ساختار مالی مشارکت میان شرکت ‏های ملی و شرکت‏ های بین‏ المللی در عملیات اکتشاف بالادستی نفتی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانش‏ آموختۀ دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/jcl.2022.327198.634220

چکیده

پس از انعقاد قرارداد نفتی بالادستی، ممکن است شرکت بین‏ المللی نفتی ملزم شود عملیات بالادستی نفتی را با مشارکت شرکت ملی نفت انجام دهد. در نتیجه، پس از انعقاد قرارداد بالادستی بین شرکت ملی نفت و شرکت‏(های) بین ‏المللی نفتی، قرارداد عملیات مشترک منعقد شده، در کنار شرکت‏(های) بین‏ المللی، سهم مشخصی نیز به شرکت ملی نفت اختصاص می‏یابد. با اختصاص سهم به شرکت ملی باید انتظار داشت که تعهدات و ریسک ‏های شرکت‏(های) بین ‏المللی در قرارداد بالادستی به شرکت ملی منتقل شود و این درواقع به معنای کاهش تعهدات شرکت‏(های) بین المللی است، اما این امر خلاف مقتضای قرارداد بالادستی است. ازآنجایی که شرکت ‏های ملی نمی‏ توانند همانند یک شریک واقعی و بسان یک شرکت پیمانکاری نفتی در عملیات مشارکت نمایند، این مسئله مطرح است که ترتیبات مالی چگونه باید طراحی شود که بدون اینکه شرکت ملی تعهد یا ریسکی را قبول کند، سهمی از قرارداد عملیات مشترک را ببرد. بر همین اساس، سهم شرکت ملی‏ نفت در قالب سهم تعهدشده است؛ به این معنا که سهم این شرکت از هزینه ‏های عملیات تا یک نقطۀ مشخص (غالباً کشف تجاری) برعهدۀ شرکت(های) بین‏ المللی نفتی قرار می‏ گیرد و پس از آن، شرکت ملی نفت نقداً کل هزینه‏ های پیشین را بازپرداخت کرده یا هزینه‏ ها از نفت تولیدی سهمی شرکت ملی نفت بازیافت می‏ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fiscal-Financial Arrangements of Participation Between National Oil Companies and International Oil Companies as to the Upstream Petroleum Exploration Operations

نویسندگان [English]

 • Abdolhossein Shiravi 1
 • Mahdi Abbasi Vafaei 2
1 Professor of Law, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Ph.D in Oil and Gas Law, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

After conclusion of upstream agreement, the International Oil Company (IOC) may be required to carry out upstream operations with the participation of the National Oil Company (NOC). As a result, after the conclusion of upstream agreement, a joint operation agreement is concluded between the NOC and the IOCs and a participating interest is allocated to the NOC. By allocating a stake to a NOC, one should expect the obligations and risks of the IOC in the upstream agreement to be transferred to the NOC, which in fact means a reduction in the IOC’s obligations under upstream, but this is contrary to the upstream agreement. Since NOC’s cannot participate in operations as a real partner like a petroleum contractor, it is a question of how financial arrangements should be designed so that a NOC can accept participating interest in the joint operating agreement without accepting a commitment or risk. Accordingly, the participating interest of NOC is in the form of a carried interest, meaning that the NOC’s share of costs up to a certain point (often commercial discovery) is borne by the IOCs and after that point the NOC reimburses all previous expenses in cash or the expenses are recovered from NOC’s entitlements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Recovery
 • Participating interest
 • Joint Operations
 • Participation
 • Costs
 1. الف) فارسی

  1. ایرانپور، فرهاد (1387). انواع قراردادهای نفتی؛ تحول قراردادهای نفتی از از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی. فصلنامۀ حقوق، دورۀ 38، ش 2.
  2. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت و گاز، تهران: نشر میزان.
  3. شیروی، عبدالحسین و امین مجد، فاطمه (1391). سرمایه ‏گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت‏ و گاز. مجلۀ حقوق خصوصی، دورۀ 9، ش 2.
  4. شیروی، عبدالحسین و خدادادپور، منیره (1393). مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران. مجلۀ حقوق خصوصی، دورۀ 11، ش 2.
  5. منتظر، مهدی و ابراهیمی، سید نصرالله (1392). جایگاه قراردادهای بیع متقابل در پروژه‏های بالادستی نفت و گاز ایران و مقایسۀ آن با قراردادهای مشارکت در تولید. مجلۀ حقوقی بین‏المللی، ش 49.

   

  ب) خارجی

  1. AIPN (2012). Guidance Notes to AIPN 2012 Model Joint Operating Agreement.
  2. Derman, Andrew B and others., The compliance dilemma: economic sanctions and the AIPN Model Form International Joint Operating Agreement. Journal of World Energy Law and Business, Volume 12, Issue 4, 2019.
  3. Dixon, Martin (2018). Modern Land Law, 11th edition, Routledge.
  4. Duval, Claude and others (2009). International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements: Legal, Economic & Policy Aspects, Barrows.
  5. Fowler, Reg and others (2019). The AIPN Joint Operating Agreement: A Practical Guide, Globe Law and Business.
  6. Johnston, Daniel and David Johnston (2010). Petroleum Fiscal System Analysis-State of Play, OGEL.
  7. Johnston, Daniel (1994). International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts, PennWell Books.
  8. Kanervisto, M.K. and E.G. Pereira (2013). National Oil Companies Operating in Upstream Petroleum Projects and Participating in Joint Operating Agreements. OGEL, Vol. 11, Issue 4.
  9. Lowe, John S. (2019). Oil and Gas in a Nutshell, West Academic Publishing, 7th edition.
  10. Macneil, Ian R. (1977). Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical. Neoclassical, and Relational Contract Law, Northwestern University Law Review, Vol. 72, No. 6.
  11. Moore, Christopher Robertson Kinley, et al. (2019). The effect of non-fiscal clauses in Host Government Instruments on the Fair Market Value of upstream opportunities. Journal of World Energy Law & Business, Vol. 12, Issue 6.
  12. Ovcharova, Anna and Eduardo Pereira (2015). Joint Operating Agreements: A Comparison between the IOC and NOC Perspectives, Globe Law and Business. Partnership Act 1890.
  13. Pereira, Eduardo G. (2018). Joint Operating Agreements: Risk Control for the Non-Operator, Globe Law and Business.
  14. Roberts, Peters and Reg Fowler (2020). Joint Operating Agreements, 4rd Edition, Globe Law and Business.
  15. Styles, Scott Crichto (2018). Joint Operating Agreements, in Greg Gordon, John Paterson, Emre Üşenmez (eds.), Oil and Gas Law: Current Practice and Emerging Trends, Vol. II, 3rd edition, Edinburgh University Press.
  16. Sweeney, David H. (2016). Oil and Gas Joint Operating Agreements: A Comparative World-wide Analysis, LexisNexis.
  17. Treitel, Guenter (2015). The Law of Contract, 14th edition (edited by Edwin Peel), Sweet & Maxwell.