اعمال نظم عمومی در ابطال آرای داوری و اثر آن در عدم شناسایی و اجرای آرای داوری ابطال‏ شده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش‏ آموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مسئلۀ «اجرای آرای داوری ابطال‏ شده» یکی از چالش ‏های اساسی پیش روی داوری بازرگانی بین‏ المللی است. تلاش‏های فراوانی در خصوص تدوین مقرراتی برای پیشگیری از چنین فرایندی صورت گرفته است که با توجه به ماهیت قراردادی «داوری بازرگانی بین ‏المللی» روش معقولی به ‏نظر نمی‏ رسد. در این خصوص «کنوانسیون 1958 نیویورک» در زمینۀ شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی و «قانون نمونۀ آنسیترال» در داوری بازرگانی بین ‏المللی دو مجموعۀ قابل ‏توجه با پذیرش جهانی حداکثری‏ اند که می‏توان با کمک گرفتن از مقررات کاربردی و مفید آنها راه ‏حل‏های مناسبی را در راستای جلوگیری از «شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی ابطال‏ شده» ارائه داد. «نظم عمومی» یک مفهوم استثنایی در این زمینه است که هم برای «ابطال آرای داوری» در قوانین ملی و قانون نمونۀ آنسیترال مورد توجه قرار گرفته و هم بنابر تجویز «کنوانسیون 1958 نیویورک» مستندی است که می‏تواند از سوی دادگاه ‏های محل اجرای آرای داوری به‏ منظور «عدم شناسایی و اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی» مورد استناد واقع شود. همین اشتراک در «ابطال» و «عدم شناسایی و اجرا» در خصوص آرای داوری بازرگانی می‏ تواند در صورت توجه دقیق استدلال دادگاه مبدأ در «استفاده از مصادیق مشترک یا مشابه نظم عمومی داخلی موردنظرش جهت «ابطال رأی داوری» با نظم عمومی بین‏ المللی و حتی «نظم عمومی داخلی» دادگاه محل اجرای رأی» به‏عنوان راه ‏حلی کاربردی در جهت کاستن از احتمال شناسایی و اجرای آرای داوری ابطال‏ شده در کشور محل اجرای رأی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

'Public policy as a reason of annulment of arbitral awards and its effect on the 'recognition and enforcement of annulled arbitral awards

نویسنده [English]

 • Reza Masoudi
Ph.D. in private law, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The issue of 'enforcement of annulled arbitration awards' is one of the major challenges which international commercial arbitration is facing with. Many Legislation attempts have been made to regulate such a process, which according to the contractual nature of 'international commercial arbitration', does not make sense anyhow. In this regard, the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of International Commercial Arbitral Awards and the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration are two notable sets with maximum global acceptance that can be obtained with the help of their applicable regulations offered appropriate solutions to prevent the recognition and enforcement of annulled international commercial arbitral awards. 'Public Policy' is a unique concept in this field, which is considered either 'annulment of arbitral awards' In national law and UNCITRAL Model Law and according to the 1958 New York Convention, which can be considered by the Arbitration awards enforcement location Courts for the lack of identification and implementation of foreign business arbitration awards. The same subscription in the abolition and lack of identification and implementation of business arbitration awards can be considered in accordance with the argument of the origin court in the use of a joint examples or similar to domestic public policy to annulle the arbitration awards with the international public policy and even the domestic public policy of the court of award enforcement location as a functional solution in direction to reduce the possibility of identifying and implementing annulled arbitration awards in the country of award enforcement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public policy
 • Arbitral awards
 • Annulment
 • Recognition and enforcement
 • National courts
 1. الف) فارسی

  1. بهمئی محمدعلی و جعفری فیض‏الله (1390). «رویه‏ی قضایی فرانسه و اجرای آرای داوری ابطال‏شده در محل صدور» فصلنامۀ تحقیقات حقوقی شهید بهشتی، ویژه‏نامۀ ش 7.
  2. جنیدی لعیا (1390). «نظریه‏ی حقوق فراملی بازرگانی» فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 41، ش 1.
  3. جنیدی، لعیا (1387). «مسئله‏ی اجرای آرای داوری ابطال‏شده»، فصلنامۀ حقوق دانشگاه تهران، دورۀ 38، ش 4.
  4. جنیدی، لعیا (1391). «تبیین مفهوم نظم عمومی در روابط بین‏المللی با تأکید بر قواعد امری حقوق عمومی» ارج‏نامۀ دکتر الماسی، مقالات اهداشده به دکتر الماسی استاد دانشگاه تهران، چ 1، شرکت سهامی انتشار.
  5. جنیدی، لعیا (1376). قانون حاکم در داوری‏های بازرگانی بین‏المللی، نشر دادگستر.
  6. درن ایو (1367). «نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری‏های بین‏المللی»، ترجمه و تلخیص محمد اشتری، مجلۀ حقوقی دفتر خدمات، ش 9.
  7. مسعودی، رضا (۱۳۹۳). داوری آنلاین، ساختارشناسی و ویژگی‏ها، نشر بهینۀ فراگیر
  8. مسعودی، رضا و جنیدی لعیا (۱۳۹5). «مطالعۀ تطبیقی وضعیت شرط مکتوب بودن در توافقنامه‏های الکترونیکی داوری»، نشریۀ مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، ش ۱.
  9. مسعودی رضا؛ الماسی نجادعلی؛ نهرینی فریدون (۱۳۹7). «تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دورۀ ۴۸، ش ۳.

   

  ب) خارجی

  1. Darwazeh, Nadia and Rita Linnane (2019). “Set-aside and Enforcement Proceedings: The 1996 Indian Arbitration Act under Threat” 7 International Arbitration Law Review.
  2. Dholakia, SK ( 2018). “International Arbitration and Expert Determination” (Paper presented at the Law Asia Downunder Conference
  3. Hayford Stephen (2017). “Law in Disarray: Judicial Standards for Vacatur of Commercial Arbitration Awards”.
  4. Hwang Michael and Lai Amy (2018). “Do Egregious Errors Amount to a Breach of Public Policy?”
  5. Hwang, Michael,(2019)‘Do Egregious Errors Amount to a Breach of Public Policy? – Further Developments’ 71 Arbitration 364, 365.
  6. International Law Association (2020). (ILA) Conference on International Commercial Arbitration, Berlin,
  7. Kennedy, Kevin (2021). “Invalidity of Foreign Arbitration Agreement or Arbitral Award” 31 American Jurisprudence Proof of Facts
  8. Andrew and Keren Tweeddale (2020). Arbitration of Commercial Disputes: International and English Law and Practice
  9. Lamm, Carolyn and Hellbeck Eckhard (2021). “The Enforcement of Foreign Arbitral Awards Under the New York Convention: Recent Developments” 5 International Arbitration Law Review 137, 141. ‘Enforceability of foreign annulled awards.
  10. Lastenouse, Pierre (2016). “Why Setting Aside An Arbitral Award Is Not Enough to Remove It From The International Scene” 22(2) Journal of International Arbitration.
  11. Malhotra OP (2018). “The Scope of Public Policy under the Indian Arbitration and Conciliation Act 1996” 71 Arbitration 36.
  12. Ostrowski, Stephen and Shany Yuval (2019). “Chromalloy: United States Law and International Arbitration at the Crossroads” 73 New York University Law Review.
  13. Park,William, (2021). “Duty and Discretion in International Arbitration” 107 American Journal of International Law.
  14. Paulsson, Jan (1979). “Towards Minimum Standards of Enforcement: Feasibility of a Model Law” in Albert Jan van den Berg (ed.), Improving the Efficiency of Arbitration Agreements & Awards: 40 Years of Application of the New York Convention
  15. Seriki, Hakeem (2020). “Enforcement of Foreign Arbitration Awards and Public Policy – A Note of Caution” 3 Arbitration and Dispute Resolution Law Journal.
  16. Sheppard, Audley (2019). ”Public Policy and the Enforcement of Arbitral awards: Should there be a Global Standard? “ 1 Oil, Gas & Energy Law Intelligence.
  17. Stewart, David (2019). “National Enforcement of Arbitral Awards under Treaties and Conventions” in Richard Lillich and Charles Brower (eds), International Arbitration in the 21st Century: Towards Judicialization and Uniformity?
  18. Tweeddale, Andrew and Keren, Arbitration of Commercial Disputes: International and English Law and Practice (last edition 2020)
  19. Yearbook (2020). Commercial Arbitration Volume-XLV.