ابعاد مفهومی وارانتی در حقوق قراردادها با رویکرد تطبیقی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

وارانتی در خاستگاه اصلی خود، انگلیس، دارای مفهومی ابهام‌آلود بوده و در معانی مختلف به‌کار رفته است؛ درحالی که در حقوق ایالات متحدۀ امریکا یک تعهد تضمینی در خصوص مقابله با عیوب حقوقی و مادی کالا در قرارداد معرفی شده است که به صورت قانونی در هنگام بیع و به صِرف عرضۀ کالا ایجاد می‌شود. مفهوم اخیر از وارانتی به‌گونه‌ای است که در دنیای تجارت داخلی و بین‌المللی، چنین تعهدی به‌عنوان یکی از بندهای مهم قراردادی و یکی از مؤثرترین ابزارها برای مقابله با عیوب حقوقی و مادی کالا شمرده می‌‌شود؛ چراکه با وجود وارانتی، نه‌تنها عیوب (حقوقی و مادی) مربوط به زمان قرارداد تضمین می‌شود، بلکه چنین تعهدی ناظر به تضمین مالکیت و کیفیت کالا در آینده است. مسئله‌ای که در پژوهش حاضر با آن روبرو هستیم، این است که با وجود کاربرد این نهاد حقوقی در حوزۀ معاملات تجاری کالا، مالکیت فکری و نیز حوزۀ بیع مصرفی، هنگام قرار گرفتن در کنار سایر تعهدات همچون گارانتی، ابعاد مختلف مفهومی آن نیازمند تبیین بیشتر است. بنابراین در این پژوهش ضمن مطالعۀ مفهوم وارانتی در نظام حقوق کامن‌لا، به مطالعۀ ساختاری وارانتی و بررسی اوصاف و ماهیت حقوقی این تعهد و همچنین تفکیک آن از سایر مفاهیم مشابه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Conceptual Dimensions of Warranty in Contract Law with Comparative Approach

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mostaf Mohaqeqdamad 1
  • Ali Saatchi 2
1 Professor, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti,Tehran, Iran
2 PhD. Candidate in Private Law, Faculty of Law , University of Shahid Beheshti, ,Tehran Iran
چکیده [English]

Warranty in England,  where this notion is originated from, is statements made by seller in sale which is considered as a collateral and unessential term. In comparison, in the  law of the United States (U.S.), warranty is considered a contractual promise which is embodied in the sale contract as a legal term to provide a remedy to legal and material defects of products if necessary. The latter concept as a contractual term is of vital significance and is considered to be one of the effective  measures to counter with legal and material defects and is also considered as an assurance of ownership and quality in international and domestic trade. In our research, we observe that warranty as a practical concept in commercial transaction, consumer purchase and intellectual property along with other obligations like guarantee, has some unknown conceptual dimensions. Thus, in this research, in addition to the examination of warranty concept in common law, we have studied the structure of warranty and have scrutinized the characteristics  and the legal nature of this promise. In addition, this notion has been separated from other similar concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractual Statements
  • Assurance of Ownership
  • Assurance of Quality
  • Warranty
  • Guarantee
الف) فارسی و عربی
- کتاب‌ها و مقاله‌ها
احسنی فروز، محمد (1392)، حقوق انتقال فناوری، چ1، تهران: نشر دادگستر.
امینی، منصور و ابراهیمی، یحیی (1390)، «حسن‌نیت در قراردادها: از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام حقوقی کامن‌لا»، مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 2، ش2، ص 43-23.
انصاری، مرتضى‌بن محمد امین (1415ق)، کتاب المکاسب، ج3، چ1، قم: کنگرۀ جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
بابائی، ایرج (1393)، حقوق بیمه، (ویراست دوم)، چ9، تهران: انتشارت سمت.
باریکلو، علی‌رضا (1395)، «تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان. درک»، مجلۀ حقوق خصوصی، دورۀ 13، ش1، ص 21-1.
بهرامی احمدی، حمید (1386)، حقوق مدنی کلیات عقود و قراردادها، چ2، تهران: نشر میزان.
بحر‌العلوم، محمدبن محمدتقى (1403ق)، بلغة الفقیه، ج2، چ4، تهران: منشورات مکتبة الصادق.
تفرشی، محمدعیسی و مرتضوی، عبدالحمید (1389)، «مطالعه تطبیقی تعهد به وسیله و به نتیجه در فقه، حقوق فرانسه و ایران»، فصلنامۀ فقه و مبانی حقوق، ش15 ،سال پنجم، ص 32-11.
جعفرزاده، میرقاسم و ملائی کندلوس، فخر‌الله (1391)، «اﺳﺘﻘﻼل ﺗﻌﻬﺪ اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮارداد از ﺗﻌﻬﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺑﯿﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و فقه امامیه»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣۀ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼﻣﯽ /ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ش30 ، دورۀ زﻣﺴﺘﺎن، ص 74-51.
حکیم، سید محسن (1416ق)، مستمسک العروة الوثقى، ج13، چ1، قم: مؤسسة دارالتفسیر.
خالقی، علی (1395)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چ7، تهران: انتشارات شهر دانش.
خوئى، سید ابو‌القاسم (1409ق)، مبانی العروه الوثقى، ج2، چ1، قم: منشورات مدرسة دار‌العلم- لطفى.
حسینی مقدم، سید عسگری (1386)، «تحلیل فقهی و حقوقی تعلیق در قراردادها»، فصلنامۀ پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، ش10، ص 20-7.
حیاتی، علی‌عباس (1393)، «تعهدات تبعی قراردادی در حقوق مدنی ایران و فرانسه»، دانش حقوق مدنی، سال سوم، ش1، ص 34-27.
رسوق، محسن (1390)، تسلیم مبیع و ثمن، چ 1، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
صفایی، سید حسین؛ کاظمی،محمود؛ عادل، مرتضی؛ میرزانژاد، اکبر (1390)، حقوق بیع بین‌المللی، چ3، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صادقی، محمود؛ جعفر‌زاده، میرقاسم؛ احسنی افروز، محمد (1390)، «تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران،کامن‌لا و برخی نظام‌های حقوقی دیگر»، پژوهش حقوق تطبیقی، دورۀ 5، ش3، ص 112-93.
طباطبایی ﻳﺰﺩﻱ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ (1419ق)، العروه الوثقی، چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
طالب احمدی، حبیب (1389)، «ﻗﻬﺮی ﻳﺎ ﻗﺮاردادی ﺑﻮدن ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺿﻤﺎن درک»، ﻣﺠﻠۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷـﻴﺮاز ،دورۀ دوم، ش1، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ص 210-185.
طاهرى، حبیب‌الله (1418ق)، حقوق مدنى، ج4، چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
عبدی‌پور فرد، ابراهیم (1392)، «گارانتی و تضمین کیفیت کالا مطالعه تطبیقی الگوهای موجود و راه حل‌های مطلوب،» حقوق اسلامی، سال دهم، ش36، بهار، ص 96-65.
علامه حلّى، حسن‌بن یوسف‌بن مطهر اسدى (1414ق)، تذکرة الفقهاء ج14، چ1، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام.
کاتوزیان، ناصر (1390)، الزام‌های خارج از قرارداد ( قواعد عمومی)، ج1، چ 9، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
----------- (1389)، نظریه عمومی تعهدات، چ5، تهران: انتشارات میزان.
----------- (1387)، حقوق مدنی عقود معین، ج1، چ10، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاظمی نجف‌آبادی، عباس و بیات، زهرا (1395)، «ماهیت تضمینهای پیمانکاری و نحوۀ ضبط و شرایط مطالبۀ ضمانت‌نامه‌ها در حقوق ایران و قراردادهای نمونۀ فیدیک»، مطالعات حقوق تطبیقی 2، ش7 دورۀ 9315، پاییز و زمستان ص 661-612..
محقق داماد، سید مصطفی (1388)، «تحولات اجتهاد شیعی: مکتب‌ها، حوزه‌ها و روش‌ها (احکام تکلیفی و احکام وضعی از نظر محقق خراسانی)»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش50، دورۀ پاییز و زمستان، ص 48-25.
--------------------- (1388)، نظریه عمومی شروط، چ1، تهران: نشرعلوم اسلامی.
--------------------- (1390)، قواعد فقه (بخش مدنی)، چ‌1، تهران: نشر علوم اسلامی.
ﻣﻮﺳﻮﻱ ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺪ ﺭﻭﺡ‌ﺍﷲ (بی‌تا)، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻊ، بی‌چا، ﻗﻢ: ﺩﺍﺭﺍﻟﻌﻠﻢ
عبد‌الرحمان، محمود (بی‌تا)، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج2، بی‌چا.
محمدی، پژمان و شنیور، قادر (1392)، «بررسی ابعاد حقوقی گارانتی»، مجلۀ حقوق خصوصی، دورۀ 10، پاییز و زمستان، ش2، ص 237-211.
محمدی، پژمان (1391)، «ﺿﺮورت ﻗﻬﺮی داﻧﺴﺘﻦ ﺿﻤﺎن درک»، دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣۀ ﺣﻘﻮﻗﯽ داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ دورۀ اول، پاییز، ش2، ص 222-185.
- قوانین و مقررات
قانون مدنی ایران مصوب 1307
قانون حمایت از مصرف‌کننده مصوب 1386
آیین‌نامۀ اجرایی حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395
ب) خارجی
- Books and Articles
Ames, J. B, (1888) »the History of Assumpsit. I. Express Assumpsit«, Harvard Law Review, Vol. 2, No. 1, pp. 1-19.
Atiyah, P. S, (2001) the sale of goods, 10th Edition, Longman, England.
Audit, Bernard, (1990) la vente international de merchandises, L.G.D.J, Paris.
Azéma, J, ET Galloux, J.-C., (2011) Droit civil, 3è éd. Dalloz, Paris.
Bade, Donna, (2015) »Export/import procedures and Documentation«, published by Division of American management association international.
Bennett, Howard, (2006) the Law of Marine Insurance, London: Oxford University Press.
Breesé, P,) 2004), Droit civil, Gualino, Paris.
Byrne, Noel & Amanda McBratney,(2005) Licensing Technology, Negotiating & Drafting Technology Transfer Agreements, 3rd Edition, Jordans  Publishing Limited.
Campbell black, Henry, (1968) Black's law Dictionary, revised 5th Edition by the publisher's editorial staff, west publishing co.
Chappel, David, Derek Marshall Powell-Smith Vincent Cavender Simon, (2001) Building Contract Dictionary, Third Edition, published by Blackwell Science.
Chu Jonahing and Chintagunta Pradeep K., (2011) »an Empirical Test of Warranty Theories in the U.S. Computer Server and Automobile Markets«, Journal of Marketing, Vol. 75, No. 2.
Code civil, commente, (2015) dalloz, Paris.
 Davies ,E, (2011) »Commercial law 202 paper 2« (insurance, arbitration, mediation and marketing, ,available at  https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity
Dobb, Brian M.,(2016)»Understanding the Law of Construction Warranties in Tennessee« , Tennessee Bar Journal, Vol. 52, Issue 12.
Dunfee, Thomas W., Gibson, Frank F, Blackburn John, Whitman Douglas, Mc Carty F. William and Brennan A Bartlvy, (1989) Modern Business Law, 2nd Edition, Random House Business Division, New York.
Elliott Catherine and Quinn Frances, (2009.) Contract Law, 7 Th Edition, Pearson Education Limited, England.
Fisher, James C., (2015) »Uncertainty, Opportunism and the Intermediate Term: The Hong Kong Fir Principle in English and Irish Contract Law«, 14 Hibernian L.J. 96, 110.
Geoffrey, Heal, (1976) »The Demand for Products of Uncertain Quality," in Equilibrium and Disequilibrium in Economic Theory«, G. Schwodiauer, ed. Dordrecht, Holland: Reidel Cor poration.
Jones, Glower W. Smith, Currie & Hancock, Georgia, Atlanta, (1989) »Warranties in International Sales: UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods Compared to the US Uniform Commercial Code on Sales«, International Bar Association, London available at www.cisg.law.pace.edu.
Kutner, William R. (1977), »Consumer Product Warranties under the Magnuson-Moss Warranty Act and the Uniform Commercial Code«, Cornell law review, volume 62.
Lynn James T. , (1970) »warranty and guaranty«, Antitrust Law Journal, Vol. 39, No. 4, Annual Metting St. Louis, Missouri August 9-11.
Mackendrick, Evan, (2014), Contract law text cases and materials, 6th Edition, Oxford university press.
Manfred, Lowisch (2003) NW Law of Obligations in Germany, Ritsumeikan Law Review No. 20.
Marchese, David, (2009) »Warranties and covenants in IP licenses«, Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 4, No. 3.
Marlin U. Thomas, (2006) »Reliability and Warranties: Methods for Product Development and Quality Improvement«, Taylor & Francis Group.
N. Jack and D. N. P., (2007) »A Flexible Extended Warranty and Related Optimal Strategies Murthy«, The Journal of the Operational Research Society, Vol. 58, and No. 12.
Nicholas, Christine E., Chtd (2014)»Comparing the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods to UCC Article 2«,  available at www.moffatt.com.
Nowka, Richard h. (2016),» oral express warranties: how to convince a court to uphold the warranty«, Drake Law Review, Vol. 64, Issue 3.
Parisi, Francesco, (2004)» The Harmonization of Legal Warranties in European Law: An Economic Analysis« American Journal of Comparative Law, 52 (spring).
Pester, William C. (1966), »The Contractual Aspect of Consumer Protection: Recent Developments in the Law of Sales Warranties«, Michigan Law Review, and Vol. 64, No. 7, Published by: The Michigan Law Review Association.
Racine Jean-Baptiste, Saturnine- Laguionie Laura, Tenenbaum Alien  and Wicker Guillaume ,(2008)European contract law Materials for a Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules, European law publishers .
 Rahman, Anisur - Gopinath Chattopadhyay, (2015) »Long Term Warranty and After Sales Service Concept, Policies and Cost Models«, Springer-Verlag, London. 
Saunders, Kurt m., (2015) »Can you ever disclaim an express warranty? « Journal of Business, Entrepreneurship and the Law 9 J. Bus.
Saunders, Kurt M., (2015) »Can You Ever Disclaim an Express Warranty«, 9 J. Bus. Entrepreneurship & L. 59, 72.
Schlechtrem ,Peter , translated by Thomas, Geoffey (1998) ,»Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods« (CISG),2d Edition ,London, oxford university press.
Smythe, Donald J. (2016), »clearing the clouds on the CISG's warranty of title«, Northwestern Journal of International Law & Business.
Soyer, Baris, (2001). Warranties in marine insurance, Cavendish Publishing Limited, First edition London Sydney.
Stasney, John, (1974) »UCC implied warranty of merchantability and used goods«, Baylor law review Journal, Baylor university law school.
Stevenson, Janet W.  , (2014) »the unfulfilled promise of the Magnusson-moss warranty act«, 18 Lewis & Clark L. Rev. 155, 214.
Steverson, Janet W, (2014) »The Unfulfilled Promise of the Magnuson-Moss Warranty Act«, Lewis & Clark Law Review, Vol. 18, Issue 1.
Trentacosta, John R.; Ellis, Nicholas J., (2017)»Warranty Dispute Litigation: Five Critical Issues«, 96 Mich. B.J. 32, 35 Provided by: University of Washington Law Library.
Vivant, M. ET Bruguière, J.-M, (2012) Droit contractuel, 4è éd. Dalloz, Paris.
Walker, Peter,(2001)»Practice Notes on Consumer Law«, Fourth Edition, Cavendish publishing on limited, London.
Watchorn, Alena and Winborn, Richard) 2008), »Covering the risks Warranty and indemnity« insurance, http://www.willis.com/Documents/Publications/Services/Mergers_and_Acquisitions/PLC_Article_Final_Version. /PLC_Article_Final_Version.
White, John Turner, (1938)»Insurance. Warranty of Goods as Insurance Contract«, Virginia Law Review, Vol. 25, No. 2, pp. 238-239.
    
- Legislations and regulations
 
Directive 1999/44/EC
Hire-purchase Act Revised Edition 2012 [1982]
Magnuson–Moss Warranty Act 1975
Marine Insurance Act Revised Edition 2015 [1906]
Sale of goods 1979
Uniform Commercial Code1964
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of goods 1980