مطالعۀ تطبیقی شیوۀ تدوین قوانین و تأثیر آن بر فرایند ثبت اختراع؛ مطالعۀ موردی یک اختراع ثبت‌شده در ایران و امریکا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

آمار عملکرد ادارۀ ثبت اختراع ایران بین سال‌های 1386تا 1393ش حاکی از کاهش چشمگیر تعداد اختراعات ثبت‌شده در ایران است. تعداد ثبت اختراع از 10346 مورد در سال 1387ش به 3436 مورد در سال 1392ش کاهش یافته است. این درحالی است که در بازۀ زمانی مشابه یعنی میان سال‌های 2008 تا 2013م تعداد اختراعات ثبت‌شدۀ ایرانیان در ایالات ‌متحدۀ امریکا از 2 اختراع به 40 اختراع رسیده است. از سوی دیگر، تجاری‌سازی اختراعات در ایران با مشکلات جدی روبرو است و به گفتۀ صاحب‌نظران این حوزه، بیش از 90 درصد اختراعات ثبت‌شده در ایران در بایگانی ادارۀ ثبت اختراع باقی می‌مانند و هیچ‌گاه راهی به بازار پیدا نمی‌کنند. در مقالۀ حاضر به یکی از دلایل احتمالی یعنی ایرادهای قانونی در خصوص فرایند ثبت می‌پردازیم تا ببینیم از نظر حقوقی چه چیزی باعث می‌شود که مخترعان ایرانی با وجود هزینه‌های بسیار تمایل بیشتری به ثبت اختراعات خود در ایالات ‌متحدۀ امریکا دارند. برای این منظور با مطالعۀ کتابخانه‌ای به بررسی قوانین، و با مطالعۀ میدانی و انجام مصاحبه به بررسی گواهی‌های ثبت اختراع صادرشده از سوی ادارات ثبت اختراع دو کشور می‌پردازیم که نشانگر آن است که تفاوت‌های قانونی هرچند کوچک تا چه حد می‌توانند در پیاده‌سازی کارکرد‌های نظام ثبت اختراع مؤثر باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Legislation and its Impact on the Patent Process, with a Case Study of the Same Invention in Iran and the United States

نویسندگان [English]

 • Saeed Habiba 1
 • Zahra Bahadori Jahromi 2
1 Professor at Faculty of Law and political science, university of Tehran, Tehran,Iran.
2 PH.D Graduated from University of Tehran, Tehran,Iran
چکیده [English]

Statistics on registration function of Iranian patent office shows that the number of registered inventions has reduced between 1386-1393. The number of issued patents from 10346 in 1387 reduced to 3436 patents in 1392. This is while at the same time from 2008-2013 the number of Iranian patents registered in USPTO increased from 2 to 40. On the other hands there are many problems with commercialization of inventions in Iran and more than 90% of registered patents remain in the archives and never gets a way to the trade. But what are the reasons? This article studies one of the probable reasons, legal defects on patent registration. So a comparative study on the patent Laws of two countries has been done. In this way it studied the laws and the issued patents from the two offices which are analyzed by technical expert. And it is proved that how different legal text effects the function of the patent systems.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disclosureو
 • claim
 • Patent
 • registration
 • Concessional rights
 1. الف) فارسی

  1. اظهارنامۀ شمارۀ 139350140003000698 قابل‌دسترسی در:  http://ip.ssaa.ir/Patent/SearchResult.aspx?DecNo=139350140003000698&RN=86238
  2. بیگ‌زاده، صفر (1387)، شیوه‌نامۀ نگارش قانون، چ3، تهران: مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی.
  3. حبیبا، سعید و بهادری، زهرا (1393)، «گام ابتکاری در اختراعات نانو فناوری»، ش73، پژوهشنامۀ بازرگانی.
  4. حکمت‌نیا، محمود (1387)، مبانی مالکیت فکری، چ2، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
  5. گواهی ثبت اختراع شمارۀ 38706161 قابل‌دسترس در : http://ip.ssaa.ir/Patent/SearchResult.aspx?DecNo=38706161&RN=53228
  6.  میرحسینی، سید حسن (1387)، حقوق اختراعات، چ1، تهران: نشر میزان.
  7. مینا، سارا (1391)، شرط افشا در ثبت اختراع و چالش‌های آن در حقوق زیست‌فناوری، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر حبیبا، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

  ب) خارجی

  1. Durie, Daralyn J. and Lemley, Mark A., (February 2, 2011(, A Realistic Approach to the Obviousness of Inventions. William & Mary Law Review, Vol. 50, 2008.
   1.  Janice M. Mueller, (2014), Patent Claim Interpretation, in Mueller on Patent Law, Vol. ii (Patent Enforcement) (Wolters Kluwer Law & Business).
   2.  Johnson, Daniel K. N. and Popp, David, (2003), «Forced Out of the Closet: The Impact of the American Inventors Protection Act on the Timing of Patent Disclosure». RAND Journal of Economics, Vol. 34, No. 1, p.96-112. 
   3.  Rafiquzzaman, Mohammed, (2002), «The Impact of Patent Rights on International Trade: Evidence from Canada». Canadian Journal of Economics, Vol. 35, pp. 307-330.
   4.  U.S Patent No. US20120085311   , Available at : https://www.google.ch/patents/US20120085311.
   5. WIPO, Intellectual Property handbook, WIPO Publication, No.489 (E) Second Edition, 2008, page 21. N. 2.33.

   

  ج) قوانین و مقررات

  1. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, World Trade Organization.
  2. U.S. Patent Law, 35 U.S.C. §§ 1 et seq. (consolidated as of May 2015).
  3. قانون ثبت اختراع طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386ش.
  4. آیین‌نامۀ اجرایی قانون ثبت اختراع طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387ش.
  5. طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری)، تاریخ سند: 11 مرداد 1395.

   

  د) اینترنتی

  1. http://iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3549#1555024----. Last seen 9/10/2016
  2.  18. http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_all.htm, Last seen 9/10/2016