مطالعۀ تطبیقی اصل تغییرناپذیری دعوای حقوقی در حقوق ایران و امریکا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بنابر «اصل تغییر‌ناپذیری دعوای حقوقی»، اگرچه طرفین بر جهات موضوعی دعوا تسلط دارند، ولی هنگامی که خواهان دادخواست خود را تنظیم کرد، باید این موضوع را درنظر داشته باشد که تمامی آنچه را که می‌خواهد، در دادخواست تقدیمی با رعایت همۀ شرایط مصرحۀ قانونی قید نماید و خوانده نیز صرفاً در چارچوب خواسته حق دفاع دارد. پس از شروع دادرسی، ایجاد تغییرات بعدی با محدودیت‌هایی روبرو خواهد بود که در تمام مراحل دادرسی جریان خواهد داشت. هدف این اصل آن است که نشان دهد اگرچه طرفین حق دادخواهی و نیز حق دفاع‏ آزادانه دارند، ولی بنابر ضرورتِ رعایت اصل احترام به حقوق دفاعی و نیز توجه به اصل سرعت و نظم در دادرسی، به‏‌موجب اصل تغییرناپذیری، محدود به دعوای خود هستند. این پژوهش به دنبال تبیین جایگاه این اصل در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، مبانی اصل و شناسایی استثنا‌های اجرای آن در راستای اجرای هرچه بهتر آن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

«A Comparative study on the principle of immutability of litigation in Iranian and American law»

نویسندگان [English]

 • Mostafa Elsan 1
 • nasibeh mahmoodi 2
1 Assistant professor of Private Law of , Faculty of Law, Shahid Beheshti University.
2 Shahid beheshti university
چکیده [English]

Abstract
Based on«the principle of immutability of litigation», although parties to the dispute have dominance on the thematic elements of legal claim, but also when the petition was set by the plaintiff, all of wanted things must be stipulated clearly in the offered petition by lawful condition observance, and also the defendant has defense right, under this required framework. After the trial begins, next changes have limitations which are followed in whole trial. The purpose of this principle is showing that although parties have free hearing right and defense right, but also based on the necessity of legal defense, discipline in the trial and speedy judgment consideration, they are limited on the principle of immutability of litigation. This study tries to specify position of this principle in the Iranian civil procedure and American Federal law(Federal rules of Civil procedure), basics of the principle and identify its exceptions for its better execution.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "the principle of immutability of litigation"
 • "defense right"
 • "correspondence"
 • "speedy judgment"
 1. الف) فارسی

  1. افشارنیا، طبیب و مبین، حجت (1389)، اطالة دادرسی و توسعۀ قضایی، تهران: انتشارات خرسندی.
  2. السان، مصطفی (1394)، «اصل تغییر‌ناپذیری دعوای حقوقی»، یادنامة دکتر کاتوزیان، تبریز: انتشارات ستوده.
  3. الماسی، نجاد علی و درگاهی، بهنام (1391)، «درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرایند دادرسی کارآمد»، مجلۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، ش 58، ص72-47.
  4. پورطهماسبی فرد، محمد و محسنی، حسن (1384)، «اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا»، مجلۀ کانون وکلا، ش 21، ص77-53.
  5. شمس، عبدالله (1381)، «اصل تناظر»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، ش 35 و 36، ص86-60.
  6. شمس، عبدالله (1388)، آیین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته، ج 1، چ 21، تهران: انتشارات دراک.
  7. شمس، عبدالله (1389)، آیین دادرسی مدنی دورۀ پیشرفته، ج 2، چ 22، تهران: انتشارات دراک.
  8. غمامی، مجید و محسنی، حسن (1390)، آیین دادرسی فراملی، چ 1، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  9. محسنی، حسن (1393)، ادارة جریان دادرسی مدنی بر پایة همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، چ 3، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  10.محسنی، حسن (1385)، «مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آنها و چگونگی تمییز این اصول از تشریفات دادرسی»، مجلۀ کانون وکلا، ش 192و 193، ص 131-99.

  11.محسنی، حسن و غمامی، مجید (1385)، «اصول تضمین‌کنندۀ عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی‌های دادرسی مدنی»، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 74، ص 296-265.

  12.مولودی، محمد (1381)، «دعوای اضافی»، مجلۀ دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 58، ص 300-281

  13.هرمزی، خیرالله (1392)، «تغییر عناصر دعوی: شرحی بر مادۀ 98 قانون آیین دادرسی مدنی»، مجلة پژوهش حقوق خصوصی، ش 3، ص33-9.

   

  ب) خارجی

  14. Baganina, Pétral-Landry (2008), Immutabilité du litige et recevabilité des demandes nouvelles en appel, Gazette du Palais, Vol. 29.

  15. Calvar, Cristina(2011), "Twiqbal: A Political Tool;Note", Journal of  Legislation, Vol 37 , p.199-223.

  16. Couchez, gerard, Langlade, pierre et lebeau, Daniel(1998), procedure civile, Dalloz. Paris.

  17. Emson, Raymond(2004), E evidence, New york, :Palgrave Macmillan.

  18. Hubbard , William(2013) , "A Theory of Pleading", University of Chicago Law School Chicago Unbound, Public Law and Legal Theory Working Paper,  Available at http://www.law.uchicago.edu/academics/publiclaw/index.html.

  19. Janssen, William M; Baicker-mckee, Steven F (2014), Mastering Multiple choice for federal civil procedure, USA: West academic publishing

  20. Kean, Adrian (1989), The modern law of evidence, London: Butterworth.

  1. 21.  Steinman,  Adam (2016),"The Rise and Fall of Plausibility Pleading" ,Vanderbilt Law Review, Vol. 69,pp. 333- 399.

  22. Stempel, Jeffrey W (2013), Learning civil procedure , second edition, , USA: West academic publishing.

  23. Miguet, Jacques (1979), Immutabilité et évolution du litige, Préf. Pierre HÉBRAUD, Paris, L.G.D.J.

   

  ج) اینترنتی

  24. http://www.j.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Showjudgement.aspx?id=ZVFwSGp6YWowVzg1396/7/9.