دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، مهر 1396، صفحه 413-844 (پاییز و زمستان)