نظام حقوقی حاکم بر قیمت‌شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

یکی از اهداف مهم در تجارت بین‌الملل ایجاد فضایی مبتنی بر رقابت سالم است. در این راستا سازمان جهانی تجارت می‌کوشد تا از طریق موافقت‌نامه‌های خود با رویه‌های ضد رقابتی مقابله نماید. یکی از این رویه‌ها با عنوان قیمت‌شکنی قابل ‌شناسایی است که در قالب تصویب موافقت‌نامۀ ضد قیمت‌شکنی مقررات آن در سازمان تدوین گردیده است. از سوی دیگر در ایران نیز مقرراتی در باب ممنوعیت قیمت‌شکنی در فصل نهم ق.ا.س.ک وضع ‌شده است. با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت سال‌ها مورد توجه بوده است، تبیین نظام حقوقی حاکم بر قیمت‌شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت ضروری می‌نماید تا ضمن شناسایی قواعد و مراجع ذی‌صلاح برای رسیدگی به نقض این قواعد در حقوق ایران و با توجه به وجود شرط مطابقت در سازمان یادشده و اهمیت تطبیق مقررات داخلی با مقررات سازمان، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا موارد اختلاف مانعی بر سر راه الحاق محسوب می‌شود یا خیر.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dumping in Iran's legal system and the WTO

نویسنده [English]

 • Amirabbas Alaedini
University lecturer
چکیده [English]

One of the important purposes of international trade is creating an environment based on healthy competition. Therefore, using its agreements, the world trade organisation tries to confront the anti-competitive procedures. One of these procedures is known as dumping which is compiled as anti-dumping rules in the organisation. On the other hand, Iran's regulations which are ratified in the general policies of the 44th principle of the constitution bans dumping. Since the Iran accession to Word Trade Organization (WTO) has been under consideration for many years, explaining the legal system of dumping in Iran and WTO is necessary not only to identify the rules and eligible references for handling the breaking of the rules in Iran's law, but also to regard the matching condition in the mentioned organization and the importance of matching internal regulations with that of the organization to know whether the differences are obstacles for Iran accession or not.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dumping
 • Competition law
 • World Trade Organization
 • Iran accession
 1. الف) فارسی

  1. دژم‌خوی، غزاله و مرادپور، فرزاد )1385(، موافقت‌نامه‌های ضد قیمت‌شکنی (دامپینگ)، و حفاظت‌ها، سازمان جهانی تجارت؛ ساختار، قواعد و موافقت‌نامه‌ها، مجموعۀ آموزشی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
  2. صادقی، محسن (1384)، روش‌های حقوقی مقابله با دامپینگ، چ 1، تهران: مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
  3. علاءالدینی، امیرعباس (1391)، حقوق رقابت در آیینۀ تحولات تقنینی، تهران: مجد.
  4. علاءالدینی، امیرعباس (1394)، موانع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از منظر حقوق رقابت، رسالۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
  5. فرهنگ، منوچهر (1371)، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، ج 1، چ 1، نشر البرز.
  6. قانون اصلاح قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، 1387.
  7. لونفلد، آندریاس اف (1930)، حقوق بین‌الملل اقتصادی، مترجم: محمد حبیبی مجنده، تهران: جنگل.
  8. مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (1380)، «بررسی‌های بازرگانی، دامپینگ تبعیض در قیمت‌ها در بازرگانی خارجی است»، شمارۀ 171.

   

  ب) خارجی

  1. Alford, William (1987) When is China Paraguay? An Examination of the Application of Anti –Dumping and Countervailing Duty Laws of the united states to China and other ‘Nonmarket Economy’ Nation, Southern California L. Rev.

  10. Alston Philip, Lowe Vaughan (2005) The WTO Anti-Dumping Agreement, Oxford Commentaries on International law,, Oxford University Press.

  11. Analytical Inventory of Problems and Issues Arising under the Anti – Dumping Code, GATT Doc. No. COM AD/W/68 (8March 1977), List of Priority Issues in the Anti – Dumping Field: Note by the Chairman, GATT Doc. No. COM AD/W/77(10 Apr 1978).

  12. European Communities –(22 July 2003). Anti Dumping Duties on Malleable Cast Iron Tube or Pipe Fitting from Brazil, WT/DS219/AB/R

  13. Horlick, Gary N. and Shea, Eleanor C) 1995( "The World Trade Organization Anti-Dumping Agreement", 29 Journal of World Trade, )5(.

  14. Lowenfeld, A. F, International economic law, London: Oxford University Press, 2008.

  15. Palmeter N.David )2002(, "Dumping Margins and material Injury", Journal of world Trade Law, vol.21,

  16. The agreement on subsidies and countervailing measures (SCM).

  17. The agreement on implementation of article VI of GATT (Antidumping Agreement).

  18. New Man. Peter.(1998), Palgrave dictionary of Economics and Law. Vol. 1.

  19. Van Den Bossche Peter ( 2007) The Law and Policy of the World Trade Organization,.

  20. Venir, Jacob (1996), Dumping: A Problem in International Trade, New York: M.Kelly publisher.

  21. Wilcox, Clair, A Charter for World Trade, 1949, repr. 1972, by https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1949-07-01/charter-world-trade.2018/10/14.

  22. William Adams Brown, Jr. (1950), The United States and the Restoration of World Trade, n. 7 supra, Vashington, D.C: Brooking Institution.