”, Annals of the “Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Issue 2, pp. 29 – 34.
  15. Reidenberg, Joel R. (2014). “Privacy in Public”, Fordham University School of Law, Vol. 69, pp. 141- 160.
  16. Reiter, eric h., (2001). “personality and patrimony: comparative perspectives on the right to one's image”, tulane law review, Vol. 76, pp. 673-695.
  17. Scassa, Teresa (2010). “Information Privacy in Public Space: Location Data, Data Protection and the Reasonable Expectation of Privacy”, Canadian journal of law and technology, Vol. 7, No. 1 & 2, pp. 193 – 220.
  18. Slobogin, Christopher (2002). “PUBLIC PRIVACY: CAMERA SURVEILLANCE OF PUBLIC PLACES AND THE RIGHT TO ANONYMITY”, MISSISSIPPI LAW JOURNAL: 213-299.
  19. Synodinou, Tatiana (2014). “Image Right and Copyright Law in Europe: Divergences and Convergences”, laws Journal, 3, pp. 181-207.
  20. Terzi, Ce´dric; Tonnelat, Ste´phane (2016). “The publicization of public space”; Environment and Planning A 0(0), pp. 1 -18.
  21. Véliz, Carissa (2018). “In the Privacy of Our Streets; Surveillance, Privacy, and Public Space”, Edited ByBryce Clayton Newell, Tjerk Timan, Bert-Jaap Koops ,pp. 1- 16.
  22. Waelde, Charlotte (2002). “Marilyn Monroe, Posh Spice and Me: Personality, Property and Privacy, in ISLAT International Conference”, available at marilynmonroeposhspiceandme.pdf.
  23. Mahmood Rajpoot, Qasim; Jensen, Christian D. (2015). “Video Surveillance: Privacy Issues and Legal Compliance”, Promoting Social Change and Democracy through Information Technology IGI global: Denmark.

   

  - Thesis

  1. Knewstubb, Elspeth (2007). Photography in Public Places and the Privacy of the Individual, University of Otago, Dunedin, New Zealand.