مطالعۀ تطبیقی جایگاه نهاد اجرای احکام در نظام کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهران

3 استاد بازنشستۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

از مهم‌ترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می‌‌شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش‌گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی‌ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت ‌اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزه‌دیده محقق می‌‌شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری نیز یک مرحلۀ قضایی تلقی می‌‌شود که در آن قاضی اجرای مجازات، دادگاه اجرای مجازات و نیز کمیسیون اجرای احکام می‌توانند بر اساس تغییر رفتار و تحول شخصیت محکومان بدون ارجاع به دادگاه صادرکنندۀ حکم، مجازات تعیین‌شده را تعدیل نمایند. در نظام کیفری انگلستان، نهاد قاضی اجرای احکام به صورت مستقل پیش‌بینی نشده است، بلکه به صورت افتراقی نهادهای پیراقضایی مختلفِ خارج از نظام قضایی و زیر نظر وزارت کشور اجرای احکام و متناسب‌سازی آن با شخصیت محکوم را برعهده دارند؛ هرچند در مواردی دادگاه صادرکنندۀ مجازات می‌تواند دست به اصلاح یا تخفیف در حکم اولیه بزند. این درحالی است که در نظام کیفری ایران قاضی اجرا بیشتر جنبۀ اجرایی و نظارتی دارد و قضات دادسرا دارای شأن اداری هستند. با وجود این به‌نظر می‌رسد که قضایی‌تر شدن نهاد اجرای احکام و بومی‌سازی و نیز متناسب ساختن آن با حجم پرونده‌ها می‌تواند به تضمین هرچه بیشتر اجرای احکام متناسب با شخصیت محکوم بینجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

: Comparative study of the status of the institution of the execution of sentences in the penal system of Iran, France and England

نویسندگان [English]

 • mehdi amiri 1
 • ahmad Ramezani 2
 • Iraj Goldouzian 3
 • sohrab salahi 4
1 Islamic Azad University Qeshm Branch
2 ر
3 Phd
4 Emam hossin university
چکیده [English]

One of the most important stages in the criminal process is the implementation of the sentences, and the result of a high and progressive prosecution of crimes is highlighted. Because, on the one hand, the efforts of all the activists of the criminal justice system were fulfilled and they did not survive, and on the other hand, through the implementation of the guarantees of criminal proceedings, the basic objectives of punishment, namely, the deterrence, reformation and rehabilitation of the prisoners, and thus the right to benefit the community and the victim of the investigator It turns out. In French law, the execution of a criminal conviction is also considered a judicial phase in which the judge and the enforcement court can modify the sentences imposed on the sentenced person by changing the behavior of the sentenced person without referral to the court issuing the sentence. In the English Penal System, the judiciary institution is not individually predicted to execute sentences, but is differentiated by different institutions outside the judicial system, under the supervision of the Interior Ministry, to enforce the sentences and to adapt them to the convicted person; however, in some cases, the issuing court It can make a modification or reduction in the initial order. This is despite the fact that in Iran's criminal justice system, the judge has more executive and supervisory functions and prosecutors are employed in an administrative capacity. However, it seems that judicializing the institution of execution of judgments and creating indigenous changes in proportion to the size of the cases can lead to ensuring that the execution of sentences is proportionate and individualized with the convicted person.

کلیدواژه‌ها [English]

 • enforcement
 • punishment court
 • judge punishment
 • Regulatory status
 • judiciary
 1. الف) فارسی

  1. آشوری، محمد (1395)، آیین دادرسی کیفری (کلیات- دعوای عمومی- دعوای خصوصی)، ج 1، چ 19، تهران: انتشارات سمت.
  2. آخوندی، محمود (1395)، آیین دادرسی کیفری، چ 8، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  3.  آقامجیدی، میترا (1377)، مطالعۀ تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلیس، پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
  4. ابراهیمی، منا (1395)، جایگاه مددکار اجتماعی در قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
  5. اسپنسر، جی. آر (1384)، آیین دادرسی کیفری در انگلستان، مترجم: محمدرضا گودرزی و لیلا مقدادی، چ 1، تهران: انتشارات جنگل،
  6. الهام، غلامحسین و محمدی مغانجوقی، فاطمه (1391)، «مجازات متناسب از دیدگاه‌های نظریه‌های بازدارندگی»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی (حقوق سابق)، دورۀ ششم، ش 3، ص 72-57.
  7.  بارگلی، گوردن (1375)، «نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز»، مترجم: نسرین مهرا، نشریۀ مطالعات حقوقی، دورۀ چهارم، ش 16 و 17، ص 406-359.
  8. بولک، برنار (1386)، کیفرشناسی، مترجم: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، چ 7، تهران: انتشارات مجد.
  9. بهرامی، بهرام (1382)، آیین دادرسی مدنی؛ چ 6، تهران: انتشارات نگاه بینه.

  10.جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چ 6، تهران: انتشارات گنج دانش.

  11.قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه (1394)، مترجم: عباس تدین (به پیشنهاد معاونت آموزش قوۀ قضائیه) چ 2، تهران: انتشارات خرسندی.

  12.جهانی، بهزاد (1391)، «رویکرد اختیارات پلیس در تحقیقات مقدماتی جرایم در ایران و فرانسه»، نشریۀ کارآگاه، ش 21، ص 131-111.

  13.خالقی، علی (1394)، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چ 3، تهران: نشر شهردانش.

  14.خزائی منوچهر (1377)، «فرایند کیفری مجموعه مقالات، در سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب کیفری»، چ 1، تهران: انتشارات گنج دانش.

  15.رفاهی، سید علی‌اصغر (1382)، وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام در حقوق فرانسه و مقایسۀ آن با حقوق ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، مجتمع آموزشی عالی قم.

  16. شاکری، ابوالحسن و بابابی شاهاندشتی، سید بهامین (1395)، «اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان»، دوفصلنامۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ هفتم، ش 1، ص 224-205.

  17.شکرچی‌زاده، محسن (1394)، آیین کیفری انگلستان، (قاعدۀ اقتضاء تعقیب)، چ 1، انتشارات مجد.

  18.صلاحی،جاوید (1354)، «نقش قاضی در اجرای مجازات‌ها»، مجلۀ کانون وکلا، ش 13، ص 24-13.

  19.عابد، رسول (1387)، «مجریان عدالت کیفری مجریان عدالت کیفری در نظام حقوقی انگلستان (مرحلۀ تحقیق و تعقیب)»، فصلنامۀ مطالعات پیشگیری از جرم، ش 9، ص 158-129.

  20.فرهنگ انگلیسی لانگمن (1390)، مترجم: ابوالقاسم طلوع، چ 7، تهران: انتشارات جنگل.

  21.فروغی، فضل‌الله و امیر ایرانی (1395)، «مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران و امریکا»، دوفصلنامۀ مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ هفتم، ش 2، ص 626-601.

  22.کاکویی، حسین (1350)، «نقش مددکاران اجتماعی در اصلاح مجرم»، ماهنامۀ قضایی، ش 66. ص 54-39.

  23.مدنی کرمانی، عارفه (1385)، اجرای احکام مدنی، چ 1، تهران: انتشارات مجد.

  24.مصدق، محمد (1394)، آیین دادرسی کیفری، چ 5، تهران: انتشارات جنگل.

  25.معین، محمد (1381)، فرهنگ فارسی، ج 1، تهران: انتشارات آدنا- کتاب راه نو.

  26. مهرا، نسرین (1392)؛ دانشنامۀ حقوق کیفری انگلستان، چ 1، تهران: نشر میزان.

  27.نجف علی بیگی (1391)، بررسی مسائل عملی اجرای احکام کیفری در لایحۀ جدید قانون آیین دادرسی کیفری و مقایسۀ آن با قانون قدیم، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه پیام نور تهران.

  28.یوسفی، ایمان (1393)، آیین دادرسی کیفری، چ 1، تهران: انتشارات میزان.

   

  ب) خارجی

  29. Beziz- Ayache, A. and D. Boesel (2010). Droit de lexecution de la sanction penale, Lamy.

  30. Campbell, H. (1993), Black's law dictionary

  31. Champion, D. J. (2008), Sentencing: A Reference Handbook, ABC-CLIO

  32. Chaouat, B. (2011), Reconstruire sa vie après la prison: quel avenir après la sanction?, Atelier,.

  33. Fossier, T. (2001), La justice: manuel a l'usage des intervenants sociaux, ESF

  34. Goldson, B. (ed.) (2008), Dictionary of Youth Justice, Willan Publishing

  35. Henhan, R. (2013), Sentencing and the Legitimacy of Trial Justice, Taylor, & Francis. 1-368. P. The rational and framework of sentencing.

  36. http:// www .legifrance .gouv .fr/affichCode. do;Jsessionid = 85DB337 A2265373 FAB9 A82AFD0702B6A.tpdila19v_1? idSection TA= LEGISCTA 000006167529 & cidTexte – LEGITEXT 000006071154 & date Texte= 20170827.

  37. http://www. legislation.gov.uk/ukpga/uk/ukpga/2003/44/schedule/19.

  38. http://www.gov.uk/government/organisations/parole-board/about.

  39. http://www.gov.uk/government/organisations/parole-board/about/complaints-procedure.

  40. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/23.

  41. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/23/contents.

  42. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1997/43/contents.

  43. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/43/section/4.

  44. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2012/10/section/64.

  45. http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/2947/contents/made.

  46. https://www. legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid= 3D44BBE94CCAEIF 585E2AAD7CEF46017.tpdil4.partiereglementaire-Decrets simples.

  47. https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/ criminology.

  48. Raynor, P., et al. (2007), Developments in Social Work with Offenders, Jessica Kingsley Publishers75.

  49. Plawski, S. (1997), Droit penitentiaire, Presses University du Septentrion.