ریشه های شکل گیری ملت و تابعیت در روم باستان: از خانواده تا تابعیت، از شهروندی تا ملت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

همگان بر این باورند که حقوق عمومی در غرب با نگاه به نظام حقوقی و سیاسی که در امپراتوری روم وجود داشته، شکل گرفته و غرب در تأسیس نهاد دولت ملت به روم می‌نگریسته است؛ از‌این‌رو، تأثیرات حقوق روم بر حقوق عمومی مدرن از جنبه‌های مختلفی می‌تواند مطالعه گردد. به‌نظر می‌رسد در مفهوم دولت ملت دو مؤلفۀ «ملت» و «تابعیت» به‌وجود آمده است. آنچه این مقاله در تلاش است تا به آن پاسخ دهد، توجه به این نکته است که آیا ریشه‌های شکل‌گیری مفهوم تابعیت و ملت را که ازجمله مفاهیم مدرن محسوب می‌شوند، می‌توان در روم باستان جستجو کرد؟ آنچه در اینجا بررسی می‌‌شود، تأثیرات دو مؤلفۀ سبک خاص «خانواده» در اقوام هندواروپایی، و نگاه خاص رومی‌ها به مستعمرات خود در شکل‌گیری این دو مفهوم است که اولین مؤلفه به شکل‌گیری مفهوم «تابعیت» انجامیده و دیگری به ایجاد مفهوم «شهروندی» منجر شده که خود زمینۀ ایجاد مفهوم «ملت» و حتی نمونۀ اولیۀ این مفهوم بوده است. البته، پیوستگی در مفاهیم تبار تا ملت با فراگیر شدن مسیحیت در اروپا دچار گسست شد، چراکه مسیحیت پیوند میان مردمان را نه بر مبنای ارتباط دائمی یک گروه انسانی با سرزمین، بلکه بر اساس ایمان آن‌ها به یک باور مشترک می‌دانست. این امر موجب شد مفهوم امت مسیحی در اروپا دیگربار تمایزی میان خودی و غیرخودی در میان مردمان یک سرزمین مطرح سازد. این درحالی است که اگر روال پیشین در سنت هندواروپایی تداوم می‌یافت، شاید لازم نبود برای ظهور مفهوم ملت تا عصر تجدد منتظر بمانیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Origins of Nation and Subjecthood in Ancient Rome: from Gens to Subjecthood, from Citizenship to Nation

نویسندگان [English]

  • Asadollah Yavari 1
  • Zahra Azhar 2
1 Assistant professor in Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University,Tehran,Iran.
2 PhD candidate in Public Law Law ,Shahid Beheshti University,Tehran,Iran.
چکیده [English]

All scholars agree that the western public law has always looked at the Roman legal and political regimes specially in creating the concept of nation State. Therefore, the effects of Roman foundations on the western law can be studied from different aspects. It seems that in the concept of nation State the concepts "nation" and "subjecthood" can be found. The present paper seeks to deal with this question: “can we trace these modern legal concepts back to the Roman law?”. What have been studied here are the specific styles of the “gen” in Indo-European families and specific Roman approach towards colonialism and their effects on the creation of “subjecthood” and “citizenship” which is the precursor of “nation” in modern law. By the emergence of Christianity, the coherence form of “gen” to “nation” has been disrupted This is because in Christianity the relations between people are not based on the permanent link between a group of people and a territory, but are centered around common belief. This again led to the distinction between people and aliens. However, the former sequence of Indo-European tradition could have laid the foundation of “nation" even before Modern era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern state
  • Subjecthood
  • nation
  • citizenship
  • Roman law
الف) فارسی
راسخ، محمد (1394)، درس گفتارهای فلسفه حق و فلسفه حقوق عمومی، خانۀ اندیشمندان علوم انسانی.
ب) خارجی
Aguilera Barchet, Bruno(2015), A History of Western Public Law Between Nation and Stat, springer.
Ando, C. (2010). “The administration of the provinces in Potter”. In S. David (Ed.), A companion tothe Roman Empire (pp. 177–192). Malden, MA: Blackwell.
Anthony, D. W. (1991).” The archaeology of Indo-European origins”. Journal of Indo-EuropeanStudies, 19, 193–222.
Arnason & K. A. Raaflaub (Eds.), The Roman Empire in context: Historical and comparative perspectives (pp. 39–66). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
 Bispham, E. (2006). “Coloniam deducere: How Roman was Roman colonization during the middle republic?” In G. Bradley & J.-P. Wilson (Eds.), Greek and Roman colonization: Origins,ideologies and interactions (pp. 73–160). Swansea, UK: The Classical Press of Wales.p.5
Boatwright, M. T., Gargola, D. J., & Talbert, R. J. A. (2004). The Romans: From village to empire.Oxford: Oxford University Press.p.120-122
Briscoe, J. (1986). “Greek Polis and Roman Rule”. The Classical Review, 36(2), 267-270
 Campbell, J. B. (2011). The Romans and their world. New Haven, CT: Yale University Press.
Cotter, Bridget, (2005) “Hannah Arendt and “the Right to Have Rights” in Anthony F. Lang Jr., John Williams (Eds),springer.95-112
 Davies, J. K. (1993). Democracy and classical Greece. Cambridge, MA: Harvard UniversityPress.p.24
 Drinkwater, J. F. (2002). “Urbanization in Italy and the Western Empire”. In J. Wacher (Ed.), The Roman world (Vol. I, pp. 345–386). London: Routledge.p.351
 Dupont, F. (2000). Daily life in Ancient Rome (6th Reprint). Oxford: Blackwell. Eckstein, A. M. (2006). P.6
 Durkheim, E ´. (2001). The elementary forms of the religious life. Oxford: Oxford University Press.p.42
 Feig Vishnia, R. (1996). State, society and popular leaders in mid-republican Rome 241–167 BC.London: Routledge.p.161
Fortson, B. W., IV. (2010). Indo-European language and culture. An introduction (2nd ed., pp. 19–24). Oxford: Blackwell
Levi-Strauss, C. (1971). Les structures e´le´mentaires de la parente´ (1947) (English version: The elementary structures of kinship). Boston: Beacon Press.
 Morgan, L. H. (2003). Ancient society. Tucson, AZ/New York: The University of Arizona Press/Henry Holt & Co.,p.284
Renan,Ernest “What is a Nation?”, text of a conference delivered at the Sorbonne on March 11th, 1882, in Renan, Ernest, Qu’est-ce qu’une nation?, Paris, Presses-Pocket, 1992)translated by Ethan Rundell (.
 
 Sealey, R. (2003). A history of the Greek City States 700-338 B.C. Berkeley: University of California Press.
 Service, E. R. (1975). Origins of the state and civilization. The process of cultural evolution.New York: Norton Company.p.4
 Treggiari, S. (2007). Terentia, Tullia and Publilia: The women of Cicero’s family. New York: Routledge. P.4