دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 473-900 (پاییز و زمستان) 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


5. قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی

صفحه 545-570

محمدعلی بهمئی؛ حُسنی شیخ‌عطار


12. انتخاب شهردار در نظام حقوقی ایران و فرانسه

صفحه 709-731

فرامرز عطریان؛ سعید خانی والی‌زاده


شناسنامه علمی شماره

20. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-68