موضوعات = حقوق عمومی
چگونگی نظارت شورای شهر بر شهرداری در نظام حقوقی ایران و کانادا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22059/jcl.2023.347487.634412

محمد مظهری؛ رضا حسین زاده


نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در ایران و لبنان

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 639-664

10.22059/jcl.2019.278901.633825

علی‌محمد فلاح‌زاده؛ روح‌اله علیدادزاده


انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 709-731

10.22059/jcl.2018.248698.633602

فرامرز عطریان؛ سعید خانی والی‌زاده


شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 141-161

10.22059/jcl.2016.58605

ولی رستمی؛ معصومه عامری


جستاری بر اندیشۀ دادرسی اساسی در جهان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 61-83

10.22059/jcl.2015.54401

خیرالله پروین


تمایز میان اموال اشخاص عمومی در حقوق فرانسه

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 317-333

10.22059/jcl.2014.52944

محمد جلالی؛ حامد کرمی


قدرت سیاسی؛ مطالعۀ تطبیقی در اندیشۀ لیبرال و اسلامی

دوره 5، شماره 2، مهر 1393، صفحه 359-378

10.22059/jcl.2014.52947

توکل حبیب زاده؛ علی فتاحی زفرقندی