رسیدگی افتراقی جرایم فساد اداری در ایران و افغانستان (در مرحلۀ پیش‏ دادرسی و دادرسی)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حقوق جزا و جرم ‏شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،ایران

2 دانش ‏آموخته دکتری حقوق جزا و جرم‏ شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده

فساد اداری یکی از مهم‏ترین عوامل عقب‏ ماندگی جوامع به ‏شمار می‏ رود که سبب آسیب‏ های جبران ‏ناپذیری بر دولت ‏ها می ‏شود. بنابراین، مقابله با چنین جرایمی با ارادۀ قوی نهادهای مسئول و ایجاد قواعد درست و رویه ‏های کیفری مناسب میسر خواهد شد. پژوهش حاضر بر این سؤالات مبتنی است که آیا ایران و افغانستان روند افتراقی را در قبال جرایم فساد اداری اتخاذ نموده ‏اند؟ آیا قانون‏گذاران خاص بودن این جرایم را در تصویب قوانین مد نظر قرار داده‏ اند؟ در قوانین هر دو کشور، گام‏ های مؤثری در این راستا برداشته شده، اما آیا این به معنی درنظر گرفتن همۀ جوانب در قبال این جرایم است؟ وجود برخی ویژگی‏ های خاص، جرایم فساد اداری را با دیگر جرایم متفاوت می‏ کند که همین موضوع افتراقی ‏سازی دادرسی را ضروری می‏ سازد. در این نوشته سعی شده است قوانین هردو کشورِ ایران و افغانستان مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد، متمایز ساختن مراحل مختلف دادرسی و نیز نقش افراد متخصص در مراحل کشف و رسیدگی بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differential investigation of corruption in Iran and Afghanistan (Pre-trial and trial-stages)

نویسندگان [English]

 • Rajab Goldust Joybari 1
 • Somaya Shaikhzadeh 2
1 Associate Professor, Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University,Iran.
2 Ph.D. Student in Criminal Law, Shahid Beheshti University,Iran
چکیده [English]

Corruption is one of the most important causes of backwardness in societies, which causes irreparable damage to governments. Therefore, dealing with such crimes will be possible when accompanied by the strong will of the responsible institutions and the establishment of correct rules in criminal laws and procedures. The present study is based on the question of whether Iran and Afghanistan have taken a different approach to corruption offenses. Have legislators considered the specificity of these crimes in passing laws? Both countries have taken effective measures in this regard in accordance with the law, but this does not mean taking a comprehensive approach to these crimes. In some cases, these criminals play an important role in the law-making process, and sometimes they are ignored. The existence of special features distinguishes these crimes from other crimes, which make the differential of litigation necessary. The present study is an attempt to examine the laws of both countries in accordance with the United Nation Convention and to distinguish between different stages of litigation and the role of experts in discovery and investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corruption
 • Preliminary investigation
 • trial
 • Differentiation
 1. الف) فارسی

  1. بنسون سالی‏اس، مایکل (1391). جرایم یقهسفیدی، رویکرد فرصتمدار، ترجمۀ اسمعیل رحیمی‏نژاد، ج 1، تهران: نشرمیزان.
  2. خالقی، علی (1398). نکته‏ها در قانون آیین دادرسی کیفری، ج 1، چ 13، تهران: انتشارات شهر دانش.
  3. رحمت‏اللهی، حسین (1383). «فساد و حکومت، علل و راهکارهای برون‏رفت»، اندیشه‏های حقوقی، ش 7.
  4. شامبیاتی، هوشنگ و پروینی، علی (1393). «تخصصی کردن ضابطین گامی به سوی حقوق کیفری قراردادی»، تحقیقات حقوقی آزاد، ش 25.
  5. شریعت باقری، محمدجواد (1393). «تصویب موافقت‏نامه‏های همکاری‏های قضایی بین‏المللی، مشکلات و راه‏حل‏ها»، فصلنامۀ دیدگاه‏های حقوق قضایی، ش 66 .
  6. کوشکی، غلامحسین و علیزاده سرشت، نادر (1394). « نگاهی به قلمرو جرائم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب»، فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، ش 12.
  7. کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (1396). گزارش ویژۀ آسیب‏شناسی فساد اداری در ادارۀ لوی سارنوالی.
  8. گلدوست جویباری، رجب (1391). «صلاحیت تخصصی یا اختصاصی محاکم کیفری در حقوق ایران»، تحقیقات حقوقی، ش 2.
  9. گندشمین، ستوده و مجتبی عتباتی، ناصر (1398). «شرایط و ضوابط کنترل ارتباطات الکترونیک در کشف جرائم در نظام قضایی ایران»، مجلۀ کارآگاه، ش 48.
  10. مقیمی، مهدی (1386). «دام‏گستری برای کشف جرم»، تهران: فصلنامۀ دانش انتظامی.
  11. مهدوی‏پور، اعظم (1390). سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، چ 1، تهران: نشر میزان.
  12. میریام، اف‏میکولون (1386). «کنوانسیون جرم‏های سایبری»، ترجمۀ امیرحسین جوانبخت، مجلۀ حقوقی دادگستری، ش 59.
  13. نجفی ابرندآبادی، حسین (1391). از جرم یقهسفیدی تا جرم اقتصادی، دیباچه در: مایکل ال بنسون و دیگران، جرائم یقهسفیدی، رویکردی فرصتمدار، ترجمۀ اسماعیل رحیمی‏‏نژاد، ج 1، تهران: نشر میزان.
  14. نیازپور، امیرحسن ( 1398). آیین دادرسی کیفری اقتصادی، ج 1، چ 1، تهران: نشر میزان.

   

  ب) انگلیسی

  1. Asset Recovery On the Road To Doha: Activities Under the Stolen Asset Recovery Initiative (2009). paper presented to the Open-Ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery.
  2. Bhangar. S (2003). “Government and access to information. Global Corruption Report”, Transparency Internationa , Washington DC.
  3. Bronit. S (2004). “The law in undercover policing: a comparative study of entrapment and covert interviewing in Australia, Canada and Europe”, common law world review.
  4. Hellstrom. J (2010). “Increasing Transparency and Fighting Corruption Through ICT: Empowering People and Communities”, university of Stockholm Review.
  5. Hippolyte, F and Leonce Ndikumana (2010). “Capital Flight Repatriation: Investigation of its Potential Gains for Sub-Saharan African Countries”, African Development Review.
  6. Harvard law review,1982.
  7. Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Corruption (2012). Second Revised Edition, UNITED NATIONS New York, United Nations Office on Drugs and Crim.
  8. Mark. P (2008). Recovering Stolen Assets a new issue , New York: Peter Lang.
  9. schermers, H (1990). “The role of domistic courts in effectuating international law”,  Netherlands: liden Journal of Internatinal Law.
  10. Simon, B (2004). “the law in undercover policing: a comparative study of entrapment and covert interviewing in Australia, Canada and Europe”, common law world review.
  11. Stolen Asset Recovery:Toward a Global Architecture for Asset Recovery (2009). The World Bank and the Unation of Druges and Crimes .
  12. Torstein, Extradition (1985). North-Holland: Encyclopedia of Public International Law.

   

  ج) سایت‏ها

  1. http://mec.af/index.php/reports/ac-plan-review.
  2. https://www.avapress.com/fa/report/84572.
  3. https://www.independentpersian.com/node/25476.