مطالعۀ تطبیقی رویکردهای ملی و بین‏ المللی به داوری در غیاب خوانده

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jcl.2022.339402.634316

چکیده

داوری روشی تراضی‏محور برای فصل خصومت و جایگزین مناسبی برای دادرسی دولتی بر مدار توافق و مراضات است. از درون داوری می‏توان پنجره‏ای نوین به قواعد امری دادرسی گشود، اما در داوری نیز گاه منافع متضاد اطراف دعوا مسیر رسیدگی را سخت و ناهموار می‏کند. برخی صاحب‏نظران اعتقاد دارند در دادرسی روابط متقابل اصحاب دعوا و دادرس بر همکاری میان آنان بنا می‏شود. اگر این نظریه را بپذیریم، ضرورت این همکاری در داوری دوچندان است. پرسش این جستار آن است که اگر خواندۀ دعوا که پیش‏تر بر اصل داوری توافق کرده است، در جریان داوری همکاری نکند و خود را نشان ندهد، تکلیف چیست؟ از یک سو در داوری قدرت داور مستند به قدرت عمومی نیست و جوهر تراضی اقتضا دارد که داور با استناد به إذنی که از طرفین دعوا دارد با نظارت آنان دعوا را فیصله دهد، و از سوی مقابل، توقف داوری به علت غیبت خودخواستۀ خوانده نباید موجب نادیده گرفتن حق دادخواهی خواهان گردد. جمع بین این دو، ضرورت داوری در غیاب خوانده را تبدیل به موضوعی جالب توجه کرده است و آنچه در ادامه می‏آید تلاشی برای صورت‏بندی اوصاف آیینی داوری در غیبت خوانده و الزامات داوران در رسیدگی و صدور رأی و الزامات دادگاه مجری رأی داور و دادگاه رسیدگی‏کننده به درخواست ابطال رأی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey on the International and Domestic Approaches towards Arbitration with Non-Responding Defendant

نویسنده [English]

 • Majid Ghamami
Associate Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Arbitration is a contractual arrangement of dispute settlement. The core of arbitration as a mechanism is 'agreement' of the disputing parties. As opined by some scholars, the backbone of any procedure for dispute settlement, including arbitration, is cooperation of opposing parties. The state courts are empowered to enforce the parties' cooperation through conduct of default process in case of respondent non-participation. However, once arbitration is concerned, parties' cooperation is more important because the tribunal conduct the arbitration based on the powers conferred thereto by the parties. If one of the parties, specifically for the purpose of this article 'the respondent', decides to not participate in arbitration due to any reason, which is not ultimately considered as justified excuse, the arbitral tribunal would face with two important conflicting questions. 1) How to respect the respondent's right of due process. 2) How and to what extent the respondent's arbitrary decision not to participate affects the claimant's contractual right of access to justice. Both courts of recognition and enforcement and annulment review of a default arbitral award encounter with a number of requirements in their course of proceeding as well. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • default arbitration
 • enforcement of default award
 • general principles of proceeding
 • non-responding defendant
 • review of default award
 1. الف) فارسی

  1. آذربایجانی، علیرضا و سماواتی‏پور، محمدرضا (1393). تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی در داوری. حقوق خصوصی. 11(2). پاییز و زمستان.
  2. جنیدی، لعیا (1397). اجرای آراء داوری بازرگانی خارجی. چاپ چهارم. تهران: شهردانش.
  3. جنیدی، لعیا؛ شهبازی‏نیا، مرتضی؛ زمانی، سارا (1397). استانداردسازی منعطف در اداره‏ی دلایل در داوری‏ تجاری بین‏المللی. پژوهش‏های حقوق تطبیقی. 22(2).
  4. جنیدی، لعیا (1378). نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‏المللی مصوب 1376. تهران: انتشارات دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  5. عبدالله شمس (1384). آیین دادرسی مدنی. جلد سوم. تهران: دراک.
  6. محبی، محسن و جعفری ندوشن، شهاب (1394). نظام‏های تفتیشی و اتهامی در داوری‏های تجاری بین‏المللی. مجلۀ حقوقی حقوقی بین‏المللی. ش 52، بهار و تابستان.
  7. محسنی، حسن (1394). آیین دادرسی مدنی فرانسه. تهران: شرکت سهامی انتشار،
  8. مصدق‏السلطنه، محمد (1396). دستور در محاکم حقوقی. به کوشش و تصحیح حسن محسنی. بازنشر، تهران: شرکت سهامی انتشار.

   

  ب) خارجی

  1. Azarbayejani, Alireza & Samavatipour, Mohammadreza. (1393/ 2014) .A contribution to the Role of the Principles and Formalities of Judicial Proceeding in Arbitration (in Persian). Private Law. 11(2), Fall & Winter
  2. CIArb Guidelines on Party Non-Participation, available at: https://ciarb.org/media/4204/guideline-9-party-non-participation-2015.pdf
  3. CIArb Guidline on Drafting Arbitral Award, art. 1 General, available at: https://www.ciarb.org/media/4206/guideline-10-drafting-arbitral-awards-part-i-general-2016.pdf
  4. Claudia T. Salomon, Florian Loibl (2020), How to Respond to Respondent's Non-Participation in International Arbitration, A Practical Analysis for Claimants and Tribunals, American Review of International Arbitration. Vol. 30, No. 4
  5. Do Van Dai (2019). Le rôle de la volonté des parties dans les recours à l’encontre des sentences arbitrales internationales, Revue internationale de droit économique/2 (t. XXXIII), DOI: 10.3917/ride.332.0141. Available at : https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2019-2-page-141.htm
  6. Eric Loquin (2015). L'arbitrage du commerce international. Paris: Joly éditions.
  7. Gary B. Born (2012). International arbitration: Law and Practice, Kluwer.
  8. Gary B. Born (2020). International Commercial Arbitration. Wolters Kluwer.
  9. Gary B. Born (2014). International Commercial Arbitration. Vol. 3. 2d ed. Kluwer Law International,
  10. James Landel (2014). Le non-respect du principe de contradiction: encore un arrêt sanctionné. Éd. Législatives. Dalloz. 18 juin 2021.
  11. Jean Baptist Racine (2005).Réflexions sur les voies de recours en droit de l’arbitrage. Propos introductifs, Revue de l’arbitrage. No. 2.
  12. Joneidi Laya,Shahbazinia Morteza,Zamani Sara (2018). Flexible Standardization Of Administration Of Proof In International Commercial Arbitration. Comparative Law Researches (Modares Human Sciences). summer. Vol. 22, No. 2 (100); Page(s) 31- 56.
  13. Joneidi, Laya (1378 / 1999). A Critical and Comparative study of the Law of International Commercial Arbitration (in Persian). University of Tehran Pub.
  14. Joneidi, Laya. (1397 / 2018). The Enforcement of Foreign Commercial Arbitral Awards (in Persian). Shahr-e-Danesh Pub.
  15. Julio César Betancourt (2019). What Are the Arbitral Tribunal's Powers in Default Proceedings? Journal of International Arbitration. Issue 4, Available at:
  16. https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Journal+of+International+Arbitration /36.4/JOIA2019024
  17. Laurence CraigWilliam Park & Jan Paulsson (2001). International Chamber of Commerce Arbitration. Oxford University Press. 3rd ed.
  18. Loic Cadiet et Jacque Normand et Soraya Amrani Mekki (2020). Theorie Generale du Proces, puf.
  19. Mark B Feldman (2021). The Annulment Proceeding and The Finality of ICSID Arbitral Awards. ICSID Review, Foreign Investment Law. Aug., Available at: https://academic.oup.com/icsidreview/article/2/1/85/652565 by guest on 10 August 2021
  20. Mohebi Mohsen, Jafari Nadoushan Shahab (2015). A Survey on Adversarial and Inquisitorial Models in International Commercial Arbitration. International Law Review. Spring & Summer.
  21. Mohsseni, Hassan (1394 / 2015). French Code of Civil Procedure (In Persian and French). Sherkat Sahami Enteshar Pub. Tehran.
  22. Mosadegh-Alsaltaneh, Mohammad (1396 / 2017). Procedural Order in Civil Courts (In Persian). Sherkat Sahami Enteshar Pub. Tehran.
  23. Shams, Abdullah (1384 / 2005). Civil Procedure (in Persian). Vol. 3. Tehran: Darak Pub.