موضوعات = حقوق جزا
تعداد مقالات: 16
3. بررسی تطبیقی اصل اختصاص در استرداد مجرمان در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ امریکا‌

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 331-350

آزاد قیطولی؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی


4. بررسی تطبیقی تعویق صدور حکم در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 655-678

فضل اله فروغی؛ محمدباقر مقدسی؛ کیوان غنی


5. رقم سیاه، چالشی فراروی آمار جنایی رسمی (با رویکردی تطبیقی بر آمریکا و ایران)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 103-129

سید محمد حسینی؛ مسعود مصطفی پور


6. تعدد جرم در حقوق ایران و آلمان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 203-226

سیدمحمدمهدی ساداتی


8. بررسی تطبیقی قلمرو کیفری در تخلفات رانندگی در نظام حقوقی ایران و رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 805-821

محمدرضا یوسفی؛ محمد علی مهدوی ثابت


9. حق بر علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از حقوق دفاعی متهم در رویۀ دادگاه های کیفری بین المللی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 163-176

بهزاد رضوی فرد؛ حسین قربان زاده


12. جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 491-517

سید محمد حسینی؛ امیر اعتمادی


13. مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 87-109

سیدمحمد حسینی؛ امیر اعتمادی


15. معیار سن کیفری دختران در فقه و حقوق موضوعه

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 57-79

عادل ساریخانی؛ سعید عطازاده