حدود تعهدات و آثار بیلمنت در مقایسه با نهاد ید امانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.

چکیده

بیلمنت (Bailment) یکی از اسباب ایجاد تعهد در نظام کامن‌لا است که مورد پذیرش رویۀ قضایی واقع شده است. حدود تعهدات و آثار این نهاد مورد اختلاف حقوق‌دانان کامن‌لایی است، اما در برخی جنبه‌های آن وفاق وجود دارد. اگر این نهاد را با نهادهای حقوق ایران مقایسه کنیم، شاید شبیه‌ترین نهاد به آن، نهاد ید امانی باشد؛ هرچند به‌واقع معادل دقیقی برای آن وجود ندارد، به‌خصوص که انتقادات وارد بر نهاد بیلمنت در حقوق کامن‌لا و عدم پذیرش آن از سوی همۀ حقوق‌دانان، بر ابهامات آن افزوده است و برخی از آنها قائل به دایرۀ محدود مصادیق این نهاد هستند. در مطالعۀ تطبیقیِ آثار و تعهدات ناشی از بیلمنت، ضروری است مصادیق این نهاد با حقوق ایران مقایسه شود. زیرا این نهاد دارای معادل مشخصی در حقوق ایران نیست و با نهاد گستردۀ ید امانی مطابقت نسبی دارد، اما مصادیق این دو نهاد واحد نیستند، لذا لازم است علاوه بر تطبیق کلی دو نهاد، تطبیق جزئی در مصادیق نیز انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obligations and legal effects of Bailment in comparison with Yade Amani

نویسنده [English]

 • Mohammad Hadi Daraei
Assistant Professor, Judicial Sciences and Administrative Services University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Bailment is one of the means of creating commitment in the common law that has been accepted by the judiciary. The limits of the bailment obligations and effects are disputed by the common law jurists, but there is agreement in some aspects. If we compare this institution with the institutions of Iranian law, perhaps the most similar one to it is the institution of Yade Amani, although there is no exact equivalent for it, especially since the criticism of the institution of Bilment in common law and its rejection by some jurists has been added to its ambiguity and some of them believe in the limited circle of examples of this institution. In a comparative study of the effects and obligations arising from the bailment, it is necessary to compare the examples of this institution with Iranian law. Because this institution does not have a specific equivalent in Iranian law and is relatively consistent with the broad theory of Yade Amani, but the examples of these two institutions are not the same, so it is necessary in addition to the general matching of the two institutions, partial comparison in the examples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bailment
 • Yade Amani
 • legal effects
 • obligations
 • lien right
 1. الف) فارسی

  1. امامی، سید حسن (1377). حقوق مدنی. جلد اول. تهران: کتاب فروشی اسلامیه.
  2. بروجردی عبده، محمد (1380). حقوق مدنی. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
  3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386). الفارق. جلد اول. تهران: کتابخانه گنج دانش.
  4. حائری شاه‌باغ، سید علی (1376). شرح قانون مدنی. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
  5. کاشانی، سید محمود (1388). حقوق مدنی- قراردادهای ویژه. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  6. گرجی، ابوالقاسم (1387). مبانی حقوق اسلامی. تهران: انتشارات مجد.
  7. هاشمی شاهرودی، سید محمود (1390). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. قم: مؤسسۀ دایره المعارف فقه اسلامی.

   

  ب) عربی

  1. بجنوردی، سید حسن (1419 ق). القواعد الفقهیه. قم: نشر الهادی.
  2. حر عاملی، محمد ( 1409 ق). تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام.
  3. حلّى، جمال‌الدین (1407 ق). المهذب البارع فی شرح المختصر النافع‌. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
  4. حلّى، علامه (1414 ق). تذکرة الفقهاء. قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام‌.
  5. الزحیلی، وهبه (2008 م). الفقه الاسلامی و ادلته. دمشق: دارالفکر.
  6. عاملی، زین‌الدین [شهید ثانی] (1410 ق). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. قم: کتابفروشی داوری.
  7. عاملی، زین‌الدین [شهید ثانی] (1413 ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه‌.
  8. عاملى، سید جواد (1419 ق). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.
  9. مکارم، ناصر (1411 ق). القواعد الفقهیه. قم: مدرسۀ امام امیرالمومنین علیه السلام.
  10. نجفى، محمدحسن‌ (1404 ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌. بیروت: دار إحیاء التراث العربی‌.

   

  ج) انگلیسی

  - Books

  1. Beatson-Jack, Burrows-Andrew & Cartwright-John (2010). Anson`s Law of Contract. NewYork, Oxford University Press.
  2. Benjamin-Judah Philip (1998). Benjamin`s Sale of Goods. London. Sweet & Maxwell Limited.
  3. Birks-Peter (2000). English Private Law. Oxford University Press.
  4. Black-Henry Campbell (2009). Black`s Law Dictionary. United States, Thomson Reuters.
  5. Clarke-Alison & Kohler-Paul (2005). Property Law Commentary and Materials. Cambridge, Cambridge University Press.
  6. Dobson-Paul (1997). Charles Worth`s Business Law. London, Sweet & Maxwell, 16th edition, 1997.
  7. Emerson- Robert W (2004). Business Law. 4th edition, US, BARRON`S.
  8. McMeel- Gerard (2004). On the redundancy of the concept of bailment, New Perspectives on Property Law, Obligations and Restitution, Hudson-Alastair, London, Cavendish Publishing Limited.
  9. Keenan-Denis (2001). Smith & Keenan`s English Law. UK, Longman.
  10. Mann & Roberts (1998). Essentials of Business Law and the Legal Environment. US, West.
  11. Perillo-Joseph M. (2004). Calamari and Perillo on Contracts. Eagan- US, Westlaw.
  12. West's Encyclopedia of American Law (2005). US, Thomson Gale.

   

   -Articles

  1. Alden-Eric (2016). Rethinking Promissory Estopple. Nevada Law Journal. Vol. 16, 2016, pp. 659- 706.
  2. Howe-Zach (2016). Deposits As Debts: The Peculiar Relationship Between Bank And Depositor, Umkc Lawreview, Vol. 84, pp. 913- 939.