بررسی تطبیقی ارکان و الزامات حکومت محلی در ایران و ژاپن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

حکومت خوب محلی، نزدیک‌ترین، واقعی‌ترین و مردمی‌ترین مصداق حکمروایی خوب است که هم پدیدۀ مشارکت مردم در آن واقعی است، هم نظارت در آن عینی و ملموس است و هم زمینه‌ساز و شکل‌دهندۀ فرهنگ مردم‌سالاری و حکمروایی خوب در سطح ملی است. از همه مهم‌تر، با بحرانی شدن الگوی متمرکز دولت‌های ملی، دولت‌های محلی نقش برجسته‌ای در توسعۀ متوازن ایفا می‌کنند. در مقالۀ حاضر، ارکان و الزامات حکومت محلی/ شهری در ایران و ژاپن بررسی می‌شود. پرسش‌های این نوشتار عبارت‌اند از: وضعیت حکومت محلی در این کشورها به چه نحوی است؟ مبنای مشروعیت آن‌ها چیست؟ از چه صلاحیت‌هایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار هستند؟ و نوع رابطۀ حکومت مرکزی و محلی و نحوۀ نظارت بر نهادهای محلی چگونه است؟ این مقاله از طریق جمع‌آوری داده‌ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به پرسش‌های یادشده است. مؤلف مقاله بر این باور است که افزون بر لزوم تقویت و رفع مشکلات ارکان دولت محلی، همۀ راه‌حل‌های حقوقی مورد بحث در مقاله زمانی اثربخش خواهد بود که در راستای تحقق توسعۀ متوازن، تغییرات جدی در سیاست‌های ملی و رویکرد ملی به حوزۀ محلی و منطقه‌ای و آمایش سرزمینی حاصل شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Pillars and Requirements of Local Government in Iran and Japan

نویسنده [English]

 • Mojtaba Hemmati
Assistant Professor of Public law, the University of Judicial sciences and Administrative Services,Tehran,Iran.
چکیده [English]

A good local government is a real and obvious reflection of good governance in which both participation and Supervision is real and objective. It also facilitates democracy and good governance at national level. More importantly, with the crisis of central national governments, local governments play a prominent role in the balanced development. In this essay, the local/urban government in Iran and Japan and their components is studied. The questions proposed in this essay include: What is the status of local government in these countries? What is the basis of the legitimacy of local government? What is the public authority of local government in exercising their power? and what is the relationship between the central and local governments and how  local institutions are monitored? This article seeks to answer these questions through collecting data from various legal sources and descriptive-analytical method. This study concludes that the components of the urban government must be strengthened. In addition, in order to realize  balanced development national politics in relation to local, regional and territorial planning (justice)should be changed drastically.

کلیدواژه‌ها [English]

 • legitimacy
 • Jurisdiction
 • independence
 • Supervision
 • Liability
 1. الف) فارسی

  1. جلیلی، مصطفی (1391)، «چشم‌انداز مدیریت شهری در ایران»، ماهنامۀ‌ شهرداری‌ها، سال 12، ش 107، ص42-45.
  2. رستمی، ولی و عامری، معصومه (1395)، «شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، ش1، ص141-161.
  3. رضایی‌زاده، محمد جواد (1390)، حقوق برنامه‌ریزی شهری، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
  4. زارعی، محمدحسین و رضایی‌زاده، ملیحه (1390)، «حکومت محلی در کشورهای فدرال و یکپارچه»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ویژه‌نامۀ ش6، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی. ص281-309.
  5. زرگوش، مشتاق (1392)، مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن، قواعد اختصاصی، چ1، تهران: انتشارات جنگل و جاودانه.
  6. مظهری، محمد (1395)، «تأملی بر فرایند انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران و فرانسه»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، ش2، ص752-725.
  7. هاشمی، سیدمحمد (1377)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، چ3، تهران: نشر دادگستر.
  8. هاشمی، سیدمحمد؛ همتی، مجتبی؛ اسماعیل‌زاده، حسن (1388)، «حقوق شهروندی و توسعۀ شهری مشارکتی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش50، ص49-80.
  9. هداوند، مهدی (1386)، «مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری»، نشریۀ حقوق اساسی، ش8، ص277-317.
  10. همتی، مجتبی و اسماعیل‌زاده، حسن (1391) «حکمروایی خوب، راه چارۀ تحقق شهر خوب»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش288، ص102-115.
  11. همتی، مجتبی (1387)، تحلیل ابعاد حقوقی حکومت محلی در ژاپن، طرح پژوهشی دانشجویی دورۀ دکتری، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی.
  12. هیوود، آندره (1389)، کلیدواژه‌ها در سیاست و حقوق عمومی، ترجمۀ اردشیر امیر ارجمند و سیدباسم موالی‌زاده، چ2، تهران: انتشارات امیرکبیر.

   

  ب) خارجی

  13    Hawake , Neilanel & Parpworth , Neil , (2014), Introduction to Administrative Law , London: Cavendish Publishing Limited.

  14    Council of Local Authorities for International Relations (CLAIR), (2014), Local government in Japan, , available in: http://www.clair.or.jp, last visited: 2016,28,6.

  15    Hiroaki Inatsugu, (2001), Personnel Systems in Japanese Local Governments, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Washington, D.C., U.S.A, available in: http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/wbi37174.pdf ,last visited: 2016,28,6.

  16    Japan Local Government Centre (JLGC), London, An outline of local government in Japan, available in: http://www.jlgc.org.uk/en/pdfs/CHAPTER_1.pdf, last visited: 2016,28,6.

  17    Japan Local Government Centre (JLGC), London, Local authority functions, available in: http://www.jlgc.org.uk/en/pdfs/CHAPTER_2.pdf

  18    Japan Local Government Centre (JLGC), London, The mechanism of local government, available at: http://www.jlgc.org.uk/en/pdfs/CHAPTER_4.pdf, last visited: 2016,28,6.

  19    Japan’s Local Government System, available in: http://www.metro.tokyo.jp/ENGLISH/ABOUT/STRUCTURE/structure01.htm.last visited: 2016,28,6.

  20    Local self – government, available at: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN030174.pdf .last visited: 2016,28,6.

  21    Ministry of Internal Affairs and Communications of Japan government, (2015), White Paper on Local Public Finance,  available in: http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/27data/chihouzaisei_2015_en.pdf,last visited: 2016,28,6.

  22    National Assembly, Election system in Japan, available in: http://www.parliament.am/library/norelectoral%20law/chaponia.pdf ,last visited: 2016,28,6.

  23    Newman, Kevin, (1998), local government in Japan, united nation economic, social commission for Asia and pacific.

  24    United Nations, (1960), Local government personal system, united nation publication.