بررسی وضعیت حقوقی دستگاه‌های حفاری فراساحلی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

دستگاه حفاری اصلی‌ترین تجهیز صنعت بالادستی نفت و گاز است که در فعالیت‌های اکتشافی، توسعه‌ای و نیز افزایش بازیافت برای حفر یا تعمیر چاه‌ها به‌کار گرفته می‌شود. موضوعات مرتبط با دستگاه‌های حفاری فراساحلی با توجه به محل فعالیت آن‌ها که در دریا بوده و الزامات حاکم بر آن محل دارای پیچیدگی‌های بیشتری است، از‌این‌رو، وضعیت دستگاه‌های یادشده از دیدگاه حقوقی محل اختلاف است که این امر نه‌تنها در حقوق بین‌الملل، بلکه در حقوق ایران نیز روشن نیست. وضعیت حقوقی دستگاه‌های حفاری فراساحلی بر صلاحیت دولت‌ها راجع به آن‌ها نیز مؤثر است که این امر بر اهمیت بررسی این مسئله می‌افزاید. بنابراین، نگارندگان این مقاله در صددند ضمن بررسی دیدگاه‌های مطرح‌شده در این حوزه مبنی بر کشتی یا جزیرۀ مصنوعی محسوب نمودن دستگاه‌های یادشده یا قائل شدن به وضعیت دوگانه یا وضعیت خاص و مستقل برای این قبیل دستگاه‌ها، مناسب‌ترین وضعیت حقوقی را که بتواند پاسخگوی نیاز صنعت نفت و گاز باشد، تعیین نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Legal Status of Offshore Drilling Units

نویسندگان [English]

 • Abdolhossein Shiravi 1
 • Fareedeh Shabani Jahromi 2
1 Professor of law, Farabi Cilledge, University of Tehran, Qom,Iran.
2 PhD Candidate of Oil and Gas Law Faculty of Law & Political Science, Farabi Cilledge, University of Tehran, Qom,Iran.
چکیده [English]

Drilling unit is the main asset of upstream oil and gas industry which is utilized for the drilling or well work over in exploration, development and enhanced oil recovery operations. The issues concerning Offshore Drilling Units have more complexities due to their locations which are at sea and the requirements governing them; hence, from legal point of view, the status of the mentioned Units is a controversial issue which is ambiguous, not only in international law but also in the Iranian law. The legal status of Offshore Drilling Units may impact on the jurisdiction that States exercise over them. This issue emphasizes the importance of analysis of the legal status of Offshore Drilling Units. Therefore, this article aims to analyze the different developed theories whether Offshore Drilling Units can be regarded as ship or artificial island or whether they have dual status or specific and separate status (category) and then it determines the best legal status of Offshore Drilling Units that can be responsive to the needs of oil and gas industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drilling
 • Offshore Drilling Units
 • Ship
 • Artificial Island
 1. الف) فارسی

  1. امیدی، علی (1386)، «حقوق بین‌الملل و ساختن جزایر مصنوعی در خلیج فارس»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش 237-238، ص 81-70.
  2. نجفی اسفاد، مرتضی (1393)، حقوق دریایی بر پایه قانون دریایی ایران و مقررات بینالمللی دریایی، چ6، تهران: سمت.

  ب) خارجی

  1. Berlingieri F ( 1991), «The Scope of Application of the 1952 Brussels Convention on the Arrest of Ships»,  22 JMLC, p.405-414
  2. Brown C (1998), «International Environmental Law in the Regulation of Offshore Installations and Seabed Activities: The Case for a South Pacific Regional Protocol», 17 (2) Austrian Mining and Petroleum Law Journal, p.109-137
  3. Brown E.D. (1992), «The Significance of a Possible EC EEZ for the Law Regulating to Artificial Island, Installations, and Structures and to Cables and Pipelines, in the Exclusive Economic Zone», 23 ODIL, pp.115-144
  4. Churchill RR and Lowe A.V (1988), The law of the Sea, Manchester University Press
  5. Colombos CJ (1979), The International Law of the Sea, Longman, London
  6. Davies M and Dicky A (1995), Shipping Law (2nd edition), LBC Information Services
  7. Esmaeili H (2001), The Legal Regime Of Offshore Oil Rigs in International Law, Ashgate Dartmouth
  8. Gold E, Chircop A and kindred H (2003), Essential of Canadian Law Series: Maritime Law, Irwin Law 
  9. Healy NJ and Sweeney JC (1991), «Basic Principles of the Law of Collision», 22 JMLC, pp.359-404
  10. IMO Doc MP/CONF/8/7 (3 July 1973).
  11.  IMO Doc MP/CONF/C.1/WP 5 (10 October 1973).
  12. IMO Doc A Res.A.671 (16) (19 October 1989).
  13. Jennings R and Watts A ( 1992), Oppenheim’s International Law, Longman, Vo I
  14. Koskenniemi M (1996), «Case Concerning Passage Through the Great Belt», 27(3) Ocean Development & International Law, pp.255-289
  15. Mankabady CF.S (1978), Collision at Sea: A Guide to the Legal Consequences, North Holland Publishing Company
  16. Memorial of the Government of the Republic of Finland (1991), International Court of Justice Passage through the  Great Belt (Finland v Denmark).
  17. O’Connell DP (1983), The International Law of the Sea, Claredon Press, Vol II
  18. Papadakis N (1977), The International Legal Regime of Artificial Island, Springer.
  19. Summerskill  M B (1979), Oil Rigs: Law and Insurance, Stevens & Sons
  20. Soons A.HA (1974), Artificial Islands and Installations in International Law, Occasional Paper Series, Law of the Sea Institute (1974), University of Rhode Island
  21. Spicer W (1986), «Application of Maritime Law to Offshore Drilling Units-The Canadian Experience» in Ian Townsend-Gault (ed.), Offshore Petroleum Installations Law and Financing: Canada and the United States -,International Bar Association
  22. Treves Cf.T (1990), «The Rome Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation» in Natalino Ronizitti (ed.), Maritime Terrorism and International Law ,Martinus Nijhoff
  23. Townsend-Gault I, (1986), Legal Consequences of Accidents to Offshore Installations in Canadian Law, in (ed.), Offshore Petroleum Installations Law and Financing: Canada and the United States, International Bar Association