تحلیل کیفرشناختی تبعیض در فرایند کیفردهی ناظر بر جرایم مواد مخدر اتباع بیگانه؛ مطالعۀ تطبیقی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‏ شناسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در گفتمان عمومی و سیاسی جوامع مختلف، اتباع خارجی مسئول جرایم مواد مخدر شناخته شده و بخش قابل ‏توجهی از جمعیت کیفری مواد مخدر را تشکیل می ‏دهند. در این پژوهش از رهگذر نظریاتی چون دغدغه ‏های کانونی، بزهکار شرور/ قربانی، جانب‏داری درون‏ گروهی و نظریۀ تهدید قومی، به ‏صورت تطبیقی به بررسی تأثیر ملیت متهم بر کیفردهی و شدت آن در رویۀ عملی دادگاه ‏ها پرداخته می ‏شود. روش این پژوهش کیفی است. در این راستا، از روش مصاحبۀ عمیق با کنش گران قضایی، وکلا و مأموران ستاد مبارزه با مواد مخدر (جمعاً 15 نمونه) بهره گرفته شده است. همچنین از روش تحلیل محتوا با مراجعه به اسناد و مدارک (20 نمونه از پرونده‏ های مواد مخدر محکومان قضایی) و آرای دادگاه ‏های ملی در خصوص مجازات جرایم مواد مخدر اتباع خارجی استفاده شده است. یافته ‏های پژوهش نشان می‏ دهد جرایم ارتکابی مهاجران، به ‏ویژه از کشورهای مبدأ مواد مخدر و یا دارای پایگاه اجتماعی ضعیف، به‏ واسطۀ کنترل و بازرسی افراطی، در کانون توجه نظام عدالت کیفری قرار دارد. همچنین گزینش رسانه ‏ای جرایم مهاجران و پیروی افکار عمومی از آن و نیز نقض مقررات مهمان ‏نوازی از سوی مجرمان خارجی، در سرزنش ‏پذیرتر بودن اقدام مهاجران تأثیر داشته و در نهایت، عدم دسترسی به حمایت حقوقی مؤثر در نظام عدالت کیفری زمینۀ تبعیض علیه این گروه را فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Penological Analysis of Discrimination in the Process Sentecing of Foreign Nationals for Drug Offenses: (Comparative study)

نویسندگان [English]

 • Sana Kazempour 1
 • Mohammad Farajiha 2
 • Mohammad Jafar Habibzadeh 3
1 Ph.D.student in Criminal Law & Criminology, Tarbiat Modares University. Tehran, Iran
2 Associated Professor , Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Professor ,Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In different societies' political and public discourse, foreigners are considered to be responsible for drug offenses and make up a significant part of the criminal population of drugs offenses. Through theories like focal concerns, villain/ victim,  in-group favoritism, and theory of ethnic threat, the present study examines the effect of the offender's nationality on sentencing and its severity in the practice of courts. In this regard, qualitative research methods have been used. In-depth interviews with judicial activists, drug lawyers, and officers of  Drug Control Headquarters (15 cases) were used. The content of documents, including cases of drug offenses conviction (20 cases) and national courts verdicts about drug offenses of foreigners have been analyzed. The Findings show that through over-policing, immigrants (especially from the origin country of drugs or with low socio-economic status) are at the criminal justice system's focus. In addition, media representation of immigrants' crimes and its impact on public opinion and violation of the rules of hospitality by foreign offenders has led to immigrants being more blamable. finally, the lack of access to effective legal protection in the criminal justice system has provided grounds for discrimination against this group.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Discrimination
 • Sentencing
 • Foreign Offenders
 • Drugs
 • Immigration
 1. الف) فارسی

  - کتاب‏

  1. لازرژ، کریستین (1390). درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ 2، تهران:انتشارات میزان.

   

  - مقالات

  1. آسیایی، رؤیا (1395). «تبیین جامعه‏شناسانۀ بازتاب جرم در مطبوعات»، مطالعات حقوق کیفری و جرم‏شناسی، 3(1).
  2. بیچرانلو، عبدالله و طاهری، آزاده (1399). «خوانش مهاجران افغانستانی ساکن ایران از بازنمایی آن‏ها در تلویزیون ایران»، دوفصلنامۀ مطالعات جمعیتی، 6(2).
  3. بیگ‏زاده، ابراهیم و سرافراز، فرشید (1390). «نظام حقوقی مناسب برای مهاجران: ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف مهاجران»، فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، 14(ویژه‏نامۀ ش 7).
  4. جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا و ساداتی، سید محمدجواد (1394)، «مفهوم قدرت در جامعه‏شناسی کیفری». فصلنامۀ پژوهش حقوق کیفری، 3(11).
  5. جوان جعفری بجنوردی، عبدالرضا؛ سیدزاده ثانی، سید مهدی؛ مالدار، محمد؛ حسن‏زاده مشهدی، محدثه (1395). «تیپ‏شناسی تطبیقی بزه‏دیدگی زنان افغانی و ایرانی ساکن مشهد» زن در توسعه و سیاست، 14(2).
  6. حسنی ساطحی، حسین؛ شرفی، محمد؛ هاشمی، علی (1397). «تهدیدات امنیتی و پیامدهای حضور اتباع بیگانه در مناطق حاشیه‏نشین کلان‏شهر کرج»، پژوهشنامۀ نظم و امنیت انتظامی، 11(44).
  7. زرقانی، سید هادی؛ قنبری، محمد؛ رضوی‏نژاد، مرتضی (1396). «بررسی و تحلیل راهبردهای مدیریت مهاجران افغانستانی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل SWOT-ANP»، پژوهش‏های جغرافیای انسانی، 49(2).
  8. مهاجرین، رضا (1391). «بزهکاری اتباع بیگانه با تکیه ‏بر جرایم افغان‏ها» در: مجموعه مقالات بزرگداشت استاد دکتر حسن دادبان، ج 2، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

   

  - پایان‏نامه‏ها

  1. اکبری، علی‏یاور (1390). بازتاب افغانستان در مطبوعات ایران (تحلیل محتوای روزنامه‏های اطّلاعات، کیهان و جمهوری اسلامی)،  پایان‏نامه برای أخذ مدرک دکتری، دانشکدۀ علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی.
  2. بزی، الری (1393). بررسی تأثیر ملیت و جنسیت متهم بر نوع و میزان مجازات، پایان‏نامه برای أخذ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
  3. حدادزاده، محمدرضا (1397). تحول کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و ارزیابی اثربخشی آن، پایان‏نامه برای أخذ دکتری، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس.
  4. ساکی، فرشته (1389). بررسی تصویر مهاجران افغانی در مطبوعات ایران از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی، پایان‏نامه برای أخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشکدۀ ادبیات و علوم‏انسانی، دانشگاه رازی.
  5. صادقی، آزاده (1396). رویکرد تجربه‏محور به مداخله‏های نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر، پایان‏نامه برای أخذ مدرک دکتری، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس.
  6. عزیزی، محمد (1389). بررسی نقش اتباع بیگانه در سیمای مجرمانۀ استان خراسان رضوی، پایان‏نامه برای أخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم.
  7. غلامپور، مهدی (1398). تحلیل جرم‏شناختی مرگ در زندان، پایان‏نامه برای أخذ مدرک دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
  8. اله یورتی، فریبا (1394). دسترسی متهمان مهاجر به عدالت در مرحلۀ تعقیب کیفری، پایان‏نامه برای أخذ مدرک کارشناسی ارشد، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت ‏مدرس.

   

  ب) خارجی

  - Books

  1. Cohen, S. (2011). Folk devils and moral panics: Routledge.
  2. Sayad, A. (2018). The suffering of the immigrant: John Wiley & Sons.
  3. Walker, S., Spohn, C., & DeLone, M. (2016). The color of justice: Race, ethnicity, and crime in America: Cengage Learning.

   

  - Articles

  1. Albrecht, H.-J. (1997). Ethnic minorities, crime, and criminal justice in Germany. Crime and Justice, 21, 31-99.
  2. Banks, J. (2011). Foreign national prisoners in the UK: Explanations and implications. The Howard Journal of Criminal Justice, 50(2), 184-198.
  3. Brandon, A. M., & O’Connell, M. (2018). Same crime: Different punishment? Investigating sentencing disparities between Irish and non-Irish nationals in the Irish criminal justice system. The British Journal of Criminology58(5), 1127-1146.
  4. Bright, S. B. (2014). Imposition of the death penalty upon the poor, racial minorities, the intellectually disabled and the mentally ill. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 99-113.
  5. Demuth, S. (2002). The effect of citizenship status on sentencing outcomes in drug cases. Federal Sentencing Reporter, 14(5), 271-275.
  6. Elwood, W. N. (1995). Declaring war on the home front: Metaphor, presidents, and the war on drugs. Metaphor and Symbol, 10(2), 93-114.
  7. Fishman, G., Rattner, A., & Turjeman, H. (2006). Sentencing outcomes in a multinational society: When judges, defendants and victims can be either Arabs or Jews. European Journal of Criminology, 3(1), 69-84.
  8. Fleetwood, J., & Seal, L. (2017). Women, drugs and the death penalty: Framing sandiford. The Howard Journal of Crime and Justice, 56(3), 358-381.
  9. Flusberg, S. J., Matlock, T., & Thibodeau, P. H. (2018). War metaphors in public discourse. Metaphor and Symbol, 33(1), 1-18
  10. Hagan, J., & Palloni, A. (1999). Sociological criminology and the mythology of Hispanic immigration and crime. Social problems, 46(4), 617-632.
  11. Harris, C. T., & Gruenewald, J. (2020). News media trends in the framing of immigration and crime, 1990–2013. Social problems, 67(3), 452-470.
  12. Hartley, R. D. (2014). Focal concerns theory. in: The encyclopedia of theoretical criminology, 1-5.
  13. Ivanov, G. (2020). Effects of Immigration Status on the Criminal Process.
  14. Hoyle, C., & Girelli, G. (2019). The DeathPenalty ForDrug Offences: Foreign Nationals. Harm Reduction International.
  15. Jacobs, D., & Carmichael, J. T. (2002). The political sociology of the death penalty: A pooled time-series analysis. American sociological review, 109-131.
  16. Jacobs, D., Carmichael, J. T., & Kent, S. L. (2005). Vigilantism, current racial threat, and death sentences. American sociological review, 70(4), 656-677
  17. Jacobs, D., Qian, Z., Carmichael, J. T., & Kent, S. L. (2007). Who survives on death row? An individual and contextual analysis. American sociological review, 72(4), 610-632.
  18. Joseph, J. (2006). Drug offenses, gender, ethnicity, and nationality: Women in prison in England and Wales. The Prison Journal, 86(1), 140-157.
  19. Light, M. T. (2017). Punishing the “others”: Citizenship and state social control in the United States and Germany. European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie, 58(1), 33-71.
  20. Light, M. T., Massoglia, M., & King, R. D. (2014). Citizenship and punishment: The salience of national membership in US criminal courts. American sociological review, 79(5), 825-847.
  21. Light, M. T., & Miller, T. (2018). Does undocumented immigration increase violent crime? Criminology, 56(2), 370-401.
  22. Liu, S., Xiong, M., & Liang, B. (2019). The Death Penalty for Foreign Drug Offenders in China: Legal Protection and Equal Treatment. European Journal on Criminal Policy and Research, 25(4), 427-448
  23. Logue, M. A. (2009). “The price of being Mexican”: Sentencing disparities between noncitizen Mexican and non-Mexican Latinos in the federal courts. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 31(4), 423-445
  24. Lehmann, P. S., & Gomez, A. I. (2021). Split Sentencing in Florida: Race/Ethnicity, Gender, Age, and the Mitigation of Prison Sentence Length. American Journal of Criminal Justice, 46(2), 345-376.
  25. Mihelj Plesničar, M., & Kukavica, J. (2019). Punishing the Alien: The Sentencing of Foreign Offenders in Sovenia. Dve domovini; Two homelands, 27-50.
  26. Mitchell, O., & Caudy, M. S. (2015). Examining racial disparities in drug arrests. Justice Quarterly, 32(2), 288-313.
  27. Olivero, J. M. (2013). The imposition of the death penalty on Mexican nationals in the United States and the cultural, legal and political context. Laws, 2(1), 33-50.
  28. Paoli, L., & Reuter, P. (2008). Drug trafficking and ethnic minorities in Western Europe. European Journal of Criminology, 5(1), 13-37.
  29. Paternoster, R., Brame, R., Bacon, S., Ditchfield, A., Beckman, K., & Frederique, N. (2003). An empirical analysis of Maryland's death sentencing system with respect to the influence of race and legal jurisdiction. University of Maryland, College Park.
  30. Pasko, L. (2002). Villain or victim: Regional variation and ethnic disparity in federal drug offense sentencing. Criminal Justice Policy Review, 13(4), 307-328.
  31. Quillian, L. (2006). New approaches to understanding racial prejudice and discrimination. Annu. Rev. Sociol., 32, 299-328.
  32. Scalia, J. (1996). Noncitizens in the federal criminal justice system. Criminal Justice, 1984- 94.
  33. Sellin, T. (1935). Race prejudice in the administration of justice. American Journal of Sociology, 41(2), 212-217.
  34. Smith, R. J., Levinson, J. D., & Robinson, Z. (2014). Implicit white favoritism in the criminal justice system. Ala. L. Rev., 66, 871.
  35. Spohn,C. (2000). Thirty years of sentencing reform: The quest for a racially neutral sentencing process. Criminal Justice,27-501
  36. Steen, S (2005). Images of danger and culpability: Racial stereotyping, case processing, and criminal sentencing. Criminology, 43(2), 435-468.
  37. Steffensmeier, D., Ulmer, J., & Kramer, J. (1998). The interaction of race, gender, and age in criminal sentencing: The punishment cost of being young, black, and male. Criminology, 36(4), 763-798.
  38. Steffensmeier, D., & Demuth, S. (2000). Ethnicity and sentencing outcomes in US federal courts: Who is punished more harshly?. American sociological review, 705-729.
  39. Tonry, M. (1998). A comparative perspective on minority groups, crime, and criminal justice. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 6(1), 60-73.
  40. Tosh, S. (2021). Drug prohibition and the criminalization of immigrants: The compounding of drug war disparities in the United States deportation regime. International Journal of Drug Policy, 87, 102846.
  41. Valadez, M., & Wang, X. (2017). Citizenship, legal status, and federal sentencing outcomes: examining the moderating effects of age, gender, and race/ethnicity. The Sociological Quarterly, 58(4), 670-700.
  42. Wang, X. (2012). Undocumented immigrants as perceived criminal threat: A test of the minority threat perspective. Criminology, 50(3), 743-776.
  43. Wolfgang, M. E., Kelly, A., & Nolde, H. C. (1962). Comparison of the executed and the commuted among admissions to death row. J. Crim. L. Criminology & Police Sci.53, 301.
  44. Wu, J., & Spohn, C. (2010). Interdistrict disparity in sentencing in three US district courts. Crime & Delinquency, 56(2), 290-322.

   

  ج) آرا

  1. US v. Borrero-Isaza, 887 F.2d 1349 (9th Cir. 1989).
  2. US v. Onwuemene, 933 F.2d 650 (8th Cir. 1991).
  3. US v. Pena, 125 F.3d 285 (5th Cir. 2003).
  4. US v. Kouangvan, 844 F.3d 996 (8th Cir. 2017).