نقش وارسی کالا و اعلام خسارت در کنوانسیون CMR و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران ، قم، ایران.

چکیده

کنوانسیون CMR به‏عنوان یک سند بین‏المللی مهم در زمینۀ حمل و نقل کالا، بیانگر اصول و مقررات ویژه‏ای در خصوص حمل بین‏المللی کالا از طریق جاده است. از جملۀ این اصول و مقررات، تکلیف گیرنده به وارسی کالا و اعلام خسارت موجود در آن، خطاب به حمل‏کننده است که با چنین اعلامی، زمینۀ مطالبۀ مسئولیت حمل‏کننده برای جبران خسارت فراهم می‏‏شود. این مهم در مادۀ 30 کنوانسیون مطرح گردیده و فروض و شرایط مختلفی برای آن پیش‏بینی شده است. در حقوق داخلی ایران بدون درنظر گرفتن نقشی برای وارسی کالا، اجمالاً ضمانت ‏اجرای تکلیف اعلام خسارت را سلب حق مراجعه مقرر کرده است. با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون CMR و نقش ویژۀ این سند بین‏المللی در زمینۀ حمل و نقل جاده‏ای کالا، نگارندگان نوشتار حاضر در صددند قواعد کنوانسیون در زمینۀ وارسی کالا و مهلت‏های اعلام خسارت از سوی گیرنده را تحلیل و ضمن مقایسۀ آن با مقررات ملی ایران، به تحلیل ارزشی هریک بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Checking the Goods and Declaring Damages in the CMR Convention and Iranian Law

نویسندگان [English]

 • Saeed Mohseni 1
 • Faezeh Teymourimoghaddam 2
 • Mahsa Robati 3
1 Associate Professor, Faculty of Law & Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Ph.D Student in Private Law, Faculty of Law & Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Ph. D Student in Private Law, Farabi Colleges ,Tehran of University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The CMR convention is a significant international document in the field of transportation of goods that defines special principles and regulations regarding the international carriage of goods by road. One of such principles and regulations is the consignee’s obligation to check the goods and declare any damages to the carrier so that the latter can be asked to compensate. This matter has been considered in article 30 of the convention and some assumptions and conditions have been provided in this regard. The Iranian law has ignored to consider a role for checking the goods and has just briefly set the negation of the right to recourse as a sanction of non-declaration of damages. As Iran has joined the CMR convention and due to the significant role of this international document in the field of carriage of goods by road, the current study intends to analyze the principles of the convention in terms of checking the goods and time limit of declaring damages by consignee while comparing with Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Apparent and Non- Apparent Damages
 • Civil Liability
 • CMR Convention
 • Declaration of Damages
 • Iranian Law
 • Road Transport
 1. الف) فارسی

  - کتاب‏ها

  1. اشمیتوف،کلایوام (1378). حقوق تجارت بین‏الملل، مترجم: بهروز اخلاقی و دیگران، ج 2، چ 1، تهران: سمت.
  2. جباری، منصور (1395). حقوق حمل و نقل بین‏الملل جاده‏ای: بررسی کنوانسیون‏های سی.ام.آر و تیر، چ 1، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  3. شیروی، عبدالحسین (1398). حقوق تجارت بین‏الملل، چ 11، ویراست سوم، تهران: سمت.

   

  - مقالات

  1. اشراقی آرانی، مجتبی (1398). در اطراف قرارداد حمل و نقل کالا. فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، ش 87.
  2. امانی، مسعود (1386). مطالعۀ تطبیقی آثار تقلب و تقصیر سنگین متصدی حمل و نقل. حقوق اسلامی، ش 14.
  3. جباری، منصور؛ حسن‏نژاد، مجید؛ ولائی، نادر (1393). بررسی موارد معافیت متصدی حمل و نقل جاده‏ای کالا و شرایط استنادی آن‏ها در کنوانسیون حمل و نقل بین‏المللی کالا (CMR). فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی، ش 7.
  4. صادقی نشاط، امیر و مشهدی، هادی (1398).مفهوم و دامنۀ شمول عیب مخفی کشتی در مقررات بین‏المللی حمل و نقل دریایی کالا. فصلنامۀ تحقیقات حقوقی، ش 88.
  5. فخاری، امیرحسین و مفیدیان، شراره (1387). مطالعۀ تطبیقی حق رزرو گیرندۀ کالا در انواع قراردادهای حمل و نقل. فصلنامۀ تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، ش3 (پیاپی10).
  6. محسنی، سعید و صفوی شاملو، حسین (1392). راهنامه در کنوانسیون CMR. مطالعات حقوق تطبیقی، ش 2.
  7. محسنی، سعید و قبولی‏درافشان، سید محمد مهدی (1391). شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‏المللی کالا از طریق جاده (CMR). فصلنامۀ دیدگاه‏های حقوق قضایی، ش 58.
  8. محسنی، سعید و کریم‏زاده، مصطفی (1392). خسارت‏های قابل مطالبه ناشی از حمل بین‏المللی کالا از طریق جاده. دانشنامۀ حقوق اقتصادی، ش 4.
  9. محسنی، سعید و موسوی تقی‏آبادی، سید جمال‏الدین (1396). مسئولیت جبران خسارت‏های وارد به کالا در فرض تعدد حمل‏کنندگان (حمل و نقل جاده‏ای داخلی و بین‏المللی). فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، ش3.
  10. محسنی، سعید و نهاوندی، الناز (1394). حق در اختیار گرفتن کالا در کنوانسیون CMR و مقایسۀ آن با قانون تجارت ایران. مطالعات حقوق تطبیقی، ش 1.
  11. نیک‏فرجام، کمال (1389). بازرسی کالا و مسئولیت‏های خارج از معافیت متصدی حمل در قانون تجارت ایران و کنوانسیون CMR. فصلنامۀ دیدگاه­های حقوق قضایی، ش 51 و 52.

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  1. Carr, Indira; Stone, Peter (2014). International trade law, 5th ed., New York: Routledge.
  2. Clarke, Malcolm A.; Yates, David (2014). Contracts of Carriage by Land and Air, 2nd ed., New York: Informa Law from Routledge.
  3. Clarke, Malcolm A. (2014). International Carriage of Goods by Road: CMR, 6th ed., New York: Informa Law from Routledge.
  4. Cornou, Gérard (2018). Vocabulaire juridique, Presses Universitaires de France, éd. 12.
  5. Hoeks, Marian (2010). Multimodal transport law, Netherlands: Kluwer Law International.
  6. Kouladis, Nicholas (2006). Principles of Law Relating to International Trade, New York: Springer Science.
  7. Letacq, Frédéric (nd). Droit des transports, IDIT (Institut du Droit International des Transports), available at: https://www.idit.fr/docenligne/documents/Regime %20juridique%20des%20TRANSPORTS%20INTERNATIONAUX.pdf
  8. Messent, Andrew; Glass, David A. (2018). CMR: Contracts for the international carriage of goods by road, 4th ed., New York: Informa Law from Routledge.

   

  - Articles

  1. Bon-Garcin, Isabelle (2006). The 50th Anniversary of the CMR Convention- Future and Perspectives of International Road Transport. Conclusion of the symposium held at Deauville (France)”-18-19 May.
  2. Cour de Cassation, Civile, Chambre Commerciale, 22 mars 2016, 14-12.335, Publié au bulletin, available at: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/ id/JURITEXT000032313116
  3. Couturier, Loïc (2017). “La livraison: étude de droit comparé entre transport maritime et routier”, Mémoire pour l’obtention du Master 2 Droit maritime, Sous la direction de M. le Professeur Cyril Bloch et Maître Christophe Thelcide, Marseille: Université d’Aix-Marseille, Faculté de droit et science politique.
  4. Journal des Tribunaux (1982). 101e Années, N° 5228, Bruxelles : Maison Ferd. Larcier.
  5. Legros, Cécile (2011). Transport routier international. - Responsabilité du transporteur routier international de marchandises. - Conditions et régime. JurisClasseur Transport, Fasc. 776, Cote: 03,2011, Date de fraîcheur : 28 Janvier 2011.
  6. Marchand, Sylvain (1998). Le transport international de marchandises par route (CMR). Fiches Juridiques Suisses, No. 167.
  7. Marin, Jonathan (2010). Le retard du transporteur terrestre de marchandises en droit interne. Mémoire de Master II, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III.
  8. Quigley, Ian (2006). Freight Carrier`s Liability under the CMR Convention 1956. Acta Oeconomica Pragensia, University of Economics, Prague.
  9. United Nations (1975). Commentary on the Convention 19 May 1956 on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). Geneva.