محصول دیجیتال به مثابه کالا در حقوق بیع بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

محصولات دیجیتالی در طول چند دهۀ اخیر موضوع معاملات تجاری بین‌المللی قرار گرفته‌‌‌‌اند. از‌‌ این رو، جایگاه محتوای دیجیتالی (Digital content) در اسناد بیع بین‌الملل نیز روز به روز پررنگ‌تر شده است. اما بحث در خصوص کنوانسیون وین ۱۹۸۰ که موضوع آن صرفاً کالا (Goods) بوده، به‌روز‌رسانی نشده است. پرسش اصلی این جستار آن است که واژۀ کالا در کنوانسیون وین ۱۹۸۰ چه عناصری دارد و با چه رویکردی می‌تواند شامل محتویات دیجیتالی شود. در این اثر نشان داده‌ایم که واژۀ کالا در دستور‌العمل‌های اروپایی چه سیری داشته است. بعضی از این دستور‌العمل‌ها که اخیراً به‌تصویب رسیده است مانند «Directive -SGD- 2019» کمی در این خصوص تلطیف شده‌اند و به‌نوعی محصولات دیجیتالی را کالاانگاری کرده‌اند. اثر حاضر با استخدام این اسناد درنهایت به پرسش اصلی خود در خصوص کنوانسیون ۱۹۸۰ وین پاسخ می‌دهد. با توجه به مقدمۀ این کنوانسیون و اصول کلی کنوانسیون مانند ویژگی بین‌المللی آن، می‌توان گفت این کنوانسیون سیره‌های معاصر تجارت بین‌المللی را امضا نموده است و نه صرفاً یک سیرۀ مرسوم در سال ۱۹۸۰ و ماقبل را. از این رو، با توجه به امکان قبض و اقباض فیزیکی در مواد ۳۰، ۵۳ و ۶۰ این کنوانسیون که تماماً اشاره به توانایی بر تصرف فیزیکی دارد، به‌نظر می‌رسد واژۀ کالا در کنوانسیون بیع بین‌الملل بر معنای لغوی و حقیقی خود باقی مانده‌ باشد، و نهایتِ برداشت از مواد یادشده، شرط تصرف فیزیکی هنگام تحویل کالا خواهد بود که در اغلب محصولات دیجیتالی این شرط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Digital products as Goods in International Sales Law

نویسندگان [English]

 • Mirghasem Jafarzadeh 1
 • Vahid Akefi Ghaziani 2
1 Associate Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MA. in Private Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Digital products have been the subject of international trade over the recent decades. Due to such economic significance, the place of such new comer economic phenomenon in international sales law documents is becoming much more colorful for legal discussion, Nevertheless, the debate over the 1980 Vienna Convention which deals only with goods, has not been updated. The main question of this paper is what components of the term 'goods' under the Vienna Convention of 1980 and what attitude can be considered in digital content. The paper has tried to show how the word 'goods' has been used in European directives. In this regard, some of these recently adopted directives, such as the (Directive-SGD-2019), have been slightly softened and they have somehow treated digital products as goods. By employing these documents, finally, the present work answers its main problematic question about the CISG. Given the preamble to the convention and general principles of it, such as its international character, it can be said that this convention has confirmed contemporary custom of international trade, not just a historical usage of the pre1980s. Therefore, noting the possibility of physical reception through Articles 30, 53 and 60 of the Convention, those all refer to the ability of physical possess, it seems that the word 'goods' in the Convention remains on its own literal meaning. And the outgoing perception from mentioned articles will be the status of physical possession at the time of delivery of goods, as a condition in most digital products.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital content
 • European parliament directives
 • Goods
 • Hague conventions
 • Vienna convention on international sale of goods 1980
 1. الف) فارسی

  - کتاب‌‌ها

  ۱. آقائی، بهمن (۱۳۷۸). فرهنگ حقوقی بهمن، چ 1، تهران: انتشارات گنج دانش

  ۲. جان او.هانولد (نویسنده)، مافی، همایون (مترجم)، (۱۳۹۴). حقوق متحد‌الشکل بیع بین‌المللی کالا طبق کنوانسیون ۱۹۸۰ ملل متحد، چ 2، تهران: انتشارات مجد

  ۳. داراب‌پور، مهراب (۱۳۹۵). تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی کنوانسیون ۱۹۸۰ وین، چ 3، تهران :گنج دانش

  ۴. صفایی، سید حسین و همکاران (۱۳۹۷). حقوق بیع بین‌المللی، چ 8، تهران: دانشگاه تهران

  ۵. کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۸). دورۀ عقود معین ۱، چ 4، تهران: شرکت سهامی انتشار

  ۶. کاظمی اسفه، ابراهیم؛ نیر احمدی، آرزو؛ حسینی، معصومه و همکاران (۱۳۸۲). فرهنگ کوچک فرانسه فارسی رهنما، چ 1، تهران: رهنما.

   

  - مقالات

  ۷. هیرو سونو (نویسنده)، عاکفی قاضیانی، وحید و عاکفی قاضیانی، محمد (مترجمان)، (۱۳۹۸). «قابلیت اعمال کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا بر معاملات نرم‌افزاری»، دورۀ 2، ش 5 - ش پیاپی 5، زمستان 1398

   

  ب) عربی

  - قوانین

  ۸. قانون الجمارک شمارۀ ۲۰۷ مصوب 2020 م مصر

  ۹. قانون الجمارک و المکوس شمارۀ ۱ مصوب ۱۹۶۲ م فلسطین

  ۱۰. قانون الکمارک شمارۀ ۲۳ مصوب ۱۹۸۴ م عراق.

  ۱۱. قانون الجمارک شمارۀ ۲۰ مصوب ۱۹۹۸ اردن.

   

  ج) انگلیسی

  -Acts, Conventions, Regulations

  1. Consumer Guarantees Act 1993(New Zealand Legislation)
  2. Consumer Rights Act 2015(UK Legislation)
  3. Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of the 25th of May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees - Consumer Sale Directive (CSD)
  4. 15. Directive 2011/83/EU of 25.11.2011 on consumer rights (CRD)
  5. Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the sale of goods, amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, and repealing Directive 1999/44/EC) (SGD)
  6. Directive of the European Parliament and of the Council on certain aspects concerning contracts for the online and other distance sales of goods, Brussels, 9.12.2015 (OSD)
  7. Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services
  8. European Parliament, Plenary endorsement of the IMCO committee’s opinion of 24 March 2011
  9. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Common European Sales Law {SEC (2011) 1165 final} (CESL)
  10. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on consumer rights, Brussels, 10 December 2010
  11. Sale of goods Act 1979 (United Kingdom)
  12. The Vienna Convention on the Law of Treaties1969 (VCLT)
  13. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
  14. The Indian Electricity Act, 1910
  15. The Code of Laws of the United States of America (U.S Code)
  16. Uniform Law on the Formation of Contracts for International Sale of Goods” (ULFC)
  17. Uniform Law on International Sale of Goods (ULIS)
  18. Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA)
  19. Uniform Commercial Code (UCC)

   

   

  - Books

  1. European Union (2016). Contracts for supply of digital content, A legal analysis of the Commission's proposal for a new directive.
  2. Franco Ferrari (2012). Contracts for the International Sale of Goods, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
  3. Honnold, John (1999). Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention. Kluwer Law International, The Hague, 3rd edition
  4. Ingeborg Schwenzer, Christiana Fountoulakis (2007). International sales law, Routledge-Cavendish Taylor & Francis Group.
  5. Leandro, Tripodi) 2016(. Towards a new CISG: the prospective Convention on the International Sale of Goods and Services, Brill NV, Leiden, The Netherlands.
  6. Longman Collocations Dictionary and Thesaurus (2015). UK: Pearson.
  7. Marco B.M. Loos, Natali Helberger, Lucie Guibault, Chantal Mak, Lodewijk Pessers, Katalin J. Cseres, Bart van der Sloot, Ronan Tigner (2012). Analysis of the applicable legal frameworks and suggestions for the contours of a model system of consumer protection in relation to digital content contracts.
  8. Oxford elementary learners dictionary of English (1988).UK: Oxford University.
  9. Schlechtriem, Peter. Petra, Butler (2009). UN Law on International Sales the UN Convention on the International Sale of Goods, Germany: Springer.
  10. Smith, Marcus. Leslie, Nico (2018). The law of assignment.USA: Oxford university press
  11. Tunc, Andre, commentary of the Hague conventions of 1st July 1964 on the international sale of goods and on the formation of contracts of sale, https://www.unidroit.org/ulis-explanatoryreport.

   

  - Articles

  1. Amin Dawwas, Yousef Shandi (2011). The Applicability of the CISG to the Arab World, Uniform law review. Volume 16, Issue 4, pp 813–841, https://doi.org/10.1093/ulr/16.4.813
  2. Edgardo Mun˜oz (2019). Software technology in CISG contracts, Uniform law review.  Volume 24, Issue 2, June 2019, pp 281–301,https://doi.org/10.1093/ulr/unz016
  3. Frank Diedrich (2002). The CISG and Computer Software Revisited.Tripodi, Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Supplement.pp:55-75
  4. Honnold, John (1965). The uniform, law for the international sale of goods: the Hague Convention of 1964, Law and Contemporary Problems, Vol. 30, No. 2, Unification of Law. pp: 326-353
  5. Rafael Illescas Ortiz Pilar Perales Viscasillas, (2012). The scope of the Common European Sales Law: B2B, goods, digital content and services, Journal of International Trade Law and Policy, Vol. 11 Iss 3, pp. 241 – 258
  6. W. S. Holdsworth (1920). The History of the Treatment of "Choses" in Action by the Common Law. Harvard Law Review, Vol. 33, No. 8, pp: 997-1030

  - Case law

  1. Austria 21 June 2005 Supreme Court (Software case)

  [http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050621a3.html]

  1. Court of Appeal Hertogenbosch/Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, The Netherlands, (770/95/HE) of 19 November 1996 (Princen Automatisering Oss B.V. v. Internationale Container Transport GmbH)

  [http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/display.cfm?test=323]

  1. Coms C Ex - Siliguri vs Permanent Ip Systems on 28 November, 2018[https://indiankanoon.org/doc/87196144/]

  51.Federal Court of Justice/Bundesgerichtshof, Germany, (8 ZR 306/95) of 4 December 1996 ("dynamic page printer")

  [http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/display.cfm?test=260]

  1. Regional Court Munich/Landgericht München, Germany, (8 HKO 24667/93) of 8 February 1995 ("Graphiplus")

  [http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/display.cfm?test=203]