مبانی دکترین انتظارات مشروع در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     در سالیان اخیر در داوری‌های سرمایه‌گذاری نظریه‌ای مبنی بر تأثیر نقض «انتظارات مشروع» سرمایه‌گذار خارجی (نسبت به اینکه دولت میزبان باید به شکل باثبات و یکنواخت عمل نماید) در تصمیم‌گیری نسبت به نقض معاهدۀ سرمایه‌گذاری مطرح شده و آرای داوری به‌صورت فزاینده‌ای آن را تأیید کرده است. اما تصویری که از این رویه برداشت می‌شود، روشن و شفاف نیست، زیرا دیوان‌های داوری بدون توجیه مبنای حمایت از این انتظارات (صرفاً با ارجاع به آرای داوری پیشین) به حمایت از انتظارات مشروع حکم داده‌اند. در این نوشتار با توجه به حمایت از انتظارات مشروع سرمایه‌گذار به‌عنوان یکی از عناصر استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه در رویۀ داوری، مبانی حمایت از انتظارات سرمایه‌گذار تحت این استاندارد تشریح می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Foundations of the Legitimate Expectations in International Investment Law

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Bahmaei 1
  • Najmeh Taghavi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Master of International Trade Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A breach of the investor’s ‘Legitimate Expectations’ (which asserts that the host State should act consistently and in a stable manner) may be considered relevant when deciding upon whether or not an investment treaty obligation has been violated. This idea has been recurrently referred to by claimants in investment treaty arbitrations and has been endorsed by a growing number of arbitral awards in the last few years. However, the picture emerging out of this jurisprudence is not clear, because arbitral tribunals have provided protection for the legitimate expectations of foreign investors without justifying the basis of this protection (only with reference to the former arbitral decisions). So, considering that the doctrine of legitimate expectations has found its most popular application under the fair and equitable treatment standard, the basis of the protection of the legitimate expectations under this standard is examined in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimate Expectations- Fair and Equitable Treatment- General Principles of Law- Stability
الف) فارسی
- کتاب‌ها
 1. موحد، محمدعلی (1384)، درس‌هایی از داوری‌های نفتی، ملی کردن و غرامت، تهران: نشر کارنامه
- مقاله‌ها
2. بولانژه، ژان (1376)، «اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه»، ‌‌مترجم: علیرضا محمدزاده وادقانی، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش36.
3. موحد، محمدعلی (1369)، «دعاوی کنسرسیوم در برابر دیوان داوری ایران- ایالات متحده»، مجلۀ کانون وکلا، ش152 و 153.
4. محبی، محسن (1385)، «رویه داوری بین‌المللی دربارهی غرامت (دعاوی نفتی)»، مجلۀ حقوقی، نشریۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، ش35.
 
ب) خارجی
- Books
5. Byers, Michael (1999), Custom Power and the Power of Rules (International Relations and Customary International Law), Cambridge University Press
6. Klager, Roland (2011), Fair and Equitable Treatment in International Investment Law, Cambridge University Press
7. Mclachlan, Campbell (2010), International Investment Arbitration: Substantive Principles, Oxford University Press
8. Montt, Santiago (2009), State Liability in Investment Treaty Arbitration (Global Constitutional and Administrative Law in the BIT Generation), Hart Publishing
9. Reinisch, August (2008), Standards of Investment Protection, Oxford University Press
10. Sasson, Monique (2010), Substantive Law in Investment Treaty Arbitration: The Unsettled Relationship between International Law and Municipal Law, Published by Kluwer Law International
11. Schill, Stephan W (2010), International Investment Law and Comparative Public Law, Oxford University Press
12. Sornarajah M (2010), The International Law on Foreign Investment, Cambridge University Press
13. Tudor, Ioana (2008), the Fair and Equitable Treatment Standard in International Foreign Investment Law. Oxford Monographs in International Law
 
- Articles
14. Dumberry, Patrick (2014), «The Protection of Investor's Legitimate Expectations and the Fair and Equitable Treatment under NAFTA Article 1105», Journal of International Arbitration 31, no.1
15. Fietta, Stephen (2006), «Expropriation and the Fair and Equitable Standard: The Developing Role of Investors’ Expectations in International Investment Arbitration» Journal of International Arbitration, Vol.23 (5)
16. Kreindler, Richard (2006), «Fair and Equitable Treatment– A Comparative International Law Approach», Transnational Dispute Management Journal, Vol. 3, issue 3
17. Marshall, Fiona (2007), «Fair and Equitable Treatment in International Investment Agreements», Paper Presented at the Forum for Developing Country Investment Negotiators, Singapore
18. Monebhurrun, Nitish, «Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela: Enshrining Legitimate Expectations as a General Principle of International Law?» (2015) 32 Journal of International Arbitration, Issue 5
19. Nowak, Lucja (2012), «The Use of Other Areas of Law to Develop and Analyze The Concept of Legitimate Expectations in International Law», Paper Presented at International Economic Law Research in Progress Symposium
20. Perry, Adam & Ahmed, Farrah (2012), «Promises, Practices, and Policies: A Rule - Based Unification of the Doctrine of Legitimate Expectations», Melbourne Legal Studies Research Paper,  No.614
21. Potesta, Michele (2013), «Legitimate Expectations in Investment Treaty Law: Understanding the Roots and the Limits of a Controversial Concept», ICSID Review, Vol. 28, No. 1
22. Smith, Stephen A (2009), «The Reasonable Expectations of the Parties: An Unhelpful Concept», Canadian Business Law Journal, Vol. 48, Issue 3
23. Snodgrass, Elizabeth (2006), «Protecting Investors’ Legitimate Expectations: Recognizing and Delimiting a General Principle», ICSID Review- Foreign Investment Law Journal, Vol.21
24. Vandevelde, Kenneth J(2010), «A Unified Theory of Fair and Equitable Treatment», New York University Journal of International Law and Politics, Vol. 43, Issue 1
25. Yannaca-Small, Catherine (2004), «Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law», Working Papers on International Investment by OECD