چگونگی نظارت شورای شهر بر شهرداری در نظام حقوقی ایران و کانادا

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز. تبریز، ایران‏

2 گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز. تبریز، ایران‏

چکیده

در کشورهایی که از عدم تمرکز محلی بهره می‌برند، شوراهای شهر به‌عنوان یک نهاد محلی برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از سوی مردم انتخاب می‌شوند. شهرداری بازوی اجرایی شورا و مجری سیاست‌ها و تصمیمات شورای شهر است، ولی این دغدغه همیشه وجود دارد که شهرداری نتواند یا نخواهد سیاست‌های مصوب را به‌اجرا درآورد. بنابراین، نظارت شورای شهر بر شهرداری یک امر مهم و اساسی است که این تحقیق سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که نظارت شورای شهر بر شهرداری در ایران به چه نحوی انجام می‌گیرد و چه تشابه و تفاوت‌هایی با کشور کانادا دارد. در پاسخ به این سؤال با روش توصیفی- تطبیقی ساختار دو کشور بررسی و ملاحظه گردید که هرچند در ساختار حکومت با هم تفاوت اساسی دارند و اولی یک کشور تک‌بافت (بسیط) و دومی کشور فدرال است، اما در کشورهای ایران و کانادا شهردار به‌عنوان یک مدیر اجرایی از سوی شورای شهر منصوب می‌‌شود. بنابراین، شورا با انتصاب شهردار، تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها، انتصاب مقامات شهرداری، تصویب بودجه، تأیید معاملات شهرداری، نظارت بر حساب درآمد و هزینه، نظارت بر حسن انجام خدمات عمومی، تفریغ بودجه و....، به سه صورت پیشینی، حین اجرا و پسینی بر شهرداری نظارت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

City council supervision of municipalities in the Iranian and ‎Canadian legal systems

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mazhari 1
 • Reza Hosseinzadeh 2
1 Faculty of Law and Social Science, University Of Tabriz. Tabriz, Iran.‎
2 Department of Public Law, University Of Tabriz. Tabriz, Iran
چکیده [English]

In countries that enjoy local decentralization, city councils are elected by the people as a local body to expedite social, economic, developmental, health, cultural, educational and other welfare programs. The municipality of each city is the executive arm of these councils. In fact, the municipality implements the policies and decisions of the city council. However, there is always the concern that the municipality to be unable or unwilling to implement these policies. Therefore, the supervision of the city council over the mayor and the municipality is an important and fundamental issue and this study tries to answer this question: How does the city council supervise the municipality and what are the similarities and differences between the city council's supervision of municipalities in Iran and Canada? In response to this question, using descriptive and comparative method, it was concluded that although the government system of the two countries are fundamentally different; the former is a unitary states and the latter is a federal state, but in both countries the mayor is appointed as an executive director by the city council. Therefore, the city council monitors the proper performance of the municipality; a priori, during execution and posteriori. by appointing the mayor, setting policies and programs, appointing municipal officials, approving the budget and municipal transactions, monitoring revenue and expenditure accounts, supervising public services, settling of the budget.

کلیدواژه‌ها [English]

 • City Council
 • ‎ Mayor
 • ‎ Municipality
 • ‎ local Government
 • ‎ Oversight.‎
 1. الف) فارسی

  1. آقایی طوق، مسلم و لطفی، حسن (1398). حقوق اداری (1)، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  2. اصلانی، فیروز و سهرابلو، علی (1394). کارکرد شوراها در نظام حقوقی ایران. فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 45(3)، 427- 405.
  3. برک‏پور، ناصر و مطهری، مهیا (1397). مقایسه روش انتخاب شهردار در ایران و هفت کشور اروپایی. فصلنامۀ مطالعات مدیریت شهری، سال دهم، (34)، 75-61.
  4. چوپانی یزدلی، محمدرضا (1384). چشم‏اندار عدم‏تمرکز اداری در بستر نهاد های محلی ایران. نشریۀ پژوهش‏های مدیریت راهبردی، (36)، 201-172.
  5. حبیب‏نژاد، سید احمد (1388). بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی. فصلنامۀ حقوق اسلامی، بهار، (20)، 132-111.
  6. ربانی، محمدجواد (1399). بررسی روابط شورای شهر و شهرداری. نشریۀ مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، تابستان، 6 ( 2)، 217- 206.
  7. سعادت، اسفندیار (1376). مدیریت منابع انسانی. تهران، تهران: انتشارات سمت.
  8. طاهری، ابوالقاسم (1370). حکومت‏های محلی و عدم ‏تمرکز. چاپ اول، تهران: نشر قومس.
  9. عمید، حسن (1389). فرهنگ فارسی. چاپ اول، تهران: انتشارات راه رشد.
  10. فقیه لاریجانی، فرهنگ (1392). حقوق روابط شوراها و شهرداری. چاپ دوم، تهران: انتشارات مجد.
  11. کشاورزی، حشمت و همکاران (1393). تاریخچه و مفهوم شورا در ایران و برخی کشورهای جهان. مدیریت شهری نوین، سال دوم، (7)، صص 49-33.
  12. مظهری، محمد (1395). تأملی بر فرایند انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران و فرانسه. مجلۀ مطالعات حقوق تطبیقی، 7 (2)، پاییز و زمستان، 752-725.
  13. مظهری، محمد (1396). حقوق شهری. چاپ اول، تبریز: انتشارات یانار و آیدین.
  14. مقیمی، سید محمد (1397). ادارۀ امور حکومت‏های محلی مدیریت شوراها و شهرداری‏ها. چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.
  15. نظریان، اصغر و رحیمی، محمد (1392). ضرورت بازبینی مدل مدیریت شهر تهران و انتخاب مدل برتر. نشریۀ مدیریت شهری، (31)، 137-125.
  16. هاشمی، سید محمد (1399). حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ چهارم، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
  17. هریسی‏نژاد، کمال‏الدین (1398). حقوق اساسی تطبیقی. چاپ دهم، تبریز: انتشارات آیدین و یانار.

   

  ب) انگلیسی

  1. 2018 Council Member Guide, Prepared by Association Of Manitoba .
  2. 2018 Council Member Guide, Prepared by Association Of Manitoba Municipalities, 2018.
  3. Aghaei Togh, M. & Lotfi, H. (2019), Administrative Law, 1, Tehran: Enteshar Company Publishers (In Persian).
  4. Amid, H. (2010), Persian Dictionary, first ed, Tehran: Rah e Roshd Publishers (In Persian).
  5. Aslani, F. & Sohrablu, A. (2015), Functions of the council institution in the Islamic Republic of Iran’s legal system, Public Law Studies Quarterly, No.3, Volume. 45, pp 405-427 (In Persian).
  6. Barakpoor, N. & Motahari, M. (2018), A Comparative Study of Mayor Election Procedures in Iran and Seven European Countries, Urban Management Studies Journal, No.34, pp 61-75 (In Persian).
  7. Canadian Municipal Chief Administrative Officer Survey 2018.
  8. Choopani Yazdeli, M, R. (2005), Administrative decentralization in Iran's local institutions, Strategic Management Research, Journal, No. 36, pp 172-201 (In Persian).
  9. Faghig Larijani, F. (2013), law of Council and Municipality Relationship, 2th, Tehran: Majd Publishers (In Persian).
  10. Graham, Kate (2017). Does Canada have a ‘weak mayor’ system? Paper prepared for the Annual Meeting of the Canadian Political Science Association (CPSA) Ryerson University – Toronto, Ontario.
  11. Graham, Kate (2018). Leading Canada’s Cities? A Study Of Urban Mayors, The University Of Western Ontario.
  12. Graham, Kate (2019). Leading in Chains. The Role of Canada’s Mayors. Paper prepared for the Annual Meeting of the Canadian Political Science Association (CPSA) University of British Columbia – Vancouver, BC.
  13. Habibnejhad, S, A. (2009), Legal Foundations of Decentralization in Iran in the Light of Principles of Decentralization, Islamic Law Journal, Volume. 6, Issue.1, pp 111- 132 (In Persian).
  14. Hashemi, S, M. (2020), Constitutional Law and Political structures, 4th ed, Tehran: Mizan Publishers (In Persian).
  15. Herissinejad, K. (2019), Comparative Constitutional Law, 10th ed, Tabriz: Aydin & Yanar Publishers (In Persian).
  16. Keshavarzi, H. (2014), History and concept of council in Iran and some countries of the world, Modern Urban Management Magazine, Volume 2, Issue 7, pp 33-49 (In Persian).
  17. Makuch, Stanley & Shuman, Maathew (2016). Have We Legalized Corruption? The Impacts of Expanding Municipal Authority Without Safeguards in Toronto and Ontario, Osgood Hall Law Journal, Vol. 53(1), Forthcoming, can be downloaded free of charge from: http://ssrn.com/abstract=2681269.
  18. Mazhari, M. (2016-2017), Comparative study of municipal electoral system in Iran and France, Comparative Law Review, Vol. 7, No. 2, pp 725- 752 (In Persian).
  19. Mazhari, M. (2017), Municipal Corporation, 2th ed, Tabriz: Aydin & Yanar Publishers (In Persian).
  20. Moghimi, S, M. (2018), Local Government Administration the Councils and Municipalities Management, 9th ed, Tehran: SAMT Publishers (In Persian).
  21. Mollard, Murray (2008). Citizenship Handbook, British Columbia Civil Liberties Association, Vancouver.
  22. Municipal Council Handbook, Newfoundland & Labrador, 2017.
  23. Nazariyan, A. & Rahimi, M. (2013), The Necessity to Review the Model of Tehran City, Journal of Urban Management, No.31 Spring & Summer. pp 125-138 (In Persian).
  24. Ontario Municipal Act, 2001 (Canada).
  25. Prince Edward Island Municipalities Act, 2016 (Canada).
  26. Province Of Nova Scotia Municipal Government Act, 1998 (Canada).
  27. Rabbani, M, J. (2020), A scientific and specialized quarterly magazine Studies of Political Science, Law and Jurisprudence, Volume. 6, No. 2, pp 206-217 (In Persian).
  28. Saadat, E. (1997), Human Resources Management, Tehran: SAMT Publishers (In Persian).
  29. Taheri, A. (1991), Local Governments and Decentralization, first ed, Tehran: Goomes Publishers (In Persian).
  30. Toronto Municipal Code 1998 (Canada).
  31. Yukon Municipal Act, 2002 (Canada).