دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-383 (بهار و تابستان) 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


11. اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

صفحه 205-224

ابوالحسن شاکری؛ سید بهامین بابایی شاهاندشتی


12. حق مؤلف در کتابخانۀ دیجیتال

صفحه 225-251

حسین صفایی؛ زهره افشار قوچانی


13. تعهد بایع در مقابل خریدار در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت فکری شخص ثالث

صفحه 253-269

سید محمد طباطبائی نژاد؛ مریم فارسی؛ معصومه ناظری فینی


18. مطالعۀ تطبیقی اوصاف شیء در مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه

صفحه 367-383

علیرضا یزدانیان؛ سید محمدهادی مهدوی؛ رضا عباسیان؛ نیوشا مصلی نژاد


شناسنامه علمی شماره

19. چکیده های انگلیسی

صفحه 1-17