موضوعات = حقوق عمومی
نظارت قضایی بر آرای مراجع اختصاصی دادرسی اداری در ایران و لبنان

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 639-664

10.22059/jcl.2019.278901.633825

علی‌محمد فلاح‌زاده؛ روح‌اله علیدادزاده


انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 709-731

10.22059/jcl.2018.248698.633602

فرامرز عطریان؛ سعید خانی والی‌زاده


شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 141-161

10.22059/jcl.2016.58605

ولی رستمی؛ معصومه عامری