حق بر علنی بودن دادرسی به عنوان یکی از حقوق دفاعی متهم در رویۀ دادگاه های کیفری بین المللی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی‌های کیفری در زمرۀ اصول بنیادین نظام‌های حقوقی قرار دارد که با ایجاد درکی عمومی از روند رسیدگی‌ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. با این توصیف، منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. البته نباید از نظر دور داشت که مرئی و در منظر بودن قضات و طرفین دعوی، می‌تواند به افزایش کیفیت رسیدگی و صدور حکم عادلانه در محاکم کمک ‌بسزایی کند. از‌این‌رو، هدف نگارندگان مقاله پیش رو آن است که با بررسی سیر تحولات بین‌المللی در محاکم کیفری از آغاز تاکنون، شمایی کلی از این روند را به دست خواننده داده، از این رهگذر، اشارتی گرچه مختصر به پرونده‌های شایان بررسی در این زمینه داشته باشند. به‌این‌ترتیب، درکی کلی که ضمن مطالعۀ موردی پرونده‌های کیفری بین‌المللی در این زمینه حاصل می‌شود، نشان از سیر تکاملی شناسایی این حق برای متهمان خواهد داشت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The right to public proceeding as one of the defensive rights of the accused in international criminal tribunals procedure

نویسندگان [English]

 • Behzad Razavifard 1
 • Hossein Ghorbanzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Criminal Law, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 PhD Student of Shahid Beheshti University, Tehran. Iran
چکیده [English]

The belief on the necessity of the implementation of justice in criminal proceeding process is one of the fundamental principles for legal systems, which will be supported by creating public understanding of the proceeding process through the presence of people. In respect of this description, the purpose of public proceeding is for people to attend in proceeding sessions freely and closely observe the proceeding process and also trust the exact implementation of the laws, prosecutor’s impartiality and the existence of real judicial justice. It should be mentioned that visibility of the practices of judges and parties can help to the proceeding quality and also help issue fair verdict in tribunals a lot. In this respect, the purpose of the article is to present a general view by observing the international evolution at international tribunals from the beginning up to now, through mentioning some of the significant cases. So, the general belief obtained through the ad hoc criminal cases studying, shows the evolutionary process of this right for the accused.

کلیدواژه‌ها [English]

 • defensive rights of the accused
 • Fair trial
 • International criminal tribunals
 • public proceeding
 1. الف) فارسی

  1. آشوری، محمد، بشیریه، حسین، سید محمدیزدی، عبدالمجید (1383)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، ‌سازمان ملل متحد، برنامۀ عمران ملل متحد.
  2. تقی‌پور، علیرضا (1385)، حقوق متهم در دادرسی کیفری بین‌المللی، رسالۀ مقطع دکتری، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
  3. خالقی، علی (1383)، علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین المللی و حقوق داخلی، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، شمارۀ، ص 50- 29.
  4. 4.       فضائلی، مصطفی (1392)، دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین‌المللی، چاپ سوم، تهران، مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش.

   

  ب) خارجی

  1. Bassiouni, M. Cherif with the Collection of Alfred Dezayas, (1994).  The Protection of Human Rights in the Administration of Criminal Justice. A Compendium of United Nations Norms and Sandards, Transnational Publishers Inc.

   

  2. Brady, Helen, “Protective and Special Measure for Victims and Witnesses” In Roy s.Lee, Hakan Friman, Silvia A. Fernandez de Gurmendi, Herman Von Hebel and Darryl Robinsson (eds.)(2001). , The International Criminal Court: Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, Transnational Publishers Inc.

   

  3. Cremona. C.F, (1988). “the Public Character of Trial and Judgment in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights”, in Protection Human Rights, the European Dimension (studies in honour of Gerard J.Wiarda.

  4. Donat – Cattin, David, “Article 68, No. 20.” In Otto Triffterer (ed)(1999), Commentary on The Rome Statute of The International Crinimal Court, Observers, Notes, Article by Article, Nomos Verlags, Baden – Baden.

  5. Safferling, Christoph J.M,(2001).  Towards an International Criminal Procedure, First Published, Oxford University Press.

  6. Terrier, Frank, “The Procedure Before the Trial Chamber” In Antonio Cassese, Paola Gaeta and John R. W. D. Jones (eds.)(2002), The Rome Statute of The International Criminal Court: A Commentary, Vol. II., Oxford Univversity Press.