مطالعۀ تطبیقی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شیراز

چکیده

ازآنجایی که تحقق کامل حقوق شهروندی و برخورداری از آزادی‌ها بدون پیش‌بینی و رعایت تکالیف شهروندی امکان‌پذیر نیست، در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان افزون بر پیش‌بینی حقوق و آزادی‌ها، به تکالیف شهروندی نیز توجه شده است. با توجه به اینکه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ناشی از دیدگاه خاص یک کشور نبوده است که با درنظر داشتن استقلال، تمامیت ارضی، نظم و امنیت ملی، اهداف و منافع ملی خود برای شهروندان تعیین تکلیف نماید، این اعلامیه تعیین تکالیف و محدودیت‌های افراد را به جامعه‌ای واگذار نموده است که این افراد متعلق به آن بوده، رشد کامل و آزاد شخصیت آن‌ها را فراهم می‌آورد. با توجه به این امر دولت افغانستان با درنظر گرفتن استقلال، تمامیت ارضی، نظم عمومی و امنیت ملی، اهداف و منافع ملی خود تکالیفی را برای شهروندان خود در قانون اساسی پیش‌بینی نموده است. به دلیل اینکه هدف از تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر عمدتاً شناسایی حقوق و آزادی‌های فردی بوده است، دولت افغانستان مانند سایر دولت‌ها بیشتر برای درج این حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی و سایر قوانین خود از این اعلامیه تأثیر پذیرفته و ازآنجایی که اعلامیۀ یادشده در مقام احصای تکالیف بشری نبوده، تعیین تکالیف افراد را برعهدۀ جامعۀ مربوطه گذارده است. بنابراین، دولت افغانستان از این نظر از این اعلامیه تأثیر زیادی نپذیرفته و برای تعیین تکالیف اتباع خود، به مقتضیات امنیتی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، بنیۀ اقتصادی و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه متوسل شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و هدف از نگارش آن بررسی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان است. تاکنون هیچ اثری به ارزیابی موضوع این مقاله نپرداخته است؛ بنابراین، این تحقیق کاملاً جدید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Duties of Citizenship Inserted in the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Nader Mardani 1
  • Ghulam Sakhi Akbari 2
1 Associate Professor of Public and International Law, Faculty of Law and Political Sciences, Shiraz University, Shiraz,Iran.
2 Master of International Law, Shiraz University, Shiraz,Iran.
چکیده [English]

Since the full realization of civil rights and freedom is not possible without the foresight and respecting the duties of citizenship,  the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the Constitution of Afghanistan have paid attention to the prediction of rights and freedoms as well as the duties of citizenship. Given that the UDHR  is not resulted from a particular perspective of a country,  this declaration has assigned the determination of duties limitations of the persons to the society to the governments to which these people belong. Afghanistan has considered its independence, territorial integrity, public order,national security, national goals and interests in predicting duties for the its citizens. The aim of the UDHR has been  the recognition of the rights and individual freedoms. The government of Afghanistan such as the other governments has beenهست been t of Afghanistan such as other con influenced by these rights and freedoms and has inserted them into its constitution and other laws. However, the government of Afghanistan has not been influenced too  much by the UDHR and it has determined the duties of its nationals  according to security concerns, public order, public morality, economic vigor and governing circumstances to the society. The methodology used in this research is based on cross-sectional method of research and the aim of this artical is the assessment of the civil duties inserted in the UDHR and the Constitution of Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duties
  • Citizen
  • UDHR
  • the Constitution of Afghanistan
الف) فارسی
1. آسترکی، مرضیه (1389)، «فرهنگ پرداخت مالیات»، فصلنامۀ مهندسی فرهنگی، ش 39 و 40، ص 94-88.
2. احمدی‌نژاد، مریم (1391)، «منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه جهانی»، مجلۀ سیاست خارجی، ش 102،‌ ص 646-629.
3. اسماعیلی، محسن (1379)، «امنیت و شریعت (نظم عمومی در قواعد و احکام فقهی)»، فصلنامۀ فلسفه و کلام: کتاب نقد، ش 14 و 15، ص 283-262.
4. بابایی فرد، اسدالله (1395)، «بررسی جامعه‌شناختی حقوق فراملی، جهانی شدن و همبستگی جهانی»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، ش 2، ص 435-405.
5. برناردی، برونو (1382)، مردم‌سالاری در تاریخ و اندیشه غرب، مترجم: عباس باقری، تهران: انتشارات نی.
6. بیرو، آلن (1366)، فرهنگ علوم اجتماعی، مترجم: باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.
7. توحیدخانه، محمدصدر (1388)، رهنمود ماکس پلانک برای حقوق جزای عمومی افغانستان، چ3 (با اصلاحات)، هایدلبرگ و کابل، انستیتو حقوق جزای خارجی و بین‌المللی ماکس پلانک در فرایبورگ.
8. توکلی، احمد (1382)، کتاب مالیۀ عمومی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
9. رسولی، محمداشرف (1391)، تحلیل و نقد قانون اساسی افغانستان، چ2، کابل: انتشارات سعید.
10. زارعی، بهادر و ذکی، یاشار (1390)، «اصل تمامیت ارضی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامۀ پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ش 78 (علمی- پژوهشی)، ص 236-221.
11. سریع‌القلم، محمود (1379)، سیاست خارجی ایران، تهران: انتشارات مطالعات استراتژیک.
12. شیخ شعاعی، عباس (1380)، نسبت میان حق و تکلیف، فصلنامۀ فلسفه و کلام: کلام اسلامی، ش 39، ص 130-115.
13. صابر کویج، اسماعیل (1390)، «حقوق و تکالیف در روابط اجتماعی از دیدگاه اسلام بر اساس رساله الحقوق و نامۀ امام سجاد علیه‌السلام»،فصلنامۀ ادیان و عرفان: معرفت، ش 171 (علمی- ترویجی)، ص 42-25.
14. صلاحی، علی (1375)، «بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش فردی برای مشارکت مردم در جبهه‌های جنگ»، مجلۀ مطالعات راهبردی بسیج، ش 11 و 12، ص 50-31.
15. غنی، قاسم (1324)، «بحث علمی:آفات اجتماعی»، فصلنامۀ یادگار، ش 10، ص 18-4.
16. فالکس، کیت (1381)، شهروندی، مترجم: محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات غزال.
17. فلاح‌زاده، علی‌محمد (1386)، « نسبتحقوق شهروندی و حقوق بشر»، فصلنامۀ حقوقی دادگستری، ش 58، ص 64-47.
18. قربان‌نیا، ناصر (1385)، «تحدید حقوق و آزاد‌ی‌ها»، فصلنامۀ فقه و حقوق، ش 10، ص 32-9.
19. قنبری جهرمی، محمدحسین (1386)، «دفاع در عمق در جنگ نامتقارن»، فصلنامۀ دفاعی و امنیتی، ش 47 و 48، ص 58-39.
20. کنوست افشار، ماندانا (1386)، رهنمود انستیتیوت ماکس پلانک برای حقوق اساسی افغانستان، چ2، هایدلبرگ (آلمان)، انتشارات انستیتو حقوق مقایسه‌ای عمومی و حقوق بین‌الملل ماکس پلانک.
21. مرکز مالمیری، احمد (1385)، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، تهران: مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها.
22. مرکز مالمیری، احمد (1383)، «محدودیت‌های اعمال حقوق بشر در حقوق داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی»، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، ش 26، ص 774-747.
23. میرطاهر، سیدرضا (1381)، «علل ضروری جنگ»، فصلنامۀ مطالعات دفاعی و امنیتی، ش 30، ص 138-109.
24. هاشمی، سیدمحمد (1384)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات میزان.
25. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر.
26. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
27. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
28. قانون اساسی افغانستان.
 
ب) خارجی
29. A. Viigapur, K. Savitri, (2006), «The International covenants of Human Rights: An Overview», Indian Quatery Vol.LXIL, No 2.
30. Detan, C. and Shorts, E.L.(ed), (2002).Public Law and Human Rights, London, Sweet and Maxwell.
31. Hart, H. L. A, (1975). Immorality and Treason, In John Stuart Mill: On Liberty, ed-by spitza Nortorn.
32. Hywood, Andrew, (2004). Key Concept in Politics; Palyrav Publication.
33. Lyons, David, (2001). Utilitarianism, in: Encyclopedia of Ethics, ed. By Lawrence C. Becker and Charlotte B. Becker, New York and London, Routledge.
34. Martin,R, (1993). A System of Righs, Oxford, Clarendon Press.
35. McCarthy, Anna Lenna Sevensson, (1998). The International Law of Human Rights and States of Exception, Martinus Nijhoff Publishers, The Haguel Bostonl London.
36. Muir, R., (2000). Political Geography a New Introduction, Public International Law.
37. Raz, Joseph, (1979). The Authority of Law, Clarendom Press, Oxford.