دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 413-844 (پاییز و زمستان) 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغارین

صفحه 1-5


مقاله علمی - پژوهشی

2. مطالعۀ تطبیقی تأثیر عرف و عادت در تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران

صفحه 413-442

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی


10. بررسی وضعیت حقوقی دستگاه‌های حفاری فراساحلی

صفحه 607-636

عبدالحسین شیروی؛ فریده شعبانی جهرمی


شناسنامه علمی شماره

20. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-68