انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانش‌آموختۀ دکتری حقوق عمومی، دانشگاه پاریس یک، پانتئون- سوربن فرانسه، مدرس دانشگاه

چکیده

نهادهای غیر‌متمرکز در تحقق اصول دموکراسی از جایگاه بسزایی برخوردارند؛ تاآنجا که در صورت وجود شرایط لازم ازجمله استقلال این نهادها از دولت مرکزی می‌توان به بهره‌برداری کافی از آن‌ها از نظر تحقق معیارهای مردم‌سالاری ازجمله مشارکت و نظارت امیدوار بود. در این میان، تشکیل نهاد‌های غیر‌متمرکز بدون ویژگی‌های لازم می‌تواند صرفاً به یک نمایش سیاسی بدل شود. چگونگی انتخاب شهردار از موضوعاتی است که در تحقق معیارهای لازم در مورد نهاد غیر‌متمرکز شهرداری تأثیر بسزایی دارد، لذا باید شرایط انتخاب‌پذیری و فرایند اداری آن با دقت پیش‌بینی و تعیین گردد. مطلوب این مقاله دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق در چگونگی انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه به‌منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن بوده که این امر از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است. نتیجۀ حاصل از این پژوهش آن است که دخالت دولت در انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران به مراتب بیش از فرانسه است. در خصوص شرایط انتخاب‌پذیری شهردار، نظام حقوقی فرانسه شرایط عینی‌تری را برگزیده است و بر این اساس به‌نظر می‌رسد که در فرانسه، شایسته‌سالاری از راه‌هایی همچون حزب‌گرایی دنبال شده، درحالی ‌که در نظام حقوقی ایران این امر از راه مقرر نمودن شرایط متعددی برای تصدی پست شهردار برقرار گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Election of mayor in Iranian and French legal systems

نویسندگان [English]

 • Faramarz Atrian 1
 • Saeid Khani Valizadeh 2
چکیده [English]

The decentralized institutions have a considerable place in the realization of the principles of democracy, so that if there are necessary conditions, including their independence from the central government, one can hope to use them sufficiently In order to fulfill democratic criteria, including participation and control. Moreover, their formation without the necessary qualities can be merely a political show. The way of selecting the mayor is one of the issues that has a significant impact on the fulfillment of the necessary criteria in the decentralized institution such as the municipality. Therefore, its conditions of eligibility and the administrative procedure must be precisely determined. This article aims to find out the common and different points in selecting a mayor in the Iranian and French legal systems in order to find out their weaknesses or strengths, which has been done through library studies and descriptive-analytic methods. The result of this study is that the government's Intervention in the selection of mayor in Iranian legal system is far more than France. Regarding the conditions of eligibility of the mayor, the French legal system has chosen the conditions more restricted and concrete, while the situation in Iran is much more detailed and complex. It seems that in France, meritocracy has been pursued in ways such as partyisme and in Iran, through the establishment of multiple conditions for the post of mayor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mayor
 • election
 • partyisme
 • Decentralization
 • municipal Council
 1. الف) فارسی

  1. ابوالحمد، عبدالحمید (1379)، حقوق اداری ایران، چ 6، تهران: نشر توس.
  2. امامی، محمد و استوار سنگری، کوروش (1395)، حقوق اداری، ج 1، چ 20، تهران: نشر میزان.
  3. رستمی، ولی و عامری، معصومه (1395)، «شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه»، مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ 7، ش 1، ص 161-141.
  4. فقیه لاریجانی، فرهنگ (1388)، حقوق روابط شورا و شهرداری، تهران: انتشارات مجد.
  5. کامیار، غلامرضا (1382)، حقوق شهری، تهران: انتشارات مجد.
  6. عباسی، بیژن (1387)، »بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه«، فصلنامۀ حقوق دانشگاه تهران، دورۀ 38، ش 4، ص 295-281

  ب) خارجی

  1. Abjean (2014), "Organiser la première séance du conseil municipal", AJ Collectivités Territoriales, p.74-85.
  2.  Chavrier, F. Allaire,V. Crosnier de Briant, L. Janicot, M. Guillou, F. Blanc, A. Pariente (2016), Code général des collectivités territoriales 2017, annoté, 20e éd, Paris: Dalloz.

  9. J-P. Courtejaire, M. Verpeaux (2004), "L’élection des présidents des assemblées locales et le quorum", AJDA, p.954-960.

  10. J.-C. Douence (Sous la direction) (2002), "Jurisprudence administrative", in Annuaire des collectivités locales, Tome 22, L’organisation territoriale de la France, demain, p.363-547.

  11. B. Faure (2016), Droit des collectivités territoriales, 4e éd, Paris : Dalloz.

  12. J. Ferstenbert, F. Priet, P. Quilichini (2016), Droit des collectivités territoriales, 2e éd, Paris: Dalloz.

  13. G. Marcou (2013), "L’Etat et les collectivités territoriales : où va la décentralisation?", AJDA, p.1556-1566.

  14. A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset (2017), Dictionnaire de droit administratif, 8e éd, Paris: Sirey.

  15. M.Verpeaux (2015), Les collectivités territoriales, 5e éd, Paris: Dalloz.

  16. M. de Villiers, A. Le Divellec (2017), Dictionnaire du droit constitutionnel, 11e éd, Paris: Sirey.

   

  ج) اینترنتی

  17. Cumul des mandats : une pratique restreinte à compter de 2017, 25 avril 2017, http ://www.vie publique.fr/actualite/dossier/cumul-mandats-2017/cumul-mandats-pratique-restreinte-compter-2017.html. 2017/09/10.

  18. Edile : l’information juridique des collectivités locales, 1er septembre 2014, http://edile.fr/8-7/.2017/09/10.

  19. F. Aubert, "Continuité du régime électoral des communes", Dalloz actualité, 5 septembre 2006. https ://www.dalloz-actualite.fr/breve/continuite-du-regime-electoral-des-communes#.WshzpC5ubIU.2017/09/10.