تجزیه‌پذیری و تجزیه‌ناپذیری دعوای مدنی با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

دعوای قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه یکی از مفاهیم حقوقی است که از حیث قانون‌گذاری، رویۀ قضایی و دکترین همواره در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است. عناصری چون تعدد ذی‌نفع‌ها یا اصحاب دعوا در بعضی موارد دادگاه‌ها را با مشکلات رسیدگی و اجرایی متعددی مواجه می‌کند. این مشکلات ضرورت شناخت این دعاوی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. یکی از مهم‌ترین پیامد‌های منفی عدم تشخیص صحیح این دو نوع دعوا از یکدیگر، صدور احکام معارض است. در حال حاضر رویۀ قضایی از الگوی خاصی برای تمییز این دو دعوا پیروی نمی‌کند و به همین دلیل در تشخیص مصادیق هریک از آن‌ها اختلاف نظر‌های زیادی وجود دارد. این پژوهش قصد دارد با استمداد از حقوق تطبیقی، ضمن معرفی عناصری برای تمییز این دو دعوا، راه‌حل مناسبی برای پیشگیری از صدور آرای معارض و تضییع حقوق اشخاص ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Divisibility and Indivisibility of Civil Actions (with a Comparative Study on the French Legal System)

نویسندگان [English]

  • Majid Pourostad 1
  • Neda Eghbal Osguei 2
1 Assistant Professor,Faculty of Law, Islamic Azad University Central Tehran Branch,Tehran,Iran.
2 Master Student of Civil Law, Faculty of Law, Islamic Azad University Central Tehran Branch,Tehran,Iran.
چکیده [English]

Divisible and indivisible actions are the legal concepts that in terms of legislation, jurisprudence and doctrine have always remained shrouded in mystery. In some civil cases, being of the plurality of beneficiaries or parties, judges encounter various proceeding and enforcement challenges making inevitable the necessity to conduct a research on these two types of actions. The issuance of contradictory judgments is one of the negative consequences of wrongly making distinction between these two types of actions. Nowadays, jurisprudence does not follow any particular formula to distinct these two actions. Hence there are differences in recognition of instances of these two types of actions. This research, with the assistance of comparative study on the French legal system, is aimed to provide an appropriate solution to the prevention of contradictory judgments and violation of the right of individuals through introducing some elements in order to make distinction between these two types of actions

کلیدواژه‌ها [English]

  • plurality of parties
  • divisible actions
  • indivisible actions
  • contradictory judgments
الف) فارسی
1. ابهری، حمید و زارعی، رضا (پاییز 1391)، «تخلیۀ اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین»، فصلنامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش59، ص 53-82.
2. پوراستاد، مجید (پاییز 1387)، «اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی»، فصلنامۀ حقوق، ش3، ص 97-126.
3. جهانیان، مجتبی (1393)، قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ1، تهران: انتشارات جاودانه.
4. حیاتی، علی‌عباس (1385)، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، چ2، تهران: انتشارات سلسبیل.
5. زراعت، عباس (1383)، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، تهران: انتشارات خط سوم.
6. ----------- (1389)، محشّای قانون آیین دادرسی مدنی، چ3، تهران: انتشارات ققنوس.
7. زندی، محمدرضا (1389)، رویۀ قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی 6 (اجاره‌بها 1384)، چ2، تهران: انتشارات جنگل.
8. زندی، محمدرضا (1390)، رویۀ قضایی دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی 8 (خلع ید، رهن، اراضی و املاک، افراز و فروش املاک مشاع)، چ1، انتشارات جنگل.
9. شمس، عبدالله (1388)، آیین دادرسی مدنی (دورۀ پیشرفته)، ج2 و 3، چ21، تهران: انتشارات دراک.
10. ---------- (1389)، آیین دادرسی مدنی (دورۀ بنیادین)، ج2، چ9، تهران: انتشارات دراک.
11. صدرزاده افشار، محسن (1390)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ11، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
12. متین دفتری، احمد (1388)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1، چ3، تهران: انتشارات مجد.
13. محسنی، حسن (زمستان 1391)، «اجرای مؤثر رأی مدنی مفهوم راهکارها و موانع»، فصلنامۀ حقوق مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ش4، ص 197-216.
14. مهاجری، علی (1391)، دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران، چ1، تهران: انتشارات فکرسازان.
15. ---------- (1392)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج1 و 3، چ4، تهران: انتشارات فکرسازان.
16. نوبخت، یوسف (1385)، اندیشه‌های قضایی، چ1، تهران: انتشارات تولید کتاب.
17. یوسف‌زاده، مرتضی (1391)، آیین دادرسی مدنی، چ2، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
ب) خارجی
18. Cadiet, loic & Jeuland, Emmanuel (2013), Droit Judiciare Prive, 8e Edition, Paris: LexisNexis.
19. Cornu, Gerard (2012), Vocabulaire Juridique, 9e Edition, Paris: Presses Universitaires de France.
20. Couchez, Gerard & Langlade, Jean-Pierre & Lebeau, Daniel (1998), Procedure Civil, Paris: Dalloz.
21. Couchez, Gerard (2008), Procedure Civil, 15e Edition, Paris: Dalloz.
22. Croze, Herve & Morel, Cristian (1988), Procedure Civil, 1er Edition, Paris: Presses Universitaires De France.
23. Delaporte, J.B (1807), Commentaire Sur Le Code De Procedure Civil, Tome premiere, Paris: Garnery.
24. Guinchard, Serge & Ferrand, Frederique & Chainais, Cecile (2008), Procedure Civil: Droit Interne Et Droit Communautaire, 29e Edition, Paris: Dalloz. 
25. Gainchard, Serge & Montagnier, Gabriel (2009), Lexique Des Termes Juridiques, 17e Edition, Paris: Dalloz.
26. Julien, Pierre & Fricero, Natalie (2009), Droit Judiciaire Prive, 3e Edition, Paris: Lextenso.
27. Lefort, Cristophe (2009), Procedure Civil, 3e Edition, Paris: Dalloz.
28. NOUVEAU Code de Procedure Civil (2003), 95e Edition, Paris: Dalloz.
29. Vincent, Jean & Guinchard, Serge (2003), Procedure Civil, 27e Edition, Paris: Dalloz.