ابعاد حقوقی فراخوان خودرو با مطالعه در حقوق امریکا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی.دانشکده حقوق و علوم سیاسی.دانشگاه مازندران.بابلسر.ایران

چکیده

لازمۀ گسترش امنیت در جاده‏ها و جلوگیری از خسارات حاصل از عیوب خودروها، شناخت فرایند فراخوان خودروها و لزوم رعایت قواعد آن است. فراخوان خودرو به‏عنوان یکی از خدمات پس از فروش، جایگاه ویژه‏ای دارد. این‏گونه فراخوان‏ها ممکن است برای عیوب موجود در زمان تولید و یا طراحی صادر شود و یا برای عیوب ایجاد‏شده پس از استفاده، صادر گردد. تحلیل و تفسیر فراخوان خودرو و بررسی ابعاد حقوقی آن، مسائلی را مطرح می‏کند ازجمله اینکه ماهیت حقوقی این نهاد چیست؟ چه مراجعی می‏توانند شروع‏کنندۀ فراخوان خودرو باشند؟ نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به تطبیق مقررات موجود بر پدیدۀ فراخوان خودرو پرداخته، درنهایت پس از تحلیل موضوع، نتیجه‏گیری می‏کند که در مورد ماهیت حقوقی فراخوان، فرضیات متعددی وجود دارد. تحلیل‏هایی در قالب گارانتی، ایقاع، قرارداد الحاقی و جعاله مطرح می‏شود، با وجود این، فرضیۀ مستقل بودن و خاص بودن ماهیت حقوقی فراخوان خودرو به ماهیت و طبیعت آن، نزدیک‏تر است. علاوه بر سازنده، نهادهای دولتی مرتبط و دادگاه‏ها و دعاوی خصوصی هم می‏توانند شروع کنندۀ فراخوان خودرو باشند. هدف این تحقیق، ارائۀ بهترین فرایند عملی است که به جامعۀ ایرانی کمک می‏کند تا در هنگام انجام فراخوان خودرو به استانداردهای بالای موفقیت دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Dimensions of Car Recall by Studying American Law

نویسنده [English]

 • Nahid parsa
private law group. mazandaran university.babolsar. iran
چکیده [English]

It is necessary to expand the safety on the roads and prevent the damages resulting from the defects of the cars, to know the process of recalling the cars and the necessity of following its rules. Car recall has a special place as one of the after-sales services. Vehicle recall may be issued for defects during production or design, or for defects created after use. Analyzing and interpreting the recall of the car and examining its legal dimensions raises issues such as what is the legal nature of this entity? What authorities can initiate a car recall? The present article proceeds with a descriptive-analytical approach and by applying the existing regulations on the car recall phenomenon, and finally, after analyzing the issue, it concludes that there are several assumptions regarding the legal nature of the recall. Analyzes in the form of warranty, Unilateral contract, additional contract and gloss are proposed, despite this, the hypothesis of independence and specificity of the legal nature of the recall of the car is closer to its nature and nature. In addition to the manufacturer, related government agencies and courts and private lawsuits can initiate a vehicle recall. The purpose of this research is to provide the best practical process that helps the Iranian society to achieve high standards of success when performing car recalls.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Recall
 • Car
 • Legal Nature
 • Producer
 • Consumer
 1. الف) فارسی

  1. ابهری، حمید؛ مافی، همایون؛ پارسا، ناهید (1400). مطالعۀ تطبیقی ضابطه‏های تشخیص عیب خودرو در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا. مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 12، ش 2.
  2. بادینی، حسن و پناهی اصانلو، پانته آ (1386). نقدی بر قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، ش 1.
  3. بادینی، حسن و عباسی، سمیه (1396). ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیت‏های خطرآفرین. مجلۀ حقوقی دادگستری، دورۀ 81، ش 99.
  4. باریکلو، علیرضا (1398). بررسی تطبیقی تحولات حاکم بر مسئولیت مبتنی بر تولید. مطالعات حقوق تطبیقی. دورۀ 10، ش 1.
  5. پوراسدی، محمد؛ پوراسدی، شاهین؛ اشرف الکتابی، آویشا (1390). آثار مسئولیت مدنی سازندگان خودرو در پرتو مقررات حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان خودرو، در حقوق ایران و سایر نظام‏های حقوقی. مطالعۀ مدیریت ترافیک، ش 23.
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). ترمینولوژی حقوق، ج 3، چ 6، تهران: انتشارات گنج دانش.
  7. ره‏پیک، حسن (1390). حقوق مدنی، حقوق قراردادها، چ 1، تهران: انتشارات خرسندی.
  8. سلیمی، فضه و پارساپور، محمدباقر (1391). مبانی مسؤولیت مدنی عرضه‏کننده در مقابل مصرف‏کننده (مطالعۀ تطبیقی در قانون حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان و حقوق اتحادیۀ اروپایی). مجله پژوهش‏های حقوق تطبیقی، دورۀ 16، ش4.
  9. 9. شهیدی، مهدی (1386). تشکیل قراردادها و تعهدات، چ 6، تهران: انتشارات مجد.
  10. صفایی، حسین (1351). حقوق مدنی، ج 2، چ1، تهران: مؤسسۀ عالی حسابداری.
  11. صفایی، حسین (1379). قواعد عمومی قراردادها، چ 1، تهران: نشر میزان.
  12. کاتوزیان، ناصر (1390). ایقاع، چ 5، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  13. کاتوزیان، ناصر (1387). قواعد عمومی قراردادها، ج 3، چ 5، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  14. محقق داماد، سید مصطفی (1388). نظریۀ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چ 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

   

  ب) انگلیسی

  1. Colias Mike (2014). The GM nod, The GM salute, and a clash of cultures: Safety, cost-containment and impenetrable decision, makin Automotive News, http://www.autonews.com/arti-de/20140605/OEMl 1/140609883/the-gm-nod-the-gm-salute-and- a-clash-of-cultures, Last visited:1400/11/22
  2. Essex Amanda (2017). Helping Consumers Navigate Vehicle Recalls. legis brief, Vol. 25, https://www.ncsl.org/research/transportation/helping-consumers-navigate-vehicle-recalls.aspx.
  3. Feng Xiaorui Yongqin, Zhang Le Liu, Wenzhao Li. (2021). Analysis on the Trends and Characteristics of Vehicle Recalls in the United States. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol 634.Proceedings of the 2021 International Conference on Culture, Design and Social Development (CDSD 2021), pp. 500- 504.https://doi.org/10.2991/assehr.k.220109.001
  4. Klyatis, L. (2015).”Introduction to Successful Predicting of Product Performance (Reliability, Durability, Safety, Quality, Recalls, Profit, Life Cycle Cost, and Others). SAE Technical Paper, No. 2015-01-0487. http://dx.doi.org /10.4271/2015-01-0487
  5. Kumar, S., and Schmitz, S. (2011). Managing recalls in a consumer product supply chain — root cause analysis and measures to mitigate risk. International Journal of Production Research, Vol. 49, No. 1.
  6. Lingeman Jake, (2020). Kia,Hyudai Recall 600,000 Vehicles for Fire Risk, Autoweek, September 7”,, https:wwwautoweek.com\news\industry-news\a33926842\kia-hyundai-recall-600000-vehicle-for-fire-risk. Last visited:1400/3/10
  7. Malec Andrew M. , Smith Patricia K. Smuts Anson E. (2021). Review of Industrial Organization, volume 59, pages 37–55. https://doi.org/10.1007/ s11151-021-09811-4.
  8. Manpreet, H., Hari, B., and Aleda, V.R (2011). Safety hazard and time to recall: The role of recall strategy, product defect type, and supply chain player in the U.S toy industry. Journal of Operations Management Vol. 29, Issues 7-8..
  9. Masterson, Patrick, (2020). The 10 biggest Recalls ik 2019, cars.com, pp. 1-10 January 14, , at https:www.cars.com\articles\the-10-biggest-recalls-in-2019-416480. Last visited: 2021.4.17
  10. Penenberg Adam L., (2014).”GM’s Hit and Run: How a Lawyer, Mechanic, and Engineer Blew Open the Worst Auto Scandal in History. PandoDaily (Oct. 18, 2014), http://pando.com/2014/10/18/gms-hit-and-run-how-a-lawyer- mechanic-and-engineer-blew-the-lid-off-the-worst-auto-scandal- in-history/ note 1 Last visited:1400/12/14 Ruiz Rebecca R. & Ivory Danielle,(2014) “Documents Show General Motors Kept Silent on Fatal Crashes“, N.Y. Times, http://www.nytimes.com/2014/07/16/business/docu- ments-show-general-motors-kept-silent-on-fatal-crashes.html; Last visited:1400/12/14 Rupp Nicholas G. and Curtis R. (2002). Taylor ”Who Initiates Recalls and Who Cares? Evidence from the Automobile Industry “.The Journal of Industrial Economics .Vol. 50, No. 2 , (27 pages) .Published By: Wiley .https://www.jstor.org/stable/3569834, Last visited :1400/12/11
  11. Shaaban Khaled AmroMaher, Anusorn Singhapakdi. (2019). Effect of vehicle safety recalls on the perception towards other vehicles from the same country of origin. Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition). Volume 6, Issue 5,. https://doi.org/10.1016/j.jtte.2018.09.006Get rights and content.
  12. United States Government Accountability Office, Report to Congressional Requesters,AUTO SAFETY, NHTSA Has Options to Improve the Safety Defect Recall Process GAO 11-603. 2011. https://www-odi.nhtsa.dot.gov/recalls/recallprocess.cfm Last visited:1400/9/19,
  13. Honda, Amended 573 Report for Recall 09V-259, July 29, 2009, http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/jaxrs/down-load/doc/ACM12254242/RCDNN-09V259-6845.pdf. Last visited:1400/9/8
  14. https://www.carguide.co.uk/blog/car-history-checks/vehicle-safety-recalls/ 2021.12.09
  15. https://www.consumerreports.org/car-recalls-defects/car-recall-guide-questions-answered/ Last visited:1400/9/8
  16. https://www-odi.nhtsa.dot.gov/recalls/recallprocess.cfm Last visited:1400/9/21
  17. Comm, on Energy and Commerce. (2014). 113th Cong., ”Staff Report on the GM Ignition“ , Switch Recall: Reviw of NHTSA 20. Last visited:1400/12/14
  18. Dillon David D., Chrysler, (2014). ”Defect and Noncompliance Report12V-042“
  19. http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/jaxrs/down-load/doc/UCM416103/RCDNN-12V042-1893.pdfد Last visited:1400/12/14